Experimentenregeling eindgebruikerssubsidiëring VINEX-locaties

[Regeling vervallen per 31-12-2003.]
Geldend van 01-01-2002 t/m 30-12-2003

Regeling van de Minister van Verkeer en Waterstaat van 23 april 1999, houdende vaststelling regels met betrekking tot het verstrekken van subsidie ten behoeve van experimenten met eindgebruikers subsidiëring in VINEX-locaties

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op de artikelen 2 en 3 van de Kaderwet subsidies Verkeer en Waterstaat;

Besluit:

§ 1. Algemene bepalingen

[Vervallen per 31-12-2003]

Artikel 1

[Vervallen per 31-12-2003]

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a. minister: de Minister van Verkeer en Waterstaat;

 • b. programmabeheerder: de minister, dan wel voorzover een orgaan of een rechtspersoon met de uitvoering van deze regeling is belast, dat orgaan of die rechtspersoon;

 • c. vervoerder: een vervoerder als bedoeld in artikel 1, onder k, van de Wet personenvervoer 2000.

 • d. ondernemer: een natuurlijke persoon of rechtspersoon, niet zijnde een rechtspersoon die krachtens publiekrecht is ingesteld, die een onderneming in stand houdt;

 • e. programma: een programma als bedoeld in artikel 3;

 • f. locatie: de voor het experiment aangewezen gehele of gedeeltelijke VINEX-locatie gelegen in de gemeenten Utrecht, Vleuten-De Meern, Barendrecht, Albrandswaard, Eindhoven en Veldhoven;

 • g. reisgebied: het in het programma voor het experiment aangewezen reisgebied;

 • h. wijk: het in het programma voor het experiment aangewezen gedeelte van de locatie;

 • i. inwoner: degene die als ingezetene in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens staat ingeschreven op een adres dat is gelegen in een wijk;

 • j. werknemer: degene die een dienstverband heeft met een onderneming of instelling, die in het programma aangewezen is of gelegen is in een aangewezen bedrijventerrein, en daarvoor werkzaam is in de locatie, niet zijnde een inwoner als bedoeld onder g;

 • k. VINEX-eenheden: de betaaleenheden die de inwoner of werknemer ontvangt.

Artikel 2

[Vervallen per 31-12-2003]

Deze regeling is van toepassing op een experiment waarbij het door subsidieontvangers in een reisgebied verrichte vervoer of aan het vervoer gerelateerde activiteit wordt gesubsidieerd door middel van het verstrekken van VINEX-eenheden aan inwoners en werknemers waarmee dat vervoer of die activiteit geheel of ten dele kan worden betaald.

Artikel 3

[Vervallen per 31-12-2003]

 • 1 De minister stelt per locatie een programma vast in het kader waarvan met toepassing van deze regeling subsidie kan worden verleend.

 • 2 Een programma bevat tenminste een omschrijving van het reisgebied, een omschrijving van de wijk, de in de locatie aangewezen ondernemingen of instellingen of bedrijventerreinen, het subsidieplafond, het maximale aantal VINEX-eenheden dat per chipkaart wordt verstrekt en de waarde die een VINEX-eenheid vertegenwoordigt, de activiteiten waarvoor subsidie verleend kan worden, de eisen waaraan moet worden voldaan om voor de subsidie in aanmerking te komen, het subsidiebedrag dat aan de hand van de afgeboekte VINEX-eenheden per activiteit wordt uitgekeerd en de tijdsduur van het programma.

 • 3 Het programma of de zakelijke inhoud ervan wordt bekend gemaakt in de Staatscourant.

Artikel 4

[Vervallen per 31-12-2003]

De minister bepaalt op welke wijze en onder welke voorwaarden VINEX-eenheden kunnen worden verstrekt.

§ 2. Subsidieverlening

[Vervallen per 31-12-2003]

Artikel 5

[Vervallen per 31-12-2003]

 • 1 De minister verstrekt op aanvraag subsidie aan een vervoerder, een gemeente of een ondernemer die een activiteit verricht die is opgenomen in het programma in het reisgebied.

 • 2 De minister kan op aanvraag subsidie verstrekken aan een vervoerder of een ondernemer die ten behoeve van het voldoen aan de in het programma opgenomen functionele en technische specificaties, moet investeren.

Artikel 6

[Vervallen per 31-12-2003]

De subsidie, bedoeld in artikel 5, eerste lid, wordt slechts verleend indien:

 • a. er wordt voldaan aan de in het programma opgenomen functionele en technische specificaties;

 • b. de vervoerder beschikt over een vergunning als bedoeld in artikel 4 van de Wet personenvervoer 2000, en;

 • c. er door de aanvrager een of meerdere vervoersconcepten zijn opgesteld die tenminste bevatten een beschrijving van de wijze waarop de activiteit wordt uitgevoerd, het geboden serviceniveau, de wijze van betaling en de prijs.

