Programma Leidsche Rijn

[Regeling vervallen per 31-12-2003.]
Geldend van 19-06-2002 t/m 30-12-2003

Programma Leidsche Rijn

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op artikel 3 van de Experimentenregeling eindgebruikerssubsidiëring VINEX-locaties:

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 31-12-2003]

 • 1 In de locatie Leidsche Rijn kan maximaal voor de periode tot 30 juni 2002 subsidie worden verstrekt.

 • 2 Het subsidieplafond dat aan het toekennen van subsidies voor de locatie Leidsche Rijn wordt gesteld bedraagt € 11.344.506,00.

Artikel 2

[Vervallen per 31-12-2003]

 • 1 Het reisgebied is weergegeven in bijlage I.

 • 2 De wijk waarvan de inwoners kunnen meedoen aan het experiment is weergegeven in bijlage I.

 • 3 De aangewezen ondernemingen en instellingen of de bedrijventerreinen zijn aangegeven in bijlage I. De werknemers van deze ondernemingen en instellingen kunnen meedoen aan het experiment indien de onderneming of instelling een vervoersmanagementplan, dat door de gemeente Utrecht of Vleuten-de Meern is goedgekeurd, heeft opgesteld.

Artikel 3

[Vervallen per 31-12-2003]

Per chipkaart worden per jaar maximaal 18.152 VINEX-eenheden verstrekt. Een VINEX-eenheid vertegenwoordigt een waarde van € 0,05.

Artikel 4

[Vervallen per 31-12-2003]

 • 1 De minister kan voor de volgende activiteiten subsidie verlenen:

  • a. het vervoer per taxi binnen het reisgebied;

  • b. openbaar vervoer;

  • c. het aanbieden van stallingsplaatsen voor de fiets binnen het reisgebied;

  • d. een abonnement op een dateauto waarbij er sprake is van:

   • -

    een uitgiftepunt van de dateauto binnen het reisgebied;

   • -

    het betalen van de dateauto per uur en per kilometer;

   • -

    het ophalen en terugbrengen van de dateauto dag en nacht mogelijk is;

   • -

    een dateauto die laagdrempelig beschikbaar is;

   • -

    een abonnementsduur van tenminste een half jaar;

  • e. vervoer als bedoeld in artikel 6, eerste lid, van het Besluit personenvervoer 2000 dat door de Bestuurlijke Regio Utrecht is aanbesteed binnen het reisgebied;

  • f. het huren van auto en een daarbij behorende haal- en brengservice.

 • 2 De minister kan subsidie verlenen ten behoeve van de investeringen in apparatuur.

Artikel 5

[Vervallen per 31-12-2003]

Om voor een subsidie als bedoeld in artikel 4, eerste lid, in aanmerking te komen dient te worden voldaan aan de technische randvoorwaarden zoals vermeld in bijlage II.

Artikel 6

[Vervallen per 31-12-2003]

 • 1 Het subsidiebedrag dat, aan de hand van afgeboekte VINEX-eenheden, wordt verleend, bedraagt:

  • a) € 0,68 per hemelsbrede kilometer binnen het reisgebied bij vervoer per taxi;

  • b) 10% per in de door de vervoerder in eigen voorverkoop verkochte 15 of 45 strippenkaart of 15 reductiestrippenkaart voor het openbaar vervoer, afgerond op 5 eurocent;

  • c) per abonnement openbaar vervoer waarvan de centrumzone 5111 of 5000 is 10% van de prijs van een twee sterabonnement, afgerond op 5 eurocent;

  • d) de gehele kosten van het stallen van een fiets uitgaande van het reguliere tarief met een maximum van € 0,90 per dag;

  • e) 10% van de door de reiziger betaalde prijs van collectief vraagafhankelijk vervoer afgerond op 5 eurocent.

  • f) € 4,55 voor het huren van een auto.

  • g) f 12,50 (€ 5,65) per haal- en brengservice.

  • h) f 1,50 (€ 0,68) per hemelsbrede kilometer binnen het reisgebied voor openbaar vervoer gedurende de nacht volgens een in een dienstregeling opgenomen nachtdienst.

 • 2 Het subsidiebedrag per dateautoabonnement bedraagt € 100. Per chipkaart kan maximaal 1 keer per jaar subsidie worden verkregen.

Artikel 7

[Vervallen per 31-12-2003]

Dit programma treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin dit wordt geplaatst, en vervalt met ingang van 31 december 2003.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

T. Netelenbos

Terug naar begin van de pagina