Besluit tijdelijke toekenning carrierselectie-nummers

Geldend van 14-04-1999 t/m heden

Besluit tijdelijke toekenning carrierselectie-nummers

De Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op artikel 4.2, vijfde lid, van de Telecommunicatiewet;

Besluit:

Artikel 1

In dit besluit wordt verstaan onder:

a. nummerplan:

het Nummerplan telefoon-en ISDN-diensten;

b. carrierselectie-dienst:

dienst die het een gebruiker van de vaste openbare telefoondienst mogelijk maakt om het voor die dienst noodzakelijke transport van gegevens gedeeltelijk door een ander te laten verzorgen dan degene die voor hem de aansluiting op het vaste openbare telefoonnetwerk en de toegang tot de vaste openbare telefoondienst verzorgt, van welke mogelijkheid de gebruiker gebruik kan maken door een daarvoor bestemd nummer te kiezen onmiddellijk voorafgaand aan het nummer, de internationale toegangscode uitgezonderd, waarmee hij had kunnen volstaan indien hij van die mogelijkheid geen gebruik had gemaakt.

Artikel 2

  • 1 Indien de carrierselectie-dienst met gebruikmaking van de daarvoor in het nummerplan bestemde, met de cijfers 1 en 6 beginnende viercijferige nummers, naar het oordeel van het college niet naar behoren kan worden verzorgd, kan het college, in afwijking van het bepaalde in bijlage 1 van het nummerplan, voor die bestemming een viercijferig nummer toekennen beginnende met de cijfers 1 en 7.

  • 2 De mogelijkheid om op grond van dit besluit nummers toe te kennen als bedoeld in het eerste lid vervalt een jaar na de datum van inwerkingtreding van dit besluit, dan wel indien het in voorbereiding zijnde besluit tot wijziging van het nummerplan met dezelfde strekking als dit besluit eerder in werking treedt, op die eerdere datum van inwerkingtreding van bedoelde nummerplanwijziging.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant.

Artikel 4

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit tijdelijke toekenning carrier-selectie-nummers.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Verkeer en Waterstaat,

J.M. de Vries

Terug naar begin van de pagina