Wijzigingsbesluit Besluit gegevensverstrekking gemeentelijke belastingheffing en [...] parkeerbelastingen (aanpassing aan de derde tranche Awb)

Geldend van 23-04-1999 t/m heden

Besluit van 9 april 1999, houdende wijziging van het Besluit gegevensverstrekking gemeentelijke belastingheffing en van het Besluit gemeentelijke parkeerbelastingen in verband met de aanpassing aan de derde tranche Awb

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, van 12 maart 1999, nr. FO99/U59966;

Gelet op de artikelen 235 en 246a van de Gemeentewet;

De Raad van State gehoord (advies van 29 maart 1999, nr. W04.99.0122/I);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, van 6 april 1999, nr. FO99/63314;

Hebben goedgevonden en verstaan:

ARTIKEL III

ARTIKEL IV

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 9 april 1999

Beatrix

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

A. Peper

Uitgegeven de tweeëntwintigste april 1999

De Minister van Justitie,

A. H. Korthals

Terug naar begin van de pagina