Nederlandse uitvoeringsvoorschriften belastingovereenkomst Nederland-Venezuela

[Regeling vervallen per 01-10-2004.]
Geldend van 09-04-1999 t/m 30-09-2004

Nederlandse voorschriften tot uitvoering van de op 29 mei 1991 tussen Nederland en Venezuela gesloten Overeenkomst tot het vermijden van dubbele belasting, zoals deze is gewijzigd bij het Tweede Protocol van 21 september 1995

De Staatssecretaris van Financiën,

Gelet op artikel 10, vierde lid, van de op 29 mei 1991 te ’s-Gravenhage tussen Nederland en Venezuela gesloten Overeenkomst tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen (Trb. 1991, nr. 107), zoals deze is gewijzigd bij het op 21 september 1995 te Caracas gesloten Tweede Protocol (Trb. 1995, nr. 252);

Besluit:

Algemeen

[Vervallen per 01-10-2004]

Artikel 1

[Vervallen per 01-10-2004]

 • 1 Deze regeling verstaat onder:

  Overeenkomst: de op 29 mei 1991 te ’s-Gravenhage tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Venezuela gesloten Overeenkomst tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen, met Protocol (Trb. 1991,nr. 107), zoals die Overeenkomst en dat Protocol zijn gewijzigd bij het op 21 september 1995 te Caracas gesloten Tweede Protocol.

 • 2 Deze regeling neemt verder de begrippen van de Overeenkomst over.

Nederlandse dividendbelasting met betrekking tot portfoliodividenden (vrijstellingprocedure)

[Vervallen per 01-10-2004]

Artikel 2

[Vervallen per 01-10-2004]

 • 1 Een inwoner van Venezuela die ingevolge artikel 10, tweede lid, van de Overeenkomst aanspraak heeft op vermindering van dividendbelasting levert voor het geldend maken van die aanspraak bij het belastingbestuur over zijn woonplaats een ingevulde en ondertekende verklaring in tweevoud in op een formulier volgens het in de bijlage opgenomen model (formulier ’IB 92 VEN’). Nadat hij een exemplaar van de verklaring voorzien van dagtekening en ondertekening van de daarop voorkomende bevestiging omtrent de woonplaats, van vorenbedoeld bestuur heeft terugontvangen, legt hij dit over bij het innen van de dividenden.

 • 2 De vennootschap die dividend verschuldigd is, degene bij wie de opbrengst betaalbaar is gesteld, het administratiekantoor dat de opbrengst doorbetaalt aan certificaathouders, en degene tot wiens beroep het kopen of innen van dividendbewijzen gewoonlijk behoort, zijn bevoegd die opbrengst uit te betalen onder aftrek van dividendbelasting naar een tarief van 10 percent, indien de gerechtigde tot de opbrengst het van een ondertekende bevestiging omtrent de woonplaats voorziene exemplaar van de in het eerste lid bedoelde verklaring heeft overgelegd.

 • 3 Voor zover dividendbelasting die is ingehouden en afgedragen, ingevolge het tweede lid bij de uitbetaling van de opbrengst niet in aftrek is gebracht, wordt deze aan de vennootschap teruggegeven na indiening van een verzoek bij de inspecteur binnen wiens ambtsgebied zij is gevestigd, onder overlegging van het van een ondertekende bevestiging omtrent de woonplaats voorziene exemplaar van de in het eerste lid bedoelde verklaring. De inspecteur beslist op het verzoek bij voor bezwaar vatbare beschikking.

 • 4 Indien de verzoeker niet kan bevestigen dat hij uit hoofde van zijn eigendomsrechten met betrekking tot de in punt 2 van het formulier ’IB 92 VEN’ vermelde effecten, op de in dat punt vermelde datum(s) van betaalbaarstelling gerechtigd is (was, zal zijn) tot de in dat punt vermelde inkomsten, dient hij hiervan uitdrukkelijk melding te maken in punt 8 van het formulier en daarbij zijn specifieke omstandigheden nader toe te lichten. In dat geval mag het formulier ’IB 92 VEN’ slechts worden gebruikt als verzoek om gedeel-telijke teruggaaf van dividendbelasting.

 • 5 Indien de verzoeker niet kan bevestigen dat hij de in punt 2 van het formulier ’IB 92 VEN’ vermelde effecten niet heeft verkregen ingevolge enige overeenkomst, optie of regeling, waarbij hij is overeengekomen of kan worden verplicht de effecten weer te verkopen of over te dragen, dient hij hiervan uitdrukkelijk melding te maken in punt 8 van het formulier en daarbij zijn specifieke omstandigheden nader toe te lichten. In dat geval mag het formulier ’IB 92 VEN’ slechts worden gebruikt als een verzoek om gedeeltelijke teruggaaf van dividendbelasting.

