Regeling subsidie Stichting Dienst Landbouwkundig Onderzoek

[Regeling vervallen per 01-04-2018.]
Geldend van 01-01-2014 t/m 31-03-2018

Regeling subsidie Stichting Dienst Landbouwkundig Onderzoek

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Gelet op artikel 2 van de Kaderwet LNV-subsidies;

Gezien de goedkeuring van de Commissie van de Europese Gemeenschappen d.d. 7-12-1998 nr. SG (98) / D 11352;

Besluit:

Paragraaf 1. Algemeen

[Vervallen per 01-04-2018]

Artikel 1

[Vervallen per 01-04-2018]

In deze regeling wordt verstaan onder:

a. minister:

Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij;

b. DLO:

Stichting Dienst Landbouwkundig Onderzoek te Wageningen, opgericht bij akte verleden op 9 december 1997 en ingeschreven in het Stichtingenregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken van Gelderland onder nr 09098104;

c. statuten:

statuten van DLO;

d. bestuur:

bestuur, bedoeld in artikel 4 van de statuten;

e. raad van toezicht:

raad, bedoeld in artikel 8 van de statuten;

f. strategisch plan:

plan, bedoeld in artikel 9A van de statuten;

g. kennisinfrastructuur:

binnen DLO georganiseerde expertise en faciliteiten ten behoeve van het onderzoek, bedoeld in artikel 2 van de statuten;

h. programma:

voortschrijdend meerjarenprogramma, bedoeld in artikel 3;

i. subsidiejaar:

kalenderjaar waarop een subsidie betrekking heeft.

Artikel 2

[Vervallen per 01-04-2018]

De minister verleent DLO jaarlijks, overeenkomstig deze regeling, subsidies ten behoeve van de uitvoering van werkplannen die strekken tot realisering van door hem vastgestelde programma’s.

Paragraaf 2. Programma's

[Vervallen per 01-04-2018]

Artikel 3

[Vervallen per 01-04-2018]

 • 1 Programma’s hebben betrekking op:

  • a. de instandhouding en ontwikkeling van de kennisinfrastructuur in Nederland;

  • b. strategisch en toegepast onderzoek;

  • c. wettelijke en dienstverlenende taken.

 • 2 Programma’s hebben een looptijd van vier jaren, tenzij de minister anders bepaalt.

 • 3 Ten behoeve van de opstelling van programma’s stelt de minister een format vast.

Artikel 4

[Vervallen per 01-04-2018]

 • 1 Uiterlijk op 15 december in het tweede jaar voorafgaand aan het subsidiejaar doet de minister DLO programma-indicaties toekomen.

 • 2 DLO werkt deze indicaties op hoofdlijnen uit tot globale programmavoorstellen.

 • 3 DLO doet de globale programmavoorstellen voor 15 februari van het jaar voorafgaand aan het subsidiejaar aan de minister toekomen, vergezeld van een kostenraming en een voorstel voor de te hanteren normkosten.

 • 4 Uiterlijk op 1 mei van het jaar voorafgaand aan het subsidiejaar zendt de minister DLO een kaderbrief. De kaderbrief beschrijft:

  • a. de door de minister gewenste programma-activiteiten voor het subsidiejaar;

  • b. het door de minister gewenste voortschrijdende perspectief van de programma’s en

  • c. de door de minister voor het subsidiejaar vastgestelde normkosten.

 • 5 De kaderbrief bevat een indicatie van het voor het betreffende subsidiejaar beschikbare subsidiebedrag, alsmede de financiële en overige randvoorwaarden die van toepassing zijn.

 • 6 Met inachtneming van de kaderbrief stelt DLO concept-programma’s en concept-werkplannen ter uitvoering van die programma’s op en doet deze de minister uiterlijk op 1 augustus van het jaar voorafgaand aan het subsidiejaar toekomen.

 • 7 De minister zendt zijn opmerkingen omtrent de in het zesde lid bedoelde concepten voor 15 oktober van het jaar voorafgaand aan het subsidiejaar aan DLO.

