Regeling tarieven vissersvaartuigen 1999

Geldend van 15-09-2009 t/m heden

Regeling tarieven vissersvaartuigen 1999

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Handelende in overeenstemming met de Minister van Verkeer en Vervoer van de Nederlandse Antillen en de Minister van Vervoer en Communicatie van Aruba;

Gelet op artikel 72, eerste lid, van de Schepenwet;

Besluit:

Artikel 1

 • 1 De in deze regeling genoemde tarieven zijn verschuldigd voor het verrichten van werkzaamheden of diensten door ambtenaren van Aruba.

 • 2 Indien de in deze regeling genoemde certificaten door de Scheepvaart-in-spectie van Aruba worden afgegeven, luiden de in deze regeling genoemde tarieven in het betaalmiddel van Aruba.

Artikel 3

 • 1 Voor het onderzoek van vissersvaartuigen en de verdere werkzaamheden nodig voor de eerste afgifte van certificaten, is het tarief verschuldigd, genoemd in onderstaande tabel:

  lengte

  niet-geklas-

  seerde vaar-

  tuigen

  geklasseerde

  vaartuigen

  tot 24 meter

  f 11.512,-

  -

  vanaf 24 meter

  f 26.048,-

  f 14.257,-

 • 2 Voor het onderzoek van niet-geklasseerde mosselvaartuigen met een lengte van 24 meter of meer en de verdere werkzaamheden nodig voor de eerste afgifte van certificaten is, in afwijking van het eerste lid, een tarief verschuldigd van f 22.428,-.

 • 3 3. Voor het onderzoek en de verdere werkzaamheden nodig voor de afgifte van certificaten voor een vissersvaartuig dat reeds eerder onderworpen is geweest aan een onderzoek als bedoeld in artikel 12, eerste lid, onder 1°, van het Vissersvaartuigenbesluit, is, in afwijking van het eerste lid, het tarief verschuldigd, genoemd in onderstaande tabel:

  lengte

  niet-geklasseerde

  vaartuigen

  geklasseerde

  vaartuigen

  tot 24

  meter

  f 4.502,-

  -

  vanaf 24

  meter

  f 5.548,-

  f 4.834,-

Artikel 4

 • 1 Voor het onderzoek van vissersvaartuigen en de verdere werkzaamheden nodig voor de vernieuwing of handhaving van certificaten, is jaarlijks het tarief verschuldigd, genoemd in onderstaande tabel:

  lengte

  niet-geklas-

  seerde vaar-

  tuigen

  geklasseerde

  vaartuigen

  tot 24 meter

  f 2.251,-

  -

  vanaf 24 meter

  f 2.774,-

  f 2.417,-

 • 2 Voor het onderzoek van niet-geklasseerde sportvissers- of recreatievaartuigen en de verdere werkzaamheden nodig voor de vernieuwing of handhaving van certificaten is, in afwijking van het eerste lid, jaarlijks het volgende tarief verschuldigd:

  • a. voor vaartuigen met een lengte tot 24 meter f 2.886,-;

  • b. voor vaartuigen met een lengte vanaf 24 meter f 3.472,-.

 • 3 Bij tussentijdse verkoop van het vaartuig vindt geen verrekening van het tarief met de koper of verkoper plaats.

Artikel 5

 • 1 Voor het onderzoek van vissersvaartuigen en de verdere werkzaamheden nodig voor de afgifte van een vergunning krachtens artikel 2bis van de Schepenwet, is het volgende tarief verschuldigd:

  • a. voor vaartuigen met een lengte tot 24 meter f 653,-;

  • b. voor vaartuigen met een lengte vanaf 24 meter f 713,-.

 • 2 Het tarief, bedoeld in het eerste lid, is niet verschuldigd indien het een vergunning betreft uitsluitend bestemd voor het maken van een proefvaart dan wel het onderne-men van een reis uit een haven in Nederland, met de bedoeling het vaartuig gereed te maken voor het verkrijgen van een certificaat van deugdelijkheid.

Artikel 6

 • 1 Voor het onderzoek aan boord en de verdere werkzaamheden nodig voor het verstrekken van een certificaat van ontheffing als bedoeld in artikel 24 van het Vissersvaartuigenbesluit, voor het verstrekken van een extra exemplaar of een tussentijdse vervanging van een certificaat, alsmede voor de afgifte van een certificaat zonder dat hiervoor een onderzoek aan boord plaatsvindt, is een tarief verschuldigd van f 333,-.

 • 2 Voor de vervanging van de in deze regeling genoemde certificaten die door een scheepsongeval verloren zijn gegaan, is geen vergoeding verschuldigd.

Artikel 7

Voor werkzaamheden voortvloeiende uit het bepaalde bij of krachtens het Vissersvaartuigenbesluit, die niet op grond van een van de artikelen van deze regeling in rekening worden gebracht, is een tarief verschuldigd van f 146,- per uur per ambtenaar.

Artikel 8

 • 1 Indien een onderzoek als bedoeld in deze regeling geheel of gedeeltelijk in het buitenland wordt uitgevoerd en de voor het betreffende onderzoek vastgestelde termijn, opgenomen in de bijlage, wordt overschreden, is per termijnoverschrijdende dag een aanvullend tarief verschuldigd van f 1168,-.

 • 2 De eventuele reis- en verblijfskosten van de ambtenaar ten behoeve van de in deze regeling genoemde onderzoeken in het buitenland komen voor rekening van de aanvrager van het certificaat. Deze kosten worden afzonderlijk in rekening gebracht.

Artikel 9

 • 1 Indien de in deze regeling genoemde onderzoeken geheel of gedeeltelijk worden uitgevoerd op werkdagen tussen 18.00 uur en 08.00 uur, op een zaterdag, op een zondag of op een in het deel van het Koninkrijk waarin de desbetreffende ambtenaar is aangesteld daaraan gelijkgestelde dag, is een aanvullend tarief verschuldigd van f 73,- per uur per ambtenaar.

 • 2 Het tarief, genoemd in het eerste lid, is eveneens verschuldigd voor uitgevoerde onderzoeken in het buitenland buiten de daar ter plaatse geldende werktijden.

Deze regeling zal met de toelichting worden geplaatst in de Staatscourant, de Curaçaosche Courant en het Afkondigingsblad van Aruba.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

T. Netelenbos

Bijlage

Onderzoekstermijn als bedoeld in artikel 8, eerste lid. Deze termijn begint op de dag van vertrek uit Aruba en eindigt op de desbetreffende dag van terugkomst in Aruba.

Nieuwbouw

Lengte

Aantal

dagen

a. niet-geklasseerde

vissersvaartuigen

< 24 meter

14

b. niet-geklasseerde

vissersvaartuigen

> 24 meter

22

c. niet-geklasseerde

mosselvaartuigen

> 24 meter

12

d. geklasseerde

vissersvaartuigen

> 24 meter

18

Terug naar begin van de pagina