Besluit waarschuwing

[Regeling vervallen per 01-05-2008.]
Geraadpleegd op 14-06-2024.
Geldend van 01-01-2002 t/m 30-04-2008

Besluit waarschuwing

Het Landelijk instituut sociale verzekeringen,

Gelet op de artikelen 45, derde lid en 45a, derde lid, van de Ziektewet, 47, tweede lid en 48, derde lid, van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen, 39, tweede lid en 40, derde lid, van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten, 29, tweede lid en 29a, derde lid, van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, 27, vijfde lid en 27a, derde lid, van de Werkloosheidswet, 14, derde lid en 14a, derde lid, van de Toeslagenwet en 46, derde lid, van de Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten,

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-05-2008]

Het Landelijk instituut sociale verzekeringen voert terzake van het geven van een schriftelijke waarschuwing een beleid als weergegeven in de bijlage bij dit besluit.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-05-2008]

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 mei 1999 of indien de Staatscourant waarin dit besluit wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 29 april 1999, met ingang van de tweede dag na de dag waarop het is gepubliceerd.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-05-2008]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit waarschuwing.

Dit besluit zal met de bijlage in de Staatscourant worden geplaatst.

Amsterdam, 31 maart 1999

J.F. Buurmeijer

,

voorzitter

Bijlage als bedoeld in artikel 1 van het Besluit waarschuwing

[Regeling vervallen per 01-05-2008]

1. Inleiding

[Regeling vervallen per 01-05-2008]

In de Werkloosheidswet (WW), Ziektewet (ZW), Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten (REA), Toeslagenwet (TW), Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO), Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen (WAZ), Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Wajong) en Wet arbeid en zorg (Wazo) is een bepaling opgenomen die bewerkstelligt dat bij sommige overtredingen volstaan kan worden met het geven van een schriftelijke waarschuwing in plaats van het opleggen van een maatregel of boete.

Het Lisv heeft de bevoegdheid tot het geven van deze waarschuwing bij:

 • a) overtreding van de inlichtingenplicht op grond van de artikelen 25, van de WW, 31, eerste lid en 49, van de ZW, 45, van de REA, 12, van de TW, 80, van de WAO, 70, van de WAZ, 62, van de Wajong, 3:16, 3:27 en 7:15, van de Wazo en 29, eerste lid, van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen (Wet Suwi);

 • b) te late aangifte op grond van artikel 26, eerste lid, onderdeel a, van de WW;

 • c) te late registratie bij de Centrale organisatie werk en inkomen op grond van artikel 26, eerste lid, onderdeel d, van de WW;

 • d) te late aanvraag op grond van de artikelen 26, eerste lid, onderdeel b, van de WW, 34, derde lid, van de WAO, 35, vierde lid, van de WAZ en 28, vierde lid, van de Wajong;

 • e) overtreding van de verplichting genoemd in artikel 34a, eerste lid, van de WAO om de aanvraag om uitkering te vergezellen van het reïntegratieverslag als bedoeld in artikel 71a, van de WAO;

 • f) overtreding bij de WW en TW van een verplichting op grond van artikel 28, tweede lid, van de Wet Suwi om de Centrale organisatie werk en inkomen alle gevraagde gegevens en bewijsstukken te verstrekken benodigd voor de beslissing op de aanvraag dan wel verdere behandeling van de aangifte van werkloosheid door het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen.

Deze bevoegdheid wordt als volgt ingevuld:

2. Algemene bepalingen

[Regeling vervallen per 01-05-2008]

In deze bijlage wordt onder ' verzekerde' verstaan degene, bedoeld in de artikelen 45 en 45a ZW, 46 en 48 WAZ, 38 en 40 Wajong, 28 en 29a WAO, 27 en 27a WW, 14 en 14a TW, 46 REA en 7:16 Wazo en degene bedoeld in hoofdstuk 3, afdeling 2, paragrafen 1 en 2 Wazo.

In de onder punt 3 en 4 omschreven situaties wordt in plaats van een boete en/of maatregel volstaan met het geven van een waarschuwing, tenzij:

 • het niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomen van de verplichting heeft geleid tot het ten onrechte of tot een te hoog bedrag verlenen van uitkering, of

 • het niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomen van de verplichting plaatsvindt binnen een periode van twee jaar te rekenen vanaf de datum waarop eerder aan verzekerde een waarschuwing voor dezelfde overtreding is gegeven, of

 • het niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomen van de verplichting plaatsvindt binnen een periode van twee jaar te rekenen vanaf de datum waarop eerder aan verzekerde een maatregel of een boete voor dezelfde overtreding is gegeven, of

 • er naar het oordeel van de uitvoeringsinstellingen sprake is van een opzettelijke poging tot fraude.

