Vaststelling subsidieplafond 1999 Infrastructuurregeling glastuinbouwgebieden

[Regeling vervallen per 24-01-2004.]
Geldend van 23-04-1999 t/m 23-01-2004

Vaststelling subsidieplafond 1999 Infrastructuurregeling glastuinbouwgebieden

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Gelet op artikel 3, eerste lid, van de Infrastructuurregeling glastuinbouwgebieden;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 24-01-2004]

Het subsidieplafond, bedoeld in artikel 3, eerste lid, van de Infrastructuurregeling glastuinbouwgebieden, wordt voor het jaar 1999 vastgesteld op fl. 2.900.000,‐.

Artikel 2

[Vervallen per 24-01-2004]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 16 april 1999

De

Minister

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

H.H. Apotheker

Terug naar begin van de pagina