Wijziging Subsidieregeling welzijnsbeleid

[Regeling vervallen per 01-01-2007.]
Geldend van 01-01-2000 t/m 31-12-2006

Wijziging Subsidieregeling welzijnsbeleid

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op de artikelen 5, 32 en 56 van het Bekostigingsbesluit welzijnsbeleid,

Besluit:

Artikel II

[Vervallen per 01-01-2007]

  • 1 Indien de subsidie voor een landelijke jeugdorganisatie tengevolge van de toepassing van artikel 22, eerste lid, zoals dit komt te luiden na inwerkingtreding van dit besluit, voor het jaar 2000 tenminste 25% lager wordt berekend dan de subsidie voor het jaar 1999, wordt de verlaging voor de landelijke jeugdorganisatie voor het eerste jaar voor 50% doorberekend en voor het tweede jaar voor 75%. Deze gedeeltelijke doorberekening leidt tot evenredige aanpassing van de subsidies aan de andere landelijke jeugdorganisaties.

  • 2 Bij de berekening van de instellingssubsidie voor het jaar 2000 voor een landelijke jeugdorganisatie wordt als lid beschouwd een lid als bedoeld in artikel 21, onder c, van de Subsidieregeling welzijnsbeleid, zoals dit luidde voor de datum van inwerkingtreding van dit besluit, en wordt uitgegaan van de ledentallen op 1 januari 1999.

  • 3 Het tweede lid is van overeenkomstige toepassing op een landelijke jeugdorganisatie die op grond van artikel 22, zesde lid, van de Subsidieregeling welzijnsbeleid, zoals dit luidde voor de datum van inwerkingtreding van dit besluit, in aanmerking kwam voor een instellingssubsidie en die het aantal leden op 1 januari 1999 heeft geteld met inachtneming van de omschrijving van het begrip lid, zoals die in dat jaar gold.

  • 4 In afwijking van het derde lid vindt de berekening van de instellingssubsidie voor het jaar 2000 voor een landelijke jeugdorganisatie die op grond van artikel 22, zesde lid, van de Subsidieregeling welzijnsbeleid, zoals dit luidde voor de datum van inwerkingtreding van dit besluit, in aanmerking kwam voor een instellingssubsidie, maar die het aantal leden op 1 januari 1999 niet heeft geteld, op dezelfde wijze plaats als voor het jaar 1999.

  • 5 Indien de subsidie voor een landelijke jeugdorganisatie tengevolge van het met ingang van het jaar 2001 op een in het vierde lid bedoelde landelijke jeugdorganisatie van toepassing worden van artikel 22, eerste lid, zoals dit komt te luiden na inwerkingtreding van dit besluit, voor dat jaar tenminste 25% lager wordt berekend dan de subsidie voor het jaar 2000, wordt de verlaging voor eerstgenoemde landelijke jeugdorganisatie voor het eerste jaar voor 50% doorberekend en voor het tweede jaar voor 75%. Deze gedeeltelijke doorberekening leidt tot evenredige aanpassing van de subsidies aan de andere landelijke jeugdorganisaties.

Artikel III

[Vervallen per 01-01-2007]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2000. Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Margo Vliegenthart

.
Terug naar begin van de pagina