Wijzigingswet Huursubsidiewet (mogelijk maken van jaarlijkse verhoging van de maximale huurgrens en enkele andere wijzigingen)

Geldend van 01-07-1999 t/m heden

Wet van 29 april 1999 tot wijziging van de Huursubsidiewet (mogelijk maken van jaarlijkse verhoging van de maximale huurgrens en enkele andere wijzigingen)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de maximale huurgrens in de Huursubsidiewet jaarlijks te laten stijgen en enkele andere wijzigingen in die wet aan te brengen;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

ARTIKEL III

  • 3 Als voor de inwerkingtreding van dit artikel aan een huurder een uitkering is gedaan met de bedoeling de aan hem toegekende huursubsidie of bijzondere bijdrage in de huurlasten overeenkomstig het eerste respectievelijk tweede lid aan te vullen, staat het doen van die uitkering gelijk aan een aanvulling als bedoeld in die leden.

ARTIKEL IV

[Red: Wijzigt de wet van 1 juli 1998, Stb. 459, tot wijziging van de Huisvestingswet, de Woningwet en enige andere wetten in verband met de integratie van de woonwagen- en woonschepenregelgeving.]

ARTIKEL V

  • 1 De artikelen I en II treden in werking met ingang van 1 juli 1999.

  • 2 De artikelen III en IV treden in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te 's-Gravenhage, 29 april 1999

Beatrix

De Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

J. W. Remkes

Uitgegeven de eerste juni 1999

De Minister van Justitie,

A. H. Korthals

Terug naar begin van de pagina