Artikel 7

[Vervallen per 31-12-2003]

De subsidie, bedoeld in artikel 5, tweede lid, wordt slechts verleend, indien aanvrager op grond van artikel 6, onderdelen b en c, in aanmerking komt voor een subsidie als bedoeld in artikel 5, eerste lid.

Artikel 8

[Vervallen per 31-12-2003]

 • 1 Een aanvraag tot subsidieverlening wordt ingediend bij de programmabeheerder met gebruikmaking van een formulier, waarvan het model door de minister wordt vastgesteld.

 • 2 De aanvraag gaat vergezeld van een of meerdere vervoersconcepten alsmede andere bescheiden, overeenkomstig hetgeen in het formulier is vermeld.

Artikel 9

[Vervallen per 31-12-2003]

Een aanvraag wordt in ieder geval afgewezen indien de aanvraag niet voldoet aan deze regeling en het programma.

Artikel 10

[Vervallen per 31-12-2003]

Bij de subsidieverlening kunnen verplichtingen worden opgelegd, die:

 • a. strekken tot verwezenlijking van het doel van de subsidie, of

 • b. betrekking hebben op de wijze waarop of de middelen waarmee de gesubsidieerde activiteit wordt verricht.

Artikel 11

[Vervallen per 31-12-2003]

De subsidieontvanger is verplicht:

 • a. bij het verrichten van het vervoer of de activiteit te beschikken over de daarvoor nodige vergunningen, ontheffingen en certificaten;

 • b. een sluitende administratie te voeren die zodanig is ingericht, dat daaruit te allen tijde op eenvoudige en duidelijke wijze kan worden afgelezen de activiteit en voor zover daarop van toepassing de afgelegde afstand, het in rekening gebrachte tarief, het contactmoment van de chipkaart, de in- en uitstaplocatie en de van de chipkaart afgewaardeerde VINEX-eenheden;

 • c. bij het wijzigen van vervoersconcept daarvan schriftelijk mededeling te doen aan de minister;

 • d. onverwijld nadat een verzoek tot verlening van surséance van betaling of faillietverklaring van hem bij de rechtbank is ingediend, daarvan schriftelijk mededeling te doen aan de minister;

 • e. op verzoek van de minister medewerking te verlenen aan openbaarmaking van de gegevens en de resultaten van de activiteit, met uitzondering van vertrouwelijke bedrijfsgegevens, en;

 • f. medewerking te verlenen aan een door of vanwege de minister ter zake van het experiment ingesteld evaluatie-onderzoek.

§ 3. Subsidievaststelling

[Vervallen per 31-12-2003]

Artikel 12

[Vervallen per 31-12-2003]

 • 1 De subsidieontvanger dient binnen dertien weken na afloop van de periode waarvoor subsidie is verleend een aanvraag tot subsidievaststelling, met gebruikmaking van een formulier waarvan het model door de minister wordt vastgesteld, in bij de minister, die vergezeld gaat van:

  • a. een schriftelijke verantwoording omtrent het verloop, de uitvoering en de resultaten van de activiteit,

  • b. een financieel eindverslag dat vergezeld gaat van een goedkeurende verklaring, afgegeven door een accountant als bedoeld in artikel 393, eerste lid, van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

 • 2 De accountantsverklaring dient te worden opgesteld overeenkomstig het in de bijlage opgenomen controleprotocol.

 • 3 Indien het ontvangen subsidiebedrag minder dan € 45.378,00 bedraagt, kan in afwijking van het eerste lid, onder b, worden volstaan met een financieel eindverslag.

 • 4 Op aanvraag kan de termijn, bedoeld in het eerste lid, worden verlengd met ten hoogste dertien weken.

 • 5 Indien de aanvrager niet binnen de termijn, bedoeld in het eerste en vierde lid, een verzoek tot vaststelling van de subsidie indient, stelt de programmabeheerder de subsidie ambtshalve vast.

Artikel 13

[Vervallen per 31-12-2003]

In afwijking van paragraaf 5 kan de minister de subsidie zonder voorafgaande verlening vaststellen.

§ 4. Voorschotten

[Vervallen per 31-12-2003]

Artikel 14

[Vervallen per 31-12-2003]

 • 1 De minister kan op aanvraag voorschotten verlenen. Voorschotten worden berekend op basis van de afgeboekte VINEX-eenheden.

 • 2 Een voorschot wordt aangevraagd met gebruikmaking van een formulier waarvan het model door de minister wordt vastgesteld en kan slechts eenmaal per kalendermaand worden ingediend bij de programmabeheerder.

 • 3 Een aanvraag om een voorschot gaat vergezeld van een declaratie van de door de subsidieontvanger afgeboekte VINEX-eenheden overeenkomstig een door minister vastgesteld model.

§ 5. Slotbepalingen

[Vervallen per 31-12-2003]

Artikel 15

[Vervallen per 31-12-2003]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst, en vervalt met ingang van 31 december 2003.

Artikel 16

[Vervallen per 31-12-2003]

Deze regeling wordt aangehaald als: Experimentenregeling eindgebruikerssubsidiëring VINEX-locaties.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

T. Netelenbos

Terug naar begin van de pagina