Regeling aanwijzing nationaal park in oprichting Lauwersmeer

[Regeling vervallen per 12-11-2003.]
Geldend van 16-04-1999 t/m 11-11-2003

Regeling aanwijzing nationaal park in oprichting Lauwersmeer

De Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Gezien het advies van de Voorlopige Commissie Nationale Parken van 23 december 1997;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 12-11-2003]

In deze regeling wordt verstaan onder:

a. minister:

Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij;

b. overlegorgaan:

overlegorgaan als bedoeld in artikel 3;

c. nationaal park:

gebied zoals omschreven in het Structuurschema Groene Ruimte (kamerstukken II 1992/93, 22880, nr. 5, blz. 9).

Artikel 2

[Vervallen per 12-11-2003]

Als nationaal park in oprichting wordt aangewezen het natuurgebied Lauwersmeer, zoals aangegeven op de als bijlage bij deze regeling behorende kaart.

Artikel 3

[Vervallen per 12-11-2003]

Er is een overlegorgaan nationaal park in oprichting Lauwersmeer.

Artikel 4

[Vervallen per 12-11-2003]

 • 1 Het overlegorgaan heeft tot taak, vooruitlopend op de aanwijzing van het natuurgebied Lauwersmeer, bedoeld in artikel 2, als nationaal park, de inrichting, het beheer en functioneren van het nationaal park in oprichting Lauwersmeer overeenkomstig de doelstellingen van een nationaal park te bevorderen.

 • 2 Tot die taak behoort onder meer:

  • a. het opstellen van een beheers- en inrichtingsplan, dat als basis kan dienen om het natuurgebied Lauwersmeer aan te wijzen als nationaal park;

  • b. de onderlinge afstemming van alle voor de inrichting en beheer van belang zijnde activiteiten;

  • c. het doen van voorstellen aan de minister voor de besteding en toekenning van de voor het nationaal park in oprichting Lauwersmeer beschikbare middelen, onder meer in de vorm van een voortschrijdend meerjarenprogramma en een jaarlijks in te dienen bestedingenplan;

  • d. bevordering en coördinatie van voorlichting en educatie met betrekking tot het nationaal park in oprichting Lauwersmeer.

Artikel 5

[Vervallen per 12-11-2003]

Het overlegorgaan neemt bij de uitvoering van zijn taak als uitgangspunt het advies van de Voorlopige Commissie Nationale Parken van 23 december 1997 als ook de brief van 4 juni 1998 met kenmerk DNO. 98.923 inhoudende het beleidsstandpunt van de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij daaromtrent.

Artikel 6

[Vervallen per 12-11-2003]

In het overlegorgaan hebben zitting:

 • a. een door de minister te benoemen lid, tevens voorzitter;

 • b. door de minister te benoemen leden, als vertegenwoordiger en op voordracht van respectievelijk:

  • 1. het wetterskip Lauwerswâlden

  • 2. de provincie Groningen;

  • 3. de gemeente De Marne;

  • 4. het wetterskip De Waadkant;

  • 5. het recreatieschap ’De Marrekrite’;

  • 6. Staatsbosbeheer;

  • 7. het waterschap Noorderzijlvest;

  • 8. de gemeente Kollumerland c.a.;

  • 9. de gemeente Dongeradeel;

  • 10. de provincie Fryslân;

  • 11. het waterschap Friesland;

  • 12. de gemeente Zuidhorn;

 • c. de Directeur van de Directie LNV Noord van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij.

Artikel 7

[Vervallen per 12-11-2003]

 • 1 Het secretariaat van het overlegorgaan berust bij een door de provincie Groningen te benoemen ambtenaar in dienst bij deze provincie.

 • 2 Het overlegorgaan regelt de openbaarheid en de plaats van zijn vergadering, alsmede de overige aspecten van zijn inrichting en werkwijze.

 • 3 Het overlegorgaan brengt jaarlijks van zijn werkzaamheden en de daarmee samenhangende ontwikkelingen in het nationale park Lauwersmeer verslag uit aan de minister.

Artikel 8

[Vervallen per 12-11-2003]

Indien in het overlegorgaan belangrijke verschillen van inzicht blijken te bestaan, doet de voorzitter van het overlegorgaan daarvan mededeling aan de minister, die daarop de naar zijn oordeel nodige stappen onderneemt.

Artikel 9

[Vervallen per 12-11-2003]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij geplaatst is en werkt terug tot en met 7 april 1999.

Artikel 10

[Vervallen per 12-11-2003]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling aanwijzing nationaal park in oprichting Lauwersmeer.

Deze regeling zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst met uitzondering van de bijlage die ter inzage wordt gelegd bij de bibliotheek van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, Bezuidenhoutseweg 73 in ’s-Gravenhage.

De

Staatssecretaris

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

G.H. Faber

Terug naar begin van de pagina