Regeling vaststelling aangifteformulieren mineralenheffingen

[Regeling vervallen per 24-01-2004.]
Geldend van 31-03-1999 t/m 23-01-2004

Regeling vaststelling aangifteformulieren mineralenheffingen

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Gelet op artikel 41, derde lid, van de Meststoffenwet en artikel 7, derde lid, van de Algemene wet inzake rijksbelastingen;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 24-01-2004]

In deze regeling wordt verstaan onder:

a. wet:

Meststoffenwet;

b. bijlage:

bij deze regeling behorende bijlage.

Artikel 2

[Vervallen per 24-01-2004]

  • 1 Het model voor de uitnodiging tot het doen van aangifte van de mineralenheffingen met betrekking tot het jaar 1998 is opgenomen in:

  • 2 Het model voor de uitnodiging tot het doen van aangifte van de heffing van intermediaire ondernemingen, bedoeld in artikel 29 van de wet, met betrekking tot het jaar 1998 is opgenomen in bijlage 3.

Artikel 3

[Vervallen per 24-01-2004]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling vaststelling aangifteformulieren mineralenheffingen.

Artikel 4

[Vervallen per 24-01-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst met uitzondering van de bijlagen, die ter inzage worden gelegd bij de bibliotheek van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij , bij het Bureau Heffingen van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij en bij de Dienst Landelijke service bij regelingen (Laser) van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij.

’s-Gravenhage, 25 maart 1999

De

Minister

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

H.H. Apotheker

Terug naar begin van de pagina