Is één of meer van deze punten aan de orde, dan wordt geen waarschuwing gegeven, maar een boete of een maatregel opgelegd overeenkomstig het gestelde in het Boetebesluit socialezekerheidswetten (Stb. 2000, 462) c.q. Besluit afstemming boete werknemers (Stcrt. 2001, 2) of het Maatregelenbesluit Tica (Stcrt. 1996, 141).

Een waarschuwing wordt schriftelijk gegeven, waarbij verzekerde gewezen wordt op de consequentie dat bij een volgende - zelfde - overtreding van de verplichting binnen twee jaar na bekendmaking van de waarschuwing, een boete of maatregel zal worden opgelegd. Het moet dus gaan om een overtreding van dezelfde verplichting in dezelfde wet. Is er geen sprake van overtreding van dezélfde verplichting, kan dus wel een waarschuwing gegeven worden (mits voldaan wordt aan de voorwaarden).

Is er wel sprake van zo'n eerstvolgende overtreding van dezelfde verplichting, dan worden de voormelde boetebesluiten of het Maatregelenbesluit toegepast. Daaruit volgt dat er geen sprake is van een boete of maatregel wegens recidive. Er is de verzekerde immers niet eerder een boete of een maatregel opgelegd. Een boete of maatregel wordt wel opgelegd, maar zonder een verhoging met 50%.

De omschrijving wanneer een gedraging leidt tot een boete of een maatregel, is bij de waarschuwing niet anders. Is er sprake van een overtreding, maar zou een maatregel of boete niet worden opgelegd wegens niet verwijtbaarheid, het bestaan van een dringende reden of persoonlijke omstandigheden, is het geven van een waarschuwing ook niet aan de orde.

De waarschuwing is een schriftelijk besluit van een bestuursorgaan inhoudende een publiekrechtelijke rechtshandeling met rechtsgevolg, aangezien bij herhaling wel een boete of een maatregel wordt opgelegd. Verzekerde kan ingevolge de Algemene wet bestuursrecht in bezwaar en vervolgens beroep kan gaan. De schriftelijke waarschuwing bevat derhalve een bezwaarclausule.

Voor de bepaling van de termijn waarbinnen aan een verplichting moet worden voldaan, wordt verwezen naar de betreffende wetten, de controlevoorschriften TW (Stcrt. 1998, 87), de controlevoorschriften WAO, WAZ en Wajong (Stcrt. 1997, 240), het ziekengeldreglement 1997 (Stcrt. 1997, 137), het uitkeringsreglement WW 1997 (Stcrt. 1997, 183) en de Beleidsregel afbakening maatregel en boete (Stcrt. 1998, 89).

3. Waarschuwing in plaats van een maatregel

[Regeling vervallen per 01-05-2008]

Hieronder volgen de situaties waarin in plaats van het opleggen van een maatregel volstaan kan worden met het geven van een waarschuwing. Aan de algemene voorwaarden moet natuurlijk voldaan zijn.

a) . Termijnoverschrijdingen bij de inlichtingenplicht bij de WW, ZW, TW, WAO, WAZ en Wajong en bij hoofdstuk 3, afdeling 2, paragrafen 1 en 2, van de Wazo

[Regeling vervallen per 01-05-2008]

Indien door het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen of (ten aanzien van de TW en WW op grond van artikel 29, eerste lid, van de wet SUWI) door de Centrale organisatie werk en inkomen informatie aan verzekerde is gevraagd, maar deze informatie niet tijdig wordt verstrekt, wordt afgezien van het opleggen van een maatregel en volstaan met het geven van een waarschuwing, mits het gestelde tijdstip met niet meer dan 14 kalenderdagen is overschreden.

Het betreft hier overtredingen als bedoeld in verschillende onderdelen van de eerste categorie van de ZW, WAO, WAZ, Wajong, TW en WW van het Maatregelenbesluit Tica, voorzover zij betrekking hebben op het niet tijdig doorgeven van feiten en omstandigheden waarvan het de verzekerde redelijkerwijs duidelijk is dat zij van invloed kunnen zijn op de uitkering.

