Openstelling investeringsregeling markt en concurrentiekracht onderdeel verwerking en afzet visserijproducten

[Regeling vervallen per 24-01-2004.]
Geldend van 17-04-1999 t/m 23-01-2004

Openstelling investeringsregeling markt en concurrentiekracht onderdeel verwerking en afzet visserijproducten

Artikel 1

[Vervallen per 24-01-2004]

 • 1 Aanvragen voor de verlening van een subsidie als bedoeld in artikel 4.1 van de Investeringsregeling markt en concurrentiekracht kunnen worden ingediend vanaf 19 april tot en met 2 juli 1999.

 • 2 Met betrekking tot deze aanvraagperiode:

  • a. wordt het subsidieplafond vastgesteld op f. 6.600.000,-;

  • b. zijn de artikelen 7.4 en 7.5 van de Investeringsregeling markt en concurrentiekracht van toepassing;

  • c. zijn de kosten van de bouw van onroerende zaken, bedoeld in artikel 6.2, eerste lid, onderdeel b, van de Investeringsregeling markt en concurrentiekracht niet subsidiabel;

  • d. zijn uitgesloten van subsidie investeringsprojecten die uitsluitend of hoofdzakelijk zijn gericht op het voldoen aan EG- of nationale voorschriften;

  • e. bedraagt de subsidie voor de investeringsprojecten, bedoeld in artikel 4.1, onderdelen b, d en e, van de Investeringsregeling markt en concurrentiekracht, 30% van de subsidiabele kosten;

  • f. voert de subsidieontvanger, in afwijking van artikel 8.1, eerste lid, onderdeel d, en tweede lid, van de Investeringsregeling markt en concurrentiekracht, het investeringsproject uiterlijk op 30 april 2001 uit.

Artikel 2

[Vervallen per 24-01-2004]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

G.H. Faber

Terug naar begin van de pagina