Nederlandse dividendbelasting met betrekking tot portfoliodividenden (teruggaafprocedure)

[Vervallen per 01-10-2004]

Artikel 3

[Vervallen per 01-10-2004]

 • 1 Een inwoner van Venezuela die ingevolge artikel 10, tweede lid, van de Overeenkomst aanspraak heeft op vermindering van dividendbelasting en die zijn aanspraak niet op de voet van artikel 2 heeft kunnen geldend maken, heeft recht op teruggaaf van hetgeen aan dividendbelasting meer is ingehouden dan 10 percent.

 • 2 Tot het verkrijgen van de teruggaaf levert de belanghebbende bij het belastingbestuur over zijn woonplaats een ingevulde en ondertekende verklaring in tweevoud in op een formulier volgens het in de bijlage opgenomen model (formulier ’IB 92 VEN’). Nadat hij een exemplaar van de verklaring, voorzien van dagtekening en ondertekening van de daarop voorkomende bevestiging omtrent de woonplaats, van vorenbedoeld bestuur heeft terugontvangen, handelt hij overeenkomstig het derde of het vierde lid.

 • 3 Indien de opbrengst is uitbetaald door een in Nederland wonende of gevestigde persoon die de in artikel 9 van de Wet op de dividendbelasting 1965 bedoelde dividendnota, waaruit van de betaling van de terug te geven belasting door de belanghebbende blijkt, heeft uitgereikt, levert de belanghebbende het van een ondertekende bevestiging omtrent de woonplaats voorziene exemplaar van de verklaring in bij de hierboven bedoelde persoon, onder bijvoeging van de dividendnota. Is dit laatste niet mogelijk, dan voegt de persoon die de dividendnota heeft uitgereikt bij de verklaring een door hem gewaarmerkt afschrift van de dividendnota. Degene die de dividendnota heeft uitgereikt zendt, met een begeleidende brief, waaruit blijkt dat hij voor de belanghebbende optreedt, de bij hem ingeleverde verklaring te zamen met de dividendnota of het afschrift daarvan, aan de inspecteur van de Belastingdienst/Particulieren/Ondernemingen buitenland, die op het verzoek beslist bij voor bezwaar vatbare beschikking. Het terug te geven bedrag wordt door de ontvanger van de Belastingdienst/Particulieren/Ondernemingen buitenland ten behoeve van de belanghebbende overgemaakt aan degene die de dividendnota heeft uitgereikt.

 • 4 Indien de opbrengst niet is uitbetaald door een in Nederland wonende of gevestigde persoon en de belanghebbende dientengevolge niet in het bezit is van een in het derde lid bedoelde dividendnota, zendt hij het van een ondertekende bevestiging omtrent de woonplaats voorziene exemplaar van de verklaring rechtstreeks toe aan de inspecteur van de Belastingdienst/Particulieren/Ondernemingen buitenland, onder bijvoeging van een dividendnota of ander bewijsstuk, waaruit blijken:

  • a) de desbetreffende opbrengst, en

  • b) het feit dat de terug te geven belasting door de belanghebbende is betaald.

  De inspecteur van de Belastingdienst/Particulieren/Ondernemingen buitenland beslist op het verzoek bij voor bezwaar vatbare beschikking. Het terug te geven bedrag wordt door de ontvanger van de Belastingdienst/Particulieren/Ondernemingen buitenland aan de belanghebbende overgemaakt.

Nederlandse dividendbelasting met betrekking tot deelnemingsdividenden (vrijstellingprocedure)

[Vervallen per 01-10-2004]

Artikel 4

[Vervallen per 01-10-2004]

 • 1 Een lichaam, dat aan een lichaam dat inwoner van Venezuela is en dat onmiddellijk ten minste 25 percent bezit van het kapitaal van het eerstbedoelde lichaam, dividenden betaalt waarop ingevolge artikel 10, derde lid, van de Overeenkomst geen dividendbelasting mag worden ingehouden of waarop ingevolge artikel I en VII van het Protocol bij de Overeenkomst niet meer dan 10 percent dividendbelasting mag worden ingehouden, kan bij de inspecteur binnen wiens ambtsgebied het is gevestigd, het verzoek indienen ontslagen te worden van de verplichting tot inhouding van die belasting of ontslagen te worden van de verplichting tot inhouding van die belasting voor zover deze meer dan 10 percent bedraagt.

 • 2 In het verzoek wordt vermeld:

  • a) de naam, de plaats van vestiging en het adres van het in het eerste lid bedoelde Venezolaanse lichaam;

  • b) in geval van een verzoek om vrijstelling van inhouding van dividendbelasting, de informatie als bedoeld in artikel 4 van het Tweede Protocol bij de Overeenkomst om aan te tonen dat de artikelen I en II van het Protocol bij de Overeenkomst niet van toepassing zijn;

  • c) in geval van een verzoek om vermindering van dividendbelasting tot 10 percent, de informatie om aan te tonen dat aan de voorwaarden van artikel VII van het Protocol bij de Overeenkomst wordt voldaan;

  • d) het bedrag van het geplaatste en gestorte kapitaal van het Nederlandse lichaam;

  • e) het gedeelte van dat kapitaal dat het in het eerste lid bedoelde Venezolaanse lichaam onmiddellijk bezit.

