Instellingsbesluit interdepartementale commissie openbaar bestuur

[Regeling vervallen per 06-06-2007.]
Geldend van 06-05-1999 t/m 05-06-2007

Instellingsbesluit Interdepartementale Commissie Openbaar Bestuur

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Handelende in overeenstemming met het gevoelen van de ministerraad;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 06-06-2007]

Er is een Interdepartementale commissie openbaar bestuur (ICOB), verder te noemen: de commissie.

Artikel 2

[Vervallen per 06-06-2007]

 • 1 De commissie is ambtelijk voorportaal van de Raad voor Justitie, Bestuur en Veiligheid (RJBV) voor zover het betreft de voorbereiding van de besluitvorming in die raad over belangrijke wetgeving en beleidsonderwerpen op het terrein van de inrichting en het functioneren van het openbaar bestuur.

 • 2 De commissie heeft overigens tot taak desgevraagd of uit eigen beweging te adviseren over zowel bestaande als voorgenomen wet- en regelgeving en beleidsinitiatieven.

Artikel 3

[Vervallen per 06-06-2007]

De commissie brengt de in artikel 2 bedoelde adviezen uit aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en aan de minister die het aangaat.

Artikel 4

[Vervallen per 06-06-2007]

 • 1 De commissie bestaat uit:

  • a. een voorzitter;

  • b. de directeur-generaal Openbaar Bestuur van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, tevens plaatsvervangend voorzitter;

  • c. telkens een lid en een plaatsvervangend lid op adequaat ambtelijk niveau, aan te wijzen door iedere minister.

 • 2 De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties benoemt en ontslaat de voorzitter.

 • 3 Het secretariaat van de commissie berust bij het directoraat-generaal Openbaar Bestuur van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

 • 4 De commissie kan, met inachtneming van de bepalingen van dit besluit, haar werkwijze en die van het secretariaat regelen.

Artikel 5

[Vervallen per 06-06-2007]

Bij het overleg over een bepaald onderwerp kan een lid of diens plaatsvervanger zich laten vergezellen door een ambtenaar die ter zake van het desbetreffende onderwerp specifieke deskundigheid bezit.

Artikel 6

[Vervallen per 06-06-2007]

De commissie evalueert haar functioneren voor 1 januari 2003. Zij brengt het verslag van de evaluatie ter kennis van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Artikel 7

[Vervallen per 06-06-2007]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Artikel 8

[Vervallen per 06-06-2007]

Dit besluit wordt aangehaald als: Instellingsbesluit interdepartementale commissie openbaar bestuur.

Dit besluit zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 12 april 1999

De

Minister

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

A. Peper

Terug naar begin van de pagina