Regeling landbouwtelling 1999

[Regeling vervallen per 24-01-2004.]
Geldend van 30-04-1999 t/m 23-01-2004

Regeling landbouwtelling 1999

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Gelet op de artikelen 24 en 25 van de Landbouwwet;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 24-01-2004]

In deze regeling wordt verstaan onder:

a. minister:

Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij;

b. LASER:

dienst Landelijke service bij regelingen van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij;

c. beschrijvingsbiljet:

in bijlage I opgenomen modelformulier voor de periodieke inventarisatie in de land- en tuinbouw;

d. opgaveplichtige:

de persoon die, anders dan in het kader van de teelt van griendhout, riet en biezen, in de landbouw zijn hoofdbestaan of een gedeelte van zijn bestaan vindt, voor zover aan hem een beschrijvingsbiljet, bedoeld in onderdeel c, dan wel anderszins een oproep voor de landbouwtelling is uitgereikt of toegezonden.

Artikel 2

[Vervallen per 24-01-2004]

In het tijdvak dat loopt van 1 april 1999 tot en met 25 juni 1999 wordt een landbouwtelling gehouden als bedoeld in de artikelen 24 en 25 van de Landbouwwet.

Artikel 3

[Vervallen per 24-01-2004]

 • 1 Ten behoeve van de telling, bedoeld in artikel 2, wordt een beschrijvingsbiljet uitgereikt of verzonden door of vanwege de minister.

 • 2 De opgaveplichtige verstrekt de ten aanzien van de veestapel gevraagde gegevens naar de toestand op 1 april 1999.

 • 3 De opgaveplichtige verstrekt de ten aanzien van oppervlakten gevraagde gegevens naar de toestand op 1 april 1999. Indien een oppervlakte op 1 april nog niet is beteeld, wordt de eerstvolgende geplande teelt opgegeven.

 • 4 Onverminderd het tweede en derde lid, verstrekt de opgaveplichtige de op het beschrijvingsbiljet gevraagde gegevens naar de toestand op de datum van ondertekening, tenzij op het biljet of door LASER anders is aangegeven, en neemt daarbij de overige op het biljet of door LASER gegeven aanwijzingen in acht.

 • 5 De opgaveplichtige ondertekent het beschrijvingsbiljet en doet dat binnen 14 dagen na dagtekening van de aanbieding aan LASER toekomen.

 • 6 Indien het beschrijvingsbiljet aangetekend aan de opgaveplichtige is toegezonden, doet deze dat binnen vijf dagen ingevuld en ondertekend aan LASER toekomen.

Artikel 4

[Vervallen per 24-01-2004]

 • 1 Voor de bepaling van de bedrijfsomvang geldt dat één Nederlandse grootte-eenheid gelijk is aan 1390 eenheden bruto standaardsaldo.

 • 2 De bruto standaardsaldi respectievelijk de standaard-bedrijfseenheden worden vastgesteld als vermeld in bijlage II.

 • 3 Bruto-standaardsaldi worden overeenkomstig bijlage II omgerekend in Nederlandse grootte-eenheden.

Artikel 5

[Vervallen per 24-01-2004]

 • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

 • 2 Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling landbouwtelling 1999.

Deze regeling zal, met de bijlagen I en II, in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

H.H. Apotheker

Bijlage II. Bruto standaardsaldi 1996 (bss 1996) en Standaardbedrijfseenheden 1997 ten behoeve van de landbouwtelling 1999

[Vervallen per 24-01-2004]

Bron: LEI-DLO

Veestapel

[Vervallen per 24-01-2004]

rubr.

nr.

bss per

dier

sbe per

dier

 

201

315

0,5

 

203

315

0,5

 

205

460

0,5

 

207

920

1,28

 

209

460

0,5

 

211

1 840

2,77

 

213

920

1,28

 

214

165

0,3

 

216

170

0,33

 

217

290

0,33

 

219

290

0,33

 

221

290

0,33

 