 • 8 Uiterlijk op 15 november van het jaar voorafgaand aan het subsidiejaar legt DLO de programma’s ter vaststelling voor aan de minister.

Artikel 5

[Vervallen per 01-04-2018]

 • 1 De minister stelt uiterlijk op 15 december van het jaar voorafgaand aan het subsidiejaar de programma’s vast.

 • 2 Bij de vaststelling van een programma kan de minister een begeleidingscommissie instellen.

 • 3 De minister regelt voor elke begeleidingscommissie na overleg met DLO de samenstelling, taak en werkwijze, waaronder het omgaan met gegevens.

Paragraaf 3. Subsidieverlening

[Vervallen per 01-04-2018]

Artikel 6

[Vervallen per 01-04-2018]

 • 1 Gelijktijdig met de in artikel 4, achtste lid, bedoelde programma’s dient DLO bij de minister een aanvraag in voor subsidie met betrekking tot de in het subsidiejaar op grond van die programma’s uit te voeren activiteiten en projecten.

 • 2 De aanvraag tot subsidieverlening gaat voor elk programma vergezeld van een werkplan en een daarbij behorende begroting, die zijn ingericht volgens een door de minister voorgeschreven model.

 • 3 De aanvraag tot subsidieverlening gaat voorts vergezeld van:

  • a. een voor het subsidiejaar vastgesteld onderzoeksplan, bedoeld in artikel 7B van de statuten, dat zodanig is ingericht dat de werkplannen daarvan een afzonderlijk onderdeel vormen;

  • b. een voor het subsidiejaar vastgestelde begroting, waarin de som van de begrotingen van de werkplannen afzonderlijk is opgenomen;

  • c. een managementsamenvatting van de ten behoeve van de minister uit te voeren werkzaamheden en van de daarbij behorende begroting.

 • 4 De in het derde lid, onder b bedoelde begroting, dient voorts zodanig te zijn ingericht dat:

  • a. de minister kan beoordelen of DLO diensten voor derden verricht tegen tenminste kostendekkende tarieven en

  • b. zij inzicht geeft in de besteding van de in artikel 13 bedoelde baten.

Artikel 7

[Vervallen per 01-04-2018]

Gelijktijdig met de vaststelling van de programma’s beslist de minister op de aanvraag tot subsidieverlening.

Artikel 8

[Vervallen per 01-04-2018]

 • 1 Gedurende het subsidiejaar kan de minister de subsidieverlening wijzigen:

  • a. indien zich ontwikkelingen dan wel calamiteiten op het beleidsveld van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij voordoen, die een andere inzet van onderzoekcapaciteit door DLO vereisen dan voortvloeit uit de werkplannen die aan de subsidieverlening ten grondslag liggen;

  • b. indien zich zodanige wetenschappelijke, technologische, juridische of bestuurlijke ontwikkelingen voordoen, dat een ongewijzigde voortzetting van een of meer programma’s niet doelmatig is;

  • c. indien zich aanvullende onderzoeksvragen voor doen, die bij de vaststelling van de programma’s en de daarop gebaseerde werkplannen niet waren voorzien;

  • d. indien een suppletoire begroting zodanige wijzigingen aanbrengt in de begroting ten laste waarvan de subsidie is verleend, dat wijziging van de subsidieverlening noodzakelijk is.

 • 2 Behoudens indien sprake is van calamiteiten of van de in het eerste lid, onder c en d, bedoelde feiten, wijzigt de minister de subsidieverlening pas nadat DLO in opdracht en voor rekening van de minister een uitvoerbaarheidstoets op de aan te brengen wijzigingen in de activiteiten en projecten heeft uitgevoerd.

 • 3 De minister ontvangt binnen 6 weken na de opdrachtverlening de bevindingen van de uitvoerbaarheidstoets.

