Warenwetregeling Veterinaire controles (derde landen)

[Regeling vervallen per 01-07-2018.]
Geldend van 19-01-2012 t/m 30-06-2018

Warenwetregeling Veterinaire controles (derde landen)

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

Handelende in overeenstemming met de Minister van Economische Zaken en de Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij;

Gelet op:

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-07-2018]

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a. richtlijn 89/437/EEG: richtlijn nr. 89/437/EEG van de Raad van 20 juni 1989 inzake hygiëne- en gezondheidsvraagstukken bij de bereiding en het in de handel brengen van eiproducten (PbEG L 212);

 • b. richtlijn 91/492/EEG: richtlijn nr. 91/492/EEG van de Raad van 15 juli 1991 tot vaststelling van gezondheidsvoorschriften voor de productie en het in de handel brengen van levende tweekleppige weekdieren (PbEG L 268);

 • c. richtlijn 91/493/EEG: richtlijn nr. 91/493/EEG van de Raad van 22 juli 1991 tot vaststelling van gezondheidsvoorschriften voor de productie en het in de handel brengen van visserijproducten (PbEG L 268);

 • d. richtlijn 91/495/EEG: richtlijn nr. 91/495/EEG van de Raad van 27 november 1990 inzake gezondheidsvoorschriften en veterinairrechtelijke voorschriften voor de productie en het in de handel brengen van konijnenvlees en vlees van gekweekt wild (PbEG 1991, L 268);

 • e. richtlijn 92/45/EEG: richtlijn nr. 92/45/EEG van de Raad van 16 juni 1992 betreffende gezondheidsvoorschriften en veterinairrechtelijke voorschriften voor het doden van vrij wild en het in de handel brengen van vlees van vrij wild (PbEG L 268);

 • f. richtlijn 92/46/EEG: richtlijn nr. 92/46/EEG van de Raad van 16 juni 1992 tot vaststelling van gezondheidsvoorschriften voor de productie en het in de handel brengen van rauwe melk, warmtebehandelde melk en producten op basis van melk (PbEG L 268);

 • g. richtlijn 94/65/EG: richtlijn nr. 94/65/EG van de Raad van 14 december 1994 tot vaststelling van voorschriften voor de productie en het in de handel brengen van gehakt vlees en vleesbereidingen (PbEG L 368);

 • h. beschikking 95/408/EG: beschikking nr. 95/408/EG van de Raad van de Europese Unie van 22 juni 1995 tot vaststelling van voorschriften voor het opstellen, voor een overgangsperiode, van voorlopige lijsten van inrichtingen in derde landen waaruit de lidstaten bepaalde producten van dierlijke oorsprong, visserijproducten en levende tweekleppige weekdieren mogen invoeren (PbEG L 243);

 • i. richtlijn 97/78/EG: richtlijn nr. 97/78/EG van de Raad van de Europese Unie van 18 december 1997 tot vaststelling van de beginselen voor de organisatie van de veterinaire controles voor producten uit derde landen die in de Gemeenschap worden binnengebracht (PbEG 1998, L 24);

 • j. verordening (EG) 1774/2002: verordening (EG) nr. 1774/2002 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 3 oktober 2002 tot vaststelling van gezondheidsvoorschriften inzake niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke bijproducten (PbEU L 273).

Artikel 2

[Vervallen per 01-07-2018]

Het binnen Nederlands grondgebied brengen van eet- en drinkwaren, afkomstig uit een land dat niet behoort tot de Europese Unie, en het vervolgens verhandelen daarvan, geschiedt met inachtneming van de ter zake bij of krachtens richtlijn 97/78/EG gestelde bepalingen.

Artikel 3

[Vervallen per 01-07-2018]

Categorie-3-materiaal zoals bedoeld in verordening (EG) 1774/2002 mag in Nederland worden gebracht en anders dan in doorvervoer buiten Nederland worden gebracht in de gevallen bedoeld in artikel 16, eerste lid, onder e en f, van richtlijn 97/78/EG.

Artikel 4

[Vervallen per 01-07-2018]

Als bevoegde autoriteit, bedoeld in richtlijn 97/78/EG, wordt aangewezen de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit.

Artikel 5

[Vervallen per 01-07-2018]

De officiële dierenarts, bedoeld in richtlijn 97/78/EG, wordt aangewezen door de bevoegde autoriteit.

Artikel 6

[Vervallen per 01-07-2018]

De officiële dierenarts in de grensinspectiepost en in entrepots neemt bij zijn werkzaamheden de ter zake bij of krachtens richtlijn 97/78/EG gestelde voorschriften in acht.

Artikel 7

[Vervallen per 01-07-2018]

Het vanuit een derde land binnen Nederlands grondgebied brengen van:

 • a. eiproducten vindt plaats met inachtneming van de ter zake krachtens artikel 11 van richtlijn 89/437/EEG gestelde voorschriften;

 • b. levende tweekleppige weekdieren vindt plaats met inachtneming van de ter zake krachtens hoofdstuk III van richtlijn 91/492/EEG gestelde voorschriften;

 • c. visserijproducten vindt plaats met inachtneming van de ter zake krachtens hoofdstuk II van richtlijn 91/493/EEG gestelde voorschriften;

 • d. konijnenvlees en vlees van gekweekt wild vindt plaats met inachtneming van de ter zake krachtens artikel 17 van richtlijn 91/495/EEG gestelde voorschriften;

 • e. producten waarvoor ten aanzien van de gezondheidsvoorschriften geen specifieke communautaire regelgeving geldt, vindt plaats met inachtneming van de ter zake krachtens bijlage II van richtlijn 92/118/EEG gestelde voorschriften, met uitzondering van de voorschriften gesteld bij beschikking 94/371/EG (PbEG L 168);

 • f. vlees van vrij wild vindt plaats met inachtneming van de ter zake krachtens hoofdstuk III van richtlijn 92/45/EEG gestelde voorschriften;

 • g. rauwe melk, warmtebehandelde melk en producten op basis van melk vindt plaats met inachtneming van de ter zake krachtens hoofdstuk III van richtlijn 92/46/EEG gestelde voorschriften;

 • h. gehakt vlees en vleesbereidingen vindt plaats met inachtneming van de ter zake krachtens hoofdstuk V van richtlijn 94/65/EEG gestelde voorschriften; en

 • i. in beschikking 95/408/EG bedoelde producten van dierlijke oorsprong, visserijproducten en levende tweekleppige weekdieren, vindt plaats vanuit krachtens die beschikking aangewezen inrichtingen in derde landen.

Artikel 8

[Vervallen per 01-07-2018]

 • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 juli 1999.

 • 2 Een wijziging van richtlijn 97/78/EG gaat voor de toepassing van deze regeling gelden met ingang van de dag waarop aan de betrokken wijzigingsrichtlijn uitvoering moet zijn gegeven.

Artikel 9

[Vervallen per 01-07-2018]

Deze regeling wordt aangehaald als: Warenwetregeling Veterinaire controles (derde landen).

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E. Borst-Eilers

Terug naar begin van de pagina