223

290

0,33

 

225

290

0,33

 

227

290

0,33

 

228

520

0,63

 

229

290

0,33

 

232

5

0,011

 

233

98

0,223

1

235

-

-

 

237

69

0,13

2

239

69

0,13

 

241

69

0,13

 

243

100

0,24

 

245

100

0,24

 

247

400

0,85

 

249

400

0,85

 

251

400

0,85

 

253

100

0,24

 

255

400

0,85

 

260

390

0,7

 

261

2 990

6,8

 

263

1 610

3,7

 

265

105

0,12

3

266

105

0,15

 

268

105

0,12

3

269

2,3

0,0052

 

271

6,2

0,009

 

273

10,0

0,0192

 

275

2,55

0,0035

 

276

4,05

0,0077

 

278

4,05

0,0077

 

282

230

0,32

 

284

65

0,04

4

287

5,5

0,01

 

290

69

0,134

 

291

8,7

0,018

 

292

155

0,273

 

293

15,5

0,032

 

294

155

0,203

 

295

30,8

0,07

 

297

5,5

0,01

 

Tuinbouw open grond

[Vervallen per 24-01-2004]

rubr.

nr.

bss per

are

sbe per

are

 

401

237,0

0,69

 

405

132,0

0,26

 

409

135,0

0,32

 

417

97,4

0,20

 

421

75,5

0,17

 

423

72,7

0,13

 

425

35,3

0,067

 

429

77,1

0,18

5

431

50,2

0,068

 

433

144,0

0,31

 

437

104,0

0,20

 

441

55,2

0,083

 

445

42,9

0,06

6

449

44,9

0,116

 

453

47,6

0,08

7

461

46,5

0,064

7

465

112,0

0,26

8

469

58,8

0,12

7

473

34,1

0,074

 

477

68,4

0,11

6

501

85,7

0,16

 

503

85,7

0,16

 

505

102,0

0,24

 

507

102,0

0,24

 

515

120,0

0,39

 

520

230,0

0,81

 

525

34,5

0,07

 

530

30,6

0,069

 

532

37,2

0,117

 

540

76,3

0,16

 

542

335,0

1,18

 

551

114,0

0,33

 

552

134,0

0,41

 

554

113,0

0,32

 

555

128,0

0,31

 

557

359,0

1,16

 

559

731,0

2,16

 

561

578,0

1,77

 

571

262,0

0,68

 

573

193,0

0,43

 

575

179,0

0,37

 

577

149,0

0,23

 

578

184,0

0,41

 

579

336,0

0,90

 

580

141,0

0,24

 

581

181,0

0,41

 

Tuinbouw onder glas

[Vervallen per 24-01-2004]

rubr.

nr.

bss per

m2

sbe per

m2

 

601

22,35

0,0599

 

605

18,10

0,0412

 

610

18,10

0,0419

 

611

10,55

0,0308

 

612

8,75

0,0093

 

613

20,05

0,0492

 

616

12,40

0,0328

 

618

20,25

0,0498

 

621

11,25

0,0296

 

624

10,20

0,0244

 

625

32,85

0,0705

 

635

7,97

0,0256

 

641

28,00

0,0669

 

643

18,30

0,0488

 

645

20,20

0,0345

 

647

16,75

0,0348

 

649

14,00

0,0284

 

650

24,10

0,0665

 

651

28,05

0,0514

 

652

19,00

0,0331

 

653

16,90

0,0249

 

654

20,45

0,0335

 

655

17,90

0,0346

 

656

14,20

0,0338

 

657

17,90

0,0353

 

658

36,00

0,0795

 

659

35,20

0,0640

 

661

32,60

0,0752

 

662

7,58

0,0075

 

663

29,05

0,0669

 

664

27,10

0,0567

 

665

17,90

0,0353

 

666

32,85

0,0705

 

668

34,15

0,0680

 

669

34,15

0,0680

 

670

10,55

0,0248

 