Het betreft dus ook bijvoorbeeld de te late inlevering van het werkbriefje WW en van de periodieke vragenformulieren WAO, WAZ, Wajong, ZW en TW.

Overschrijdt de te late termijn de 14 kalenderdagen, dan is het Maatregelenbesluit Tica van toepassing.

b). Te late aangifte WW

[Regeling vervallen per 01-05-2008]

Indien verzekerde niet tijdig aangifte doet van zijn werkloosheid, wordt afgezien van het opleggen van een maatregel en volstaan met het geven van een waarschuwing, mits het gestelde tijdstip met niet meer dan 14 kalenderdagen is overschreden.

Het betreft hier een overtreding als bedoeld in de eerste categorie ten 1e van de WW van het Maatregelenbesluit Tica.

c). Te late registratie of verlenging van de registratie bij de Centrale organisatie werk en inkomen (WW)

[Regeling vervallen per 01-05-2008]

Indien verzekerde zich niet tijdig laat registreren bij de Centrale organisatie werk en inkomen of zijn registratie niet tijdig laat verlengen, wordt afgezien van het opleggen van een maatregel en volstaan met het geven van een waarschuwing, mits het gestelde tijdstip met niet meer dan 14 kalenderdagen is overschreden.

Het betreft hier een overtreding als bedoeld in de eerste categorie ten 3e van de WW van het Maatregelenbesluit Tica.

d). Te late aanvraag om uitkering op grond van de WW, WAO, WAZ en Wajong

[Regeling vervallen per 01-05-2008]

Indien verzekerde niet tijdig een uitkering op grond van de WW of een arbeidsongeschiktheidsuitkering op grond van de WAO, WAZ of Wajong aanvraagt, wordt afgezien van het opleggen van een maatregel en volstaan met het geven van een waarschuwing, mits het gestelde tijdstip met niet meer dan 14 kalenderdagen is overschreden.

In afwijking van de vorige zin wordt aan de verzekerde die niet tijdig een arbeidsongeschiktheidsuitkering op grond van de WAZ en de Wajong aanvraagt, ongeacht de te late termijn, volstaan met een waarschuwing indien het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen de verzekerde niet gewezen heeft op de aanvraagmogelijkheid, omdat verzekerde niet bij het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen bekend was vanwege het niet gedaan hebben van de melding als bedoeld in artikel 27 Wajong en 33 WAZ.

Het betreft hier een overtreding als bedoeld in de eerste categorie ten 1e van de WAO, WAZ en Wajong en ten 2e van de WW van het Maatregelenbesluit Tica.

e). Overtreding van de verplichting om de aanvraag om WAO-uitkering te vergezellen van het reïntegratieverslag als bedoeld in artikel 71a, van de WAO

[Regeling vervallen per 01-05-2008]

Is de aanvraag om een WAO-uitkering niet vergezeld van een (volledig) reïntegratieverslag, maar het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen besluit de aanvraag in behandeling te nemen, wordt afgezien van het opleggen van een maatregel en volstaan met het geven van een waarschuwing.

Het betreft hier een overtreding als bedoeld in de tweede categorie ten 2e van de WAO van het Maatregelenbesluit Tica.

f). Het niet tijdig aan de Centrale organisatie werk en inkomen verstrekken van alle gevraagde gegevens en bewijsstukken, benodigd voor de beslissing op de aanvraag dan wel verdere behandeling van de aangifte van werkloosheid door het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (WW en TW)

[Regeling vervallen per 01-05-2008]

Indien door de Centrale organisatie werk en inkomen de hierboven bedoelde informatie aan verzekerde is gevraagd, maar deze informatie niet tijdig wordt verstrekt, wordt afgezien van het opleggen van een maatregel en volstaan met het geven van een waarschuwing, mits het gestelde tijdstip met niet meer dan 14 kalenderdagen is overschreden.

Het betreft hier een overtreding als bedoeld in de tweede categorie ten 4e van de WW en ten 2e van de TW van het Maatregelenbesluit Tica.

