Regeling rechten tijdens afzondering en separatie

Geraadpleegd op 23-04-2024.
Geldend van 22-04-1999 t/m heden

Regeling rechten tijdens afzondering en separatie

De Minister van Justitie,

Gelet op artikel 34, achtste lid, van de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden;

Gezien het advies van de Centrale Raad voor Strafrechtstoepassing van 6 oktober 1998, nr. 719424;

Besluit:

Artikel 2. Afzondering

  • 1 Tijdens afzondering zijn beperkingen op de aan de verpleegde op grond van de wet toekomende rechten slechts mogelijk op de in de wet genoemde gronden.

  • 2 Tijdens de afzondering ontvangt de verpleegde regelmatig eten en drinken.

  • 3 Indien de afzondering plaatsvindt in een andere dan de persoonlijke verblijfsruimte, dan kan het de verpleegde worden toegestaan hem toebehorende voorwerpen bij zich te hebben.

Artikel 3. Separatie

  • 2 Tijdens de separatie ontvangt de verpleegde regelmatig eten en drinken.

  • 3 De verpleegde kan worden verplicht tijdens de separatie aangepaste kleding of schoeisel te dragen.

  • 4 Tijdens de separatie kan het de verpleegde worden toegestaan hem toebehorende voorwerpen bij zich te hebben.

  • 5 Tijdens de separatie kan toezicht op de verpleegde worden gehouden met behulp van een camera.

Artikel 4. Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 5. Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling rechten tijdens afzondering en separatie.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Justitie,

A.H. Korthals

.
Naar boven