Regeling inzake nevenvestigingen aan scholen voor praktijkonderwijs

[Regeling vervallen per 31-12-2004.]
Geldend van 17-04-1999 t/m 30-12-2004

Regeling inzake nevenvestigingen aan scholen voor praktijkonderwijs

De staatssecretaris van onderwijs, cultuur en wetenschappen,

Gelet op artikel XXII, eerste lid, juncto de artikelen V en VIII van de Wet van 25 mei 1998, Stb. 337;

Besluit:

Artikel 1. Omzetting van svo-lom en svo-mlk in een nevenvestiging verbonden aan een school voor praktijkonderwijs

[Vervallen per 31-12-2004]

  • 1 In aanvulling op artikel V en op artikel VIII van de Wet van 25 mei 1998, Stb. 337, kan de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen op aanvraag van het bevoegd gezag van een school of een afdeling voor speciaal voortgezet onderwijs als bedoeld in deel II van de Wet op het voortgezet onderwijs, die school of afdeling voor bekostiging in aanmerking brengen als nevenvestiging verbonden aan een school voor praktijkonderwijs.

  • 2 In aanvulling op artikel 19 van de Wet op het voortgezet onderwijs kan aan een school voor praktijkonderwijs een nevenvestiging zijn verbonden die tot stand is gebracht volgens deze regeling.

Artikel 2. Bekendmaking

[Vervallen per 31-12-2004]

Deze regeling zal met de toelichting in Uitleg OCenW-Regelingen worden geplaatst. Van deze plaatsing zal mededeling worden gedaan in de Staatscourant.

Artikel 3. Inwerkingtreding

[Vervallen per 31-12-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de derde dag na de datum van uitgifte van Uitleg OCenW-Regelingen waarin deze regeling wordt geplaatst.

Artikel 4. Citeertitel

[Vervallen per 31-12-2004]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling inzake nevenvestigingen aan scholen voor praktijkonderwijs.

De staatssecretaris van

onderwijs, cultuur en wetenschappen,

drs. K.Y.I.J. Adelmund

Terug naar begin van de pagina