Besluit natuurbeheer schaapskuddes

[Regeling vervallen per 01-01-2007.]
Geldend van 24-12-2005 t/m 31-12-2006

Besluit instandhouding schaapskuddes

De Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Gelet op artikel 3 van de Kaderregeling subsidiëring natuurprojecten;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2007]

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a. Dienst Regelingen: Dienst Regelingen van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;

 • b. minister: Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;

 • c. ooi: vrouwelijk schaap dat ten minste één keer heeft gelammerd of ten minste één jaar oud is.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2007]

Aanvragen tot subsidieverlening voor projecten, bedoeld in artikel 2 van de Kaderregeling subsidiëring natuurprojecten, kunnen worden ingediend voor het thema ‘Natuurbeheer schaapskuddes’.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2007]

Subsidie kan worden verstrekt voor projecten die een bijdrage leveren aan een doelmatig beheer door middel van gehoede schaapskuddes in natuurterreinen of op dijken.

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2007]

De subsidie wordt verleend voor een tijdvak van één kalenderjaar.

Artikel 6

[Vervallen per 01-01-2007]

 • 1 Voor subsidieverlening komen uitsluitend in aanmerking projecten als bedoeld in artikel 4 die voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • a. de kudde wordt ten minste gedurende de periode van 15 april tot 15 september gehoed door een herder, met gebruik van een of meer honden, gedurende ten minste 5 uren per dag, met uitzondering van perioden met extreme omstandigheden;

  • b. de kudde bestaat uit ten minste 100 ooien;

  • c. de kudde wordt gehoed in natuurterreinen of op dijken.

 • 2 Het begrazingsplan, bedoeld in het eerste lid, onderdeel d, omvat ten minste:

  • a. een aanduiding van de eigenaar of beheerder van het terrein of de terreinen die begraasd worden;

  • b. een topografische kaart met schaal 1:10.000 waarop het te begrazen gebied en de daar voorkomende vegetatietypen zijn aangegeven;

  • c. de doelstellingen ten aanzien van het natuurbeheer;

  • d. het aantal en het soort schapen waarmee, en de perioden waarin begrazing plaatsvindt.

Artikel 7

[Vervallen per 01-01-2007]

Voor subsidie komen in aanmerking:

 • a. een gemeente;

 • b. een stichting die ingevolge haar statutaire doelstelling activiteiten verricht ten behoeve van de instandhouding van schaapskuddes;

 • c. een eigenaar van overige particuliere kuddes die aan de voorwaarden van artikel 6 voldoen;

die in 2005 een aanvraag als bedoeld in artikel 10 hebben ingediend.

Artikel 8

[Vervallen per 01-01-2007]

De subsidie bedraagt per schaapskudde per jaar:

 • a. voor kuddes tot 250 ooien: € 16.000,–;

 • b. voor kuddes vanaf 250 ooien: € 28.000,–.

Artikel 9

[Vervallen per 01-01-2007]

Aanvragen tot subsidieverlening worden ingediend vóór 1 mei van het jaar waarvoor de subsidie wordt aangevraagd.

Artikel 10

[Vervallen per 01-01-2007]

In afwijking van artikel 6 van de Kaderregeling subsidiëring natuurprojecten gaat een aanvraag tot verlening van subsidie vergezeld van:

Artikel 11

[Vervallen per 01-01-2007]

 • 1 Een aanvraag tot subsidieverlening wordt gericht aan de minister en ingediend bij Dienst Regelingen.

 • 2 Bij de aanvraag wordt gebruik gemaakt van het daarvoor beschikbare aanvraagformulier.

Artikel 12

[Vervallen per 01-01-2007]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Artikel 13

[Vervallen per 01-01-2007]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit natuurbeheer schaapskuddes.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

G.H. Faber

Terug naar begin van de pagina