Wijzigingsbesluit titel van de begroting voor het Kabinet voor Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse Zaken

[Regeling vervallen per 01-09-2002.]
Geldend van 23-04-1999 t/m heden

Besluit van 10 april 1999, houdende wijziging van de titel van de begroting voor het Kabinet voor Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse Zaken

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, mede namens Onze Minister van Financiën van 6 april 1999, CW99/57950;

Gelet op de artikel 1, tweede lid, van de Comptabiliteitswet 1976, Stb. 671;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

[Vervallen per 01-09-2002]

  • 2 De begroting voor Koninkrijksrelaties bevat de ramingen van de verplichtingen, de uitgaven en de ontvangsten met betrekking tot de aan de Nederlandse Antillen en Aruba te verlenen hulp en bijstand met uitzondering van de ramingen welke ter zake van deze hulp en bijstand worden opgenomen in een begrotingsartikel «personeel en materieel» van de begroting van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Artikel 2

[Vervallen per 01-09-2002]

De in het vorige artikel bedoelde begroting wordt beheerd door de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Artikel 3

[Vervallen per 01-09-2002]

Het koninklijk besluit van 31 augustus 1977, houdende toevoeging aan de rijksbegroting van een hoofdstuk voor het Kabinet voor Nederlands-Antilliaanse Zaken (Stb. 518), wordt ingetrokken.

Artikel 4

[Vervallen per 01-09-2002]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst en het werkt terug tot en met 1 januari 1999.

Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Onze Minister van Financiën zijn, ieder voor zoveel hem aangaat, belast met de uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan afschrift zal worden gezonden aan de Algemene Rekenkamer.

's-Gravenhage, 10 april 1999

Beatrix

De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

G. M. de Vries

De Minister van Financiën,

G. Zalm

Uitgegeven de tweeëntwintigste april 1999

De Minister van Justitie,

A. H. Korthals

Terug naar begin van de pagina