Paragraaf 4. Verplichting van DLO

[Vervallen per 01-04-2018]

Artikel 9

[Vervallen per 01-04-2018]

 • 1 DLO is verplicht haar organisatie zodanig te behouden en te onderhouden dat de uitvoering van programma’s is gewaarborgd.

 • 2 DLO levert derden diensten of goederen tegen ten minste kostendekkende tarieven, onderscheidenlijk prijzen.

Artikel 10

[Vervallen per 01-04-2018]

DLO is verplicht te beschikken over:

 • a. een geldig strategisch plan, dat is goedgekeurd door de minister;

 • b. een overzichtelijke en doelmatige administratieve organisatie, die een juist, volledig en actueel inzicht verschaft in de kwaliteit van het functioneren van DLO;

 • c. een door de minister aangewezen accountant, belast met de in artikel 10, derde lid, van de statuten bedoelde controle.

Artikel 11

[Vervallen per 01-04-2018]

 • 1 DLO is verplicht de in artikel 10 onder c, bedoelde accountant, dan wel een door de minister aangewezen deskundige te allen tijde in de gelegenheid te stellen te onderzoeken of het door DLO verrichte onderzoek conform de werkplannen is uitgevoerd en voorts onderzoek te verrichten naar de doelmatigheid van de organisatie en het beleid van DLO en zijn bevindingen terzake aan de minister te rapporteren.

 • 2 DLO verstrekt desgevraagd aan de minister alle voor de uitoefening van zijn taak benodigde inlichtingen.

Artikel 12

[Vervallen per 01-04-2018]

 • 1 DLO voert de werkplannen, waarvoor de minister subsidie verleent zonder winstoogmerk uit.

 • 2 Indien in een subsidiejaar niettemin sprake is van een overschot, wordt dit gereserveerd ten behoeve van verrekening met mogelijk in een volgend jaar bij de uitvoering van werkplannen optredende tekorten, tenzij de minister anders bepaalt.

Artikel 13

[Vervallen per 01-04-2018]

 • 1 Tenzij de minister op verzoek van DLO anders heeft beslist, worden de inkomsten uit de exploitatie van kennis, verworven uit onderzoek waarvoor de minister subsidie heeft verleend, bestemd en besteed voor de instandhouding van de kennisinfrastructuur op door de minister te bepalen prioritaire expertisegebieden,

 • 2 Baten uit octrooien, kwekersrechten, patenten en licenties, die DLO heeft gevestigd of verkregen op grond van onderzoek waarvoor de minister subsidie heeft verleend, bestemt en besteedt DLO op de wijze zoals voorzien in het eerste lid.

Artikel 14

[Vervallen per 01-04-2018]

 • 1 Tenzij de minister anders bepaalt, is DLO tot geheimhouding verplicht met betrekking tot de resultaten van onderzoek waarvoor de minister subsidie heeft verleend, zolang deze resultaten de minister niet hebben bereikt.

 • 2 Indien de in het eerste lid bedoelde verplichting niet of niet langer bestaat, zijn de resultaten voor elke geïnteresseerde vrij toegankelijk en beschikbaar tegen integrale verstrekkingskosten.

Artikel 15

[Vervallen per 01-04-2018]

 • 1 Behoudens in de gevallen bedoeld in het tweede en derde lid is DLO gehouden de minister te vrijwaren voor schade, die het gevolg is van onderzoek en activiteiten waarvoor de minister subsidie heeft verleend.

 • 2 De minister vrijwaart DLO voor schade die het gevolg is van in opdracht van de minister uitgevoerd onderzoek, indien deze schade is veroorzaakt voor de datum van inwerkingtreding van deze regeling. Deze vrijwaring strekt zich mede uit tot schade, die zich na die datum openbaart.

 • 3 De minister vrijwaart DLO voor schade die het gevolg is van de uitvoering van wettelijke en dienstverlenende taken.

Artikel 16

[Vervallen per 01-04-2018]

 • 1 DLO doet de minister jaarlijks voor 1 maart een beknopte rapportage toekomen over de voortgang van de programma’s.