  In het verzoek wordt voorts verklaard dat het kapitaal van het Venezolaanse lichaam waarop het verzoek betrekking heeft, geheel of gedeeltelijk in aandelen is verdeeld.

 • 3 Indien de inspecteur gunstig op het verzoek beslist, blijft zijn beslissing van kracht met betrekking tot elk daarin genoemd lichaam zolang:

  • -

   het lichaam inwoner van Venezuela is, en

  • -

   het lichaam onmiddellijk ten minste 10 percent van het geplaatste en gestorte kapitaal van het Nederlandse lichaam blijft bezitten, en

  • -

   de in de laatste volzin van het tweede lid bedoelde verklaring op het Venezolaanse lichaam van toepassing blijft;

  • -

   de voorwaarden zoals vermeld in artikel VII van het Protocol bij de Overeenkomst respectievelijk artikel 4 van het Tweede Protocol bij de Overeenkomst nog vervuld zijn.

  De bestuurder van de Nederlandse vennootschap, aan wie blijkt of die redelijkerwijs moet vermoeden dat zulks in enig opzicht niet meer het geval is, is gehouden daarvan aan vorenbedoelde inspecteur schriftelijk mededeling te doen vóór de eerstvolgende vaststelling van dividend.

Nederlandse dividendbelasting met betrekking tot deelnemingsdividenden (teruggaafprocedure)

[Vervallen per 01-10-2004]

Artikel 5

[Vervallen per 01-10-2004]

 • 1 Indien dividendbelasting is ingehouden van dividenden, betaald door een lichaam aan een lichaam dat inwoner van Venezuela, waarop ingevolge 10, derde lid, van de Overeenkomst geen dividendbelasting mag worden ingehouden of waarop ingevolge artikel I en VII van het Protocol bij de Overeenkomst slechts 10 percent dividendbelasting mag worden ingehouden, kan dat Venezolaanse lichaam een verzoek om teruggaaf van hetgeen aan dividendbelasting is ingehouden of van hetgeen een dividendbelasting meer is ingehouden dan 10 percent, richten tot de inspecteur binnen wiens ambtsgebied het Neder-landse lichaam is gevestigd.

 • 2 Het in het eerste lid bedoelde verzoek wordt ingeleverd bij het lichaam dat de dividenden heeft betaald. Dit zendt het verzoek aan de inspecteur, nadat het daaraan de in atikel 4, tweede lid, bedoelde gegevens en informatie alsmede de in dat lid bedoelde verklaring heeft toegevoegd. De inspecteur beslist op het verzoek bij voor bezwaar vatbare beschikking.

 • 3 Het terug te geven bedrag wordt door de ontvanger van de eenheid van de Belastingdienst waaronder het in het eerste lid bedoelde Nederlandse lichaam valt ten behoeve van het Venezolaanse lichaam aan het Nederlandse lichaam overgemaakt.

Formele bepaling

[Vervallen per 01-10-2004]

Artikel 6

[Vervallen per 01-10-2004]

De in deze regeling bedoelde verklaringen, verzoeken, gegevens en mededelingen moeten duidelijk, stellig en zonder voorbehoud worden gedaan of verstrekt.

Verjaringstermijn

[Vervallen per 01-10-2004]

Artikel 7

[Vervallen per 01-10-2004]

Verzoeken om teruggaaf van belasting, als bedoeld in de artikelen 3 en 5, moeten bij de bevoegde inspecteur zijn ingediend binnen een tijdvak van twee jaren na het verstrijken van het kalenderjaar waarin de belasting is geheven.

Formulieren

[Vervallen per 01-10-2004]

Artikel 8

[Vervallen per 01-10-2004]

De in de artikelen 2, eerste lid, en 3, tweede lid, bedoelde formulieren worden van rijkswege verstrekt. De formulieren zijn op aanvraag kosteloos verkrijgbaar, in Nederland bij de Belastingdienst/Centrum voor facilitaire dienstverlening, Afdeling Logistiek reprografisch centrum, Postbus 1314, 7301 BN Apeldoorn, en in Venezuela bij de Venezolaanse belastingadministratie, Afdeling Internationale Zaken, Centro Commercial Mata de Coco, Tiso 5, Caracas.

Inwerkingtreding

[Vervallen per 01-10-2004]

Artikel 9

[Vervallen per 01-10-2004]

 • 1 Deze regeling wordt aangehaald als: Nederlandse uitvoeringsvoorschriften belastingovereenkomst Nederland-Venezuela.

 • 2 Deze regeling zal in de Staatscou-rant worden geplaatst met uitzondering van de bijlage, die ter inzage wordt gelegd bij het Ministerie van Financiën, directie Internationale Fiscale Zaken.

 • 3 Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na die van de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

 • 4 Deze regeling vindt toepassing met betrekking tot dividenden die betaald zijn of betaalbaar zijn gesteld op of na 1 januari 1998.

De

Staatssecretaris

van Financiën,

W.A. Vermeend

Terug naar begin van de pagina