Wijzigingswet Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (aanpassingen [...] waarvoor een toelatingsbeperking is vastgesteld)

Geldend van 03-08-2005 t/m heden

Wet van 3 april 1999 tot wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, houdende aanpassingen in het systeem van selectie voor opleidingen waarvoor een toelatingsbeperking is vastgesteld

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de selectie voor opleidingen waarvoor toelatingsbeperkingen van kracht zijn, zodanig te wijzigen dat gegadigden voor deze opleidingen meer dan voorheen in staat zullen zijn zelf hun kans op toelating te vergroten, en dat het wenselijk is het aantal malen dat gegadigden aan de selectieprocedure kunnen deelnemen, te beperken;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

ARTIKEL II

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Dit onderdeel is (nog) niet in werking getreden; zie het overzicht van wijzigingen

ARTIKEL V

  • 1 Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst, met uitzondering van artikel II, dat in werking treedt met ingang van 1 januari 2000, met dien verstande dat de bepalingen van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek zoals die door dat artikel worden gewijzigd voor de eerste maal worden toegepast met betrekking tot het studiejaar 2000–2001.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te Tavarnelle, 3 april 1999

Beatrix

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,

L. M. L. H. A. Hermans

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

H. H. Apotheker

Uitgegeven de twintigste april 1999

De Minister van Justitie,

A. H. Korthals

Terug naar begin van de pagina