672

25,45

0,0596

 

Akkerbouw

[Vervallen per 24-01-2004]

rubr.

nr.

bss per

are

sbe per

are

 

301

14,0

0,023

 

303

11,2

0,012

 

305

12,4

0,016

 

307

11,2

0,012

 

309

11,2

0,012

 

311

11,2

0,012

 

312

11,2

0,012

 

313

11,2

0,013

 

317

10,4

0,010

 

321

12,9

0,026

 

323

14,8

0,025

 

325

10,4

0,010

 

326

13,8

0,023

 

327

10,4

0,010

 

329

13,8

0,024

 

331

13,8

0,024

 

335

13,1

0,021

 

341

14,8

0,024

 

347

31,6

0,069

 

349

50,3

0,116

 

351

20,2

0,027

 

353

33,5

0,067

 

355

15,9

0,023

 

357

29,20

0,073

 

359

21,60

0,041

9

369

8,95

0,015

9

373

12,80

0,021

9

376

12,80

0,021

9

377

3,95

0,004

 

380

21,10

0,031

 

381

13,90

0,016

 

383

26,80

0,044

 

385

34,50

0,075

 

387

26,80

0,044

 

389

21,60

0,051

 

Paddestoelenteelt

[Vervallen per 24-01-2004]

rubr.

nr.

bss per

m2

sbe per

m2

 

806

96,9

0,3734

 

807

152,4

0,3884

 

rubr.

nr.

bss per

ton vers

substraat

sbe per

ton vers

substraat

 

809

210

0,615

 

Bollenbroei en witloftrek

[Vervallen per 24-01-2004]

rubr.

nr.

bss per

eenheid

sbe per

eenheid

 

911

50

0,1629 per 1000 stuks

 

913

0,81

0,0025 per kg

 

583

66,30

0,20 per are

 

Bedrijfsindeling

[Vervallen per 24-01-2004]

rubr.

nr.

bss per

are

sbe per

are

 

703

12,70

0,02

9

715

12,70

0,02

9

727

3,85

0,012

 

731

3,95

0,004

 

753

0

0

 

754

6,35

0,01

9

755

0

0

 

781

0

0

 
 1. Alleen indien rubriek 233 niet voorkomt.

  ^ [1]
 2. Alleen indien rubriek 247 tot en met 251 niet vookomt.

  ^ [2]
 3. Alleen indien rubriek 266 niet voorkomt.

  ^ [3]
 4. Alleen indien rubriek 282 niet voorkomt.

  ^ [4]
 5. Alleen indien beteelde areaal < 100 are.

  Indien beteelde areaal >= 100 are geldt rubriek 429

  • 45,9 bss/are

  • 0,096 sbe/are

  ^ [5]
 6. Alleen indien beteelde areaal < 200 are.

  Indien beteelde areaal >= 200 are geldt

  • rubriek 445

   • 15,9 bss/are

   • 0,023 sbe/are

  • rubriek 477

   • 38,7 bss/are

   • 0,074 sbe/are

  ^ [6]
 7. Alleen indien beteelde areaal < 1500 are.

  Indien beteelde areaal >= 150 are geldt

  • rubriek 453

   • 15,9 bss/are

   • 0,023 sbe/are

  • rubriek 461

   • 15,9 bss/are

   • 0,023 sbe/are

  • rubriek 469

   • 45,0 bss/are

   • 0,092 sbe/are

  ^ [7]
 8. Alleen indien beteelde areaal < 50 are.

  Indien beteelde areaal >= 50 are geldt rubriek 465

  • 27,6 bss/are

  • 0,074 sbe/are

  ^ [8]
 9. Alleen indien

  (bss (rubr. 359 + 369 + 373 + 376 + 703 + 715 + 754)) / (bss (rubr. 201 t/m 299 + 260 t/m 263 + 265 t/m 268 + 282 + 284)) > (1) / (1,7)

  ^ [9]
Terug naar begin van de pagina