Voor de vaststelling van het aantal van 14 kalenderdagen blijven buiten beschouwing:

 • dagen, niet zijnde zaterdagen of zondagen, waarop kantoren van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen zijn gesloten, of

 • bij te late inschrijving bij de Centrale organisatie werk en inkomen (WW): dagen, niet zijnde zaterdagen of zondagen, waarop kantoren van de Centrale organisatie werk en inkomen zijn gesloten, en

 • bij de WW: dagen waarop ingevolge de WW geen recht bestaat op uitkering.

4. Waarschuwing in plaats van een boete

[Regeling vervallen per 01-05-2008]

De wet geeft aan dat een boete wordt opgelegd als de inlichtingenplicht wordt overtreden, Dit is het geval als onjuiste inlichtingen worden gegeven of relevante informatie wordt verzwegen of niet onverwijld wordt voldaan aan de spontane inlichtingenplicht.

De Beleidsregel afbakening maatregel en boete geeft een toelichting op de vraag wanneer de inlichtingenplicht is overtreden. Hierin wordt aangegeven binnen welke termijn aan de spontane inlichtingenplicht moet worden voldaan. Als deze termijn wordt nagekomen, is er geen sprake van een overtreding van de inlichtingenplicht, zodat een eventuele boeteoplegging of het geven van een waarschuwing niet aan de orde is.

Onder punt 2 van dit besluit is aangegeven wanneer kan worden volstaan met het geven van een waarschuwing. Voor wat de overtreding van de inlichtingenplicht betreft, worden hier geen nadere voorwaarden gesteld.

Het is mogelijk dat een verzekerde door het niet of niet behoorlijk doorgeven van informatie een te lage uitkering ontvangt en dus zichzelf benadeelt. Ook dan is er geen sprake van het ten onrechte of tot een te hoog bedrag ontvangen van uitkering, zodat een waarschuwing kan worden gegeven.

5. Samenloop van overtredingen

[Regeling vervallen per 01-05-2008]

Uit strafrechtbeginselen volgt dat op één gedraging met één sanctie wordt gereageerd.

Samenloop van waarschuwingen of van een waarschuwing met een boete of een maatregel is echter in sommige gevallen wel mogelijk.

Hieronder worden ter verduidelijking enkele situaties geschetst. Indien aangegeven wordt dat volstaan wordt met een waarschuwing, dan wordt ervan uitgegaan dat verzekerde aan de daarvoor onder punt 2 en 3 gestelde voorwaarden voldoet.

Een te laat én onjuist ingevuld formulier levert een waarschuwing op voor zowel de onjuiste invulling als voor de termijnoverschrijding. Is er sprake van een tweede keer binnen twee jaar te laat inleveren van het formulier (waarvoor verzekerde de eerste keer is gewaarschuwd), maar heeft er niet eerder een onjuiste invulling plaatsgevonden, volgt met inachtneming van het Maatregelenbesluit een maatregel voor de te late inlevering en een waarschuwing voor de onjuiste invulling.

Indien een WAO-gerechtigde het werk hervat en het hem toegezonden vragenformulier juist invult en daarop melding maakt van de werkhervatting, maar het formulier te laat terugzendt, krijgt hij een waarschuwing voor de overtreding van de spontane inlichtingenplicht en een waarschuwing wegens het niet binnen de gestelde termijn indienen van het vragenformulier. In dit geval is sprake van twee overtredingen: het niet nakomen van de spontane inlichtingenplicht en het te laat indienen van het vragenformulier. Zou er in dit geval overigens wél sprake zijn van een teveelbetaling, volgt dus, met inachtneming van het Boetebesluit en het Maatregelenbesluit, een boete én een maatregel.

Een WW-gerechtigde moet frequent werkbriefjes inleveren. Als hij een relevant feit (bijvoorbeeld werkhervatting) gedurende langere termijn niet meldt, is er sprake van een serie onjuist ingevulde werkbriefjes. Hieraan ligt echter één oorzaak ten grondslag, namelijk het niet melden van de werkhervatting. Verzekerde wordt hiervoor gewaarschuwd. Geeft hij een nieuwe werkhervatting op een volgend werkbriefje niet door, volgt, met inachtneming van het Boetebesluit, een boete. Een waarschuwing zal overigens in dit geval niet vaak gegeven kunnen worden, omdat het gedurende lange tijd niet opgeven van een werkhervatting bij de WW in het algemeen wel zal hebben geleid tot een teveelbetaling of omdat er sprake zal zijn van een opzettelijke poging tot fraude.

Naar boven