Besluit versterking natuur- en bosbeheer bij bos- en landgoedeigenaren

[Regeling vervallen per 01-04-2007.]
Geldend van 24-12-2005 t/m 31-03-2007

Besluit versterking natuur- en bosbeheer bij bos- en landgoedeigenaren

De Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Gelet op artikel 3 van de Kaderregeling subsidiëring natuurprojecten;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-04-2007]

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a. bosgroep: regionaal samenwerkingsverband van eigenaren van bos en van landgoedeigenaren, dat ten doel heeft het bevorderen van de rentabiliteit van het bos van de deelnemende eigenaren door het verrichten of doen verrichten van daarop gerichte gemeenschappelijke activiteiten ten behoeve van de exploitatie van het bos;

 • b. Dienst Regelingen: Dienst Regelingen van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Artikel 2

[Vervallen per 01-04-2007]

Aanvragen tot subsidieverlening voor projecten, bedoeld in artikel 2 van de Kaderregeling subsidiëring natuurprojecten, kunnen worden ingediend voor het thema ’Versterking natuur- en bosbeheer bij bos- en landgoedeigenaren’.

Artikel 4

[Vervallen per 01-04-2007]

Subsidie kan worden verstrekt voor projecten die een bijdrage leveren aan rendementsverbetering binnen de bosbouwsector alsmede aan verbetering van de kwaliteit van het bos.

Artikel 5

[Vervallen per 01-04-2007]

Voor subsidieverlening komen in aanmerking projecten die tenminste één van de volgende activiteiten betreffen:

 • a. verbeteren van de structuur van de bosgroepen en van de Unie van Bosgroepen;

 • b. opzetten van een houtwinkel, een houtbank en een houtveiling;

 • c. verbeteren van advisering en opleiding;

 • d. opzetten van certificering;

 • e. verbeteren van de automatisering;

 • f. productvernieuwing;

 • g. opstellen van aanvragen als bedoeld in artikel 20a van de Subsidieregeling natuurbeheer 2000.

Artikel 6

[Vervallen per 01-04-2007]

De subsidie wordt verleend aan de coöperatieve vereniging Unie van Bosgroepen U.A.

Artikel 7

[Vervallen per 01-04-2007]

 • 1 Een subsidie voor projecten als bedoeld in artikel 2 kan worden verleend voor de volgende met het project verband houdende kosten:

  • a. loonkosten van het betrokken personeel in dienst van de aanvrager en de bij de aanvrager aangesloten bosgroepen;

  • b. huisvestingskosten;

  • c. kosten van verbruikte materialen of hulpmiddelen;

  • d. aan derden verschuldigde kosten;

  • e. reis- en verblijfkosten;

  • f. de voor de vaststelling van de subsidie benodigde accountantsverklaring.

 • 2 De kosten, bedoeld in het eerste lid, worden in aanmerking genomen met inbegrip van de verschuldigde omzetbelasting indien de aanvrager de omzetbelasting niet kan verrekenen met de door hem af te dragen omzetbelasting.

Artikel 9

[Vervallen per 01-04-2007]

 • 1 Indien voor een project waarvoor op grond van dit besluit subsidie is verleend, andere subsidies door de rijksoverheid worden verstrekt, wordt slechts een zodanig bedrag op grond van dit besluit verstrekt, dat de som van de subsidies het in artikel 8 genoemde percentage niet overschrijdt.

 • 2 Indien voor een project waarvoor op grond van dit besluit subsidie is verleend, subsidies door anderen dan de rijksoverheid dan wel financiële middelen door niet-bestuursorganen worden verstrekt, wordt slechts een zodanig bedrag op grond van dit besluit verstrekt, dat de som van de subsidies dan wel de financiële middelen niet meer bedraagt dan 100% van de totale kosten van het project.

Artikel 10

[Vervallen per 01-04-2007]

Aanvragen tot subsidieverlening worden ingediend vóór 1 juli van het jaar waarop de subsidie betrekking heeft.

Artikel 11

[Vervallen per 01-04-2007]

Een aanvraag tot subsidieverlening wordt gericht aan de minister en ingediend bij Dienst Regelingen.

Artikel 12

[Vervallen per 01-04-2007]

Beslissingen op grond van dit besluit worden genomen onder het voorbehoud dat de Commissie van de Europese Gemeenschappen de vereiste goedkeuring voor dit besluit verleent.

Artikel 13

[Vervallen per 01-04-2007]

De Bijdrageregeling beheer samenwerking bos 1993 wordt ingetrokken.

Artikel 14

[Vervallen per 01-04-2007]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Artikel 15

[Vervallen per 01-04-2007]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit versterking natuur- en bosbeheer bij bos- en landgoedeigenaren.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

G.H. Faber

Terug naar begin van de pagina