Besluit aanpassing algemene maatregelen van bestuur naar aanleiding van de Wijzigingswet [...] van het schoolplan, de schoolgids en het klachtrecht)

[Regeling vervallen per 01-12-2005.]
Geldend van 14-07-1999 t/m 30-11-2005

Besluit van 7 mei 1999 tot aanpassing van enkele algemene maatregelen van bestuur naar aanleiding van de Wet van 18 juni 1998 tot wijziging van een aantal onderwijswetten in verband met onder meer de invoering van het schoolplan, de schoolgids en het klachtrecht

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, drs. K.Y.I.J. Adelmund, van 16 maart 1999, nr. 1999/10009(2548), directie Wetgeving en Juridische Zaken, gedaan in overeenstemming met Onze Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij;

Gelet op de artikelen 69 en 185 van de Wet op het primair onderwijs, de artikelen 17, eerste lid, en 70 van de Wet op de expertisecentra en de artikelen 22 en 137 van de Wet op het voortgezet onderwijs;

De Raad van State gehoord (advies van 19 april 1999, nr. W05.99.0136/III);

Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, drs. K.Y.I.J. Adelmund, van 29 april 1999, nr. WJZ/1999/18562 (2548), uitgebracht in overeenstemming met Onze Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, directie Wetgeving en Juridische Zaken;

Hebben goedgevonden en verstaan:

ARTIKEL III

[Vervallen per 01-12-2005]

  • A-K [Red: Wijzigt het Besluit trekkende bevolking WPO.]

  • L De titels D en F vervallen, met dien verstande dat voor de berekening van de formatie over de schooljaren tot en met het schooljaar 1995–1996 deze titels blijven gelden.

  • M [Red: Wijzigt het Besluit trekkende bevolking WPO.]

ARTIKEL VI

[Vervallen per 01-12-2005]

[Red: Wijzigt het Rechtspositiebesluit onderwijspersoneel.]

ARTIKEL VII

[Vervallen per 01-12-2005]

  • 1 Met uitzondering van artikel III, onderdelen A, L en M voor wat betreft de punten 7 tot en met 10, zijn de wijzigingen, opgenomen in dit besluit, voor de eerste maal van toepassing op het schooljaar 1999–2000.

  • 2 Het eerste schoolplan dat op grond van dit besluit wordt opgesteld, heeft betrekking op de schooljaren 1999–2000 tot en met 2002–2003 en wordt door het bevoegd gezag voor 1 augustus 1999 aan de inspecteur gezonden.

  • 3 De eerste schoolgids die op grond van dit besluit wordt opgesteld, heeft betrekking op het schooljaar 1999–2000 en wordt door het bevoegd gezag voor 1 augustus 1999 aan de inspecteur gezonden.

ARTIKEL VIII

[Vervallen per 01-12-2005]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 7 mei 1999

Beatrix

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,

K. Y. I. J. Adelmund

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

H. H. Apotheker

Uitgegeven de dertiende juli 1999

De Minister van Justitie,

A. H. Korthals

Terug naar begin van de pagina