 • 2 DLO verstrekt de minister kwartaalrapportages over:

  • a. de financiële stand van zaken met betrekking tot de in uitvoering zijnde programma’s;

  • b. financieel-economische kengetallen van de DLO-organisatie.

 • 3 DLO verstrekt de in de vorige leden bedoelde rapportages overeenkomstig een door de minister vastgesteld model en binnen door hem vastgestelde termijnen.

Artikel 17

[Vervallen per 01-04-2018]

 • 1 DLO laat de wetenschappelijke kwaliteit van het onderzoek of onderdelen daarvan, waarvoor op basis van deze regeling subsidie is verleend, beoordelen door een commissie van externe deskundigen, zodanig dat tenminste na vier jaar het volledige onderzoeksterrein van DLO aan die beoordeling is onderworpen.

 • 2 De opdracht aan alsmede de samenstelling van de commissie behoeft de goedkeuring van de minister.

 • 3 DLO doet de minister de bevindingen van de commissie ter vertrouwelijke kennisneming toekomen.

Artikel 18

[Vervallen per 01-04-2018]

 • 1 De minister evalueert de opzet, de uitwerking en de uitkomst van programma’s in het vierde jaar van uitvoering.

 • 2 Indien de minister dit noodzakelijk acht, vindt de evaluatie van een programma of een samenstel van programma’s in een ander jaar plaats.

 • 3 Ten behoeve van een evaluatie verstrekt DLO de minister alle door hem gevraagde informatie.

Paragraaf 6. Subsidievaststelling

[Vervallen per 01-04-2018]

Artikel 20

[Vervallen per 01-04-2018]

 • 1 DLO dient de aanvraag tot subsidievaststelling bij de minister in voor 1 juni van het jaar volgend op het subsidiejaar.

 • 2 De aanvraag tot subsidievaststelling gaat vergezeld van:

  • a. de door de raad van toezicht goedgekeurde jaarrekening over het subsidiejaar, waarbij de accountantsverklaring is gevoegd;

  • b. het verslag van werkzaamheden over het subsidiejaar, dat overeenkomstig artikel 10, tweede lid, van de statuten is ingericht en vastgesteld.

Artikel 21

[Vervallen per 01-04-2018]

 • 1 De minister stelt de subsidie vast binnen drie maanden na ontvangst van de in artikel 20 bedoelde gegevens.

 • 2 De minister stelt de subsidie mede vast op basis van zijn instemming met de jaarrekening.

 • 3 Indien de subsidie niet binnen de in het eerste lid vermelde termijn wordt vastgesteld, deelt de minister DLO een nieuwe termijn mede waarbinnen de vaststelling zal plaatsvinden.

Paragraaf 8. Overgangsbepalingen

[Vervallen per 01-04-2018]

Artikel 23

[Vervallen per 01-04-2018]

 • 1 In afwijking van het bepaalde in de artikelen 2 en 4 tot en met 7 gelden voor de toepassing van deze regeling voor het jaar 1999:

  • a. als vastgestelde programma’s: de programma’s die de minister heeft vastgesteld bij brief nr. TRCDWK/1998/810 d.d. 17 december 1998;

  • b. als besluit tot subsidieverlening: het besluit van de minister, genomen bij brief nr. TRCDWK/1998/1311 d.d. 23 december 1998.

 • 2 In afwijking van het bepaalde in artikel 10, aanhef onder a, geldt voor de jaren 1999 en 2000 als strategisch plan: het Ondernemingsplan DLO, goedgekeurd door de Raad van toezicht op 20 januari 1998.

Paragraaf 9. Slotbepalingen

[Vervallen per 01-04-2018]

Artikel 24

[Vervallen per 01-04-2018]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot 1 december 1998.

Artikel 25

[Vervallen per 01-04-2018]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling subsidie Stichting Dienst Landbouwkundig Onderzoek

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 1 april 1999

De

Minister

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

H.H. Apotheker

Terug naar begin van de pagina