Regeling communicatie en afmetingen rijksbinnenwateren

Geraadpleegd op 22-02-2024.
Geldend van 06-10-2021 t/m 31-12-2023

Regeling houdende nadere voorschriften voor de scheepvaart aangaande melden, uitluisteren en communiceren op de binnenwateren

Paragraaf 1. Begripsbepalingen

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a. bijlage 1: de van deze regeling deel uitmakende bijlage 1;

 • b. bijlage 2: de van deze regeling deel uitmakende bijlage 2;

 • c. IVS-post: post van het Informatie- en Volgsysteem voor de scheepvaart (IVS) als aangegeven in bijlage 1;

 • d. vaarweggedeelte: vaarweggedeelte waarop het Binnenvaartpolitiereglement van toepassing is;

 • e. ADN: Europese Overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren;

 • f. vaste tank: een met het schip verbonden tank, waarbij de tankwanden kunnen worden gevormd ofwel door de scheepsromp zelf ofwel door wanden die onafhankelijk zijn van de scheepsromp.

Paragraaf 2. Meldingen met betrekking tot alle vaarweggedeelten

Artikel 2

 • 1 De schipper of kapitein van de volgende schepen en samenstellen, meldt zich alvorens een vaarweggedeelte dat deel uitmaakt van bijlage 1 binnen te varen bij de dichtstbijzijnde IVS-post, op het in bijlage 1 aangegeven, bij de betreffende IVS-post behorende, marifoonkanaal:

 • 2 Bij de melding bedoeld in het eerste lid worden vermeld:

  • a. naam van het schip; en bij samenstellen van alle schepen van het samenstel;

  • b. uniek Europees scheepsidentificatienummer of IMO-identificatienummer voor zeeschepen; van het schip en bij samenstellen van alle schepen van het samenstel;

  • c. soort vaartuig of samenstel en bij samenstellen soort vaartuig voor alle schepen, overeenkomstig bijlage 4;

  • d. laadvermogen; van het schip en bij samenstellen van alle schepen van het samenstel;

  • e. lengte en breedte van het schip; en bij samenstellen lengte en breedte van het samenstel en van alle schepen van het samenstel;

  • f. aanwezigheid van een LNG-systeem aan boord;

  • g. voor een schip dat gevaarlijke stoffen vervoert waarop de Regeling vervoer over de binnenwateren van gevaarlijke stoffen van toepassing is:

   • de VN-nummers of stofnummers;

   • de officiële benaming voor het vervoer van de gevaarlijke stoffen;

   • de klasse, classificatiecode en eventueel de verpakkingsgroep;

   • de totale hoeveelheid van de gevaarlijke stoffen, waarop deze gegevens betrekking hebben;

   • het aantal blauwe lichten/kegels;

  • h. voor een schip dat stoffen vervoert waarop de Regeling vervoer over de binnenwateren van gevaarlijke stoffen niet van toepassing is, en die niet in containers worden vervoerd: soort en hoeveelheid lading;

  • i. aantal containers aan boord naar grootte en beladingstoestand (beladen of onbeladen) en de respectievelijke plaats van containers overeenkomstig het stuwplan en het containertype;

  • j. containernummer van de container met gevaarlijke stoffen;

  • k. aantal personen aan boord;

  • l. positie, vaarrichting;

  • m. diepgang, indien de bevoegde autoriteit hierom vraagt;

  • n. route met opgave van de vertrek- en bestemmingshaven;

  • o. haven waar is geladen;

  • p. haven waar wordt gelost.

 • 3 In afwijking van het eerste lid, melden de volgende schepen de in het tweede lid genoemde gegevens, behoudens die genoemd onder l en m, op elektronische wijze, wanneer zij zich op een scheepvaartweg genoemd in bijlage 9 van het Binnenvaartpolitiereglement bevinden:

  • a. schepen en samenstellen met containers aan boord, en

  • b. schepen en samenstellen waarvan ten minste één schip is bestemd voor het vervoer van goederen in vaste tanks, met uitzondering van bunkerschepen en bilgeboten zoals gedefinieerd onder 1.2.1 van het reglement dat als bijlage bij het ADN is gevoegd.’

Artikel 3

 • 1 De in artikel 2, tweede lid genoemde gegevens, met uitzondering van die genoemd onder l en m, kunnen ook vanaf een andere plaats of door een andere persoon dan de schipper of de kapitein, tijdig schriftelijk of telefonisch dan wel anderszins aan de IVS-post die op de vaarroute het eerst zal worden gepasseerd, worden medegedeeld.

 • 2 In ieder geval meldt de schipper of kapitein het tijdstip van in- en uitvaren met zijn schip of samenstel van een vaarweggedeelte dat deel uitmaakt van bijlage 1.

Artikel 3a

Voor zover de schipper, een andere plaats of een andere persoon zich via elektronische weg meldt, geschiedt dit overeenkomstig de meest recente Standaard voor het elektronisch melden in de binnenvaart, zoals gepubliceerd door de Centrale Commissie voor de Rijnvaart.

Artikel 4

De schipper of de kapitein van een schip als bedoeld in artikel 2, eerste lid, meldt wanneer de vaart op een vaarweggedeelte dat deel uitmaakt van bijlage 1 gedurende meer dan twee uur wordt onderbroken, het begin en het einde van deze onderbreking aan de dichtstbijzijnde IVS-post.

Artikel 5

 • 1 Indien de in artikel 2, tweede lid, genoemde gegevens tijdens de vaart wijzigen, wordt dit door de schipper of de kapitein van een schip als bedoeld in artikel 2, eerste lid, onmiddellijk aan de dichtstbijzijnde IVS-post medegedeeld, of indien sprake is van een schip als bedoeld in artikel 2, derde lid, via elektronische weg.

 • 2 Het eerste lid is niet van toepassing op de schipper of de kapitein van een schip als bedoeld in artikel 2, eerste lid, dat zich bevindt op een vaarweg benedenstrooms van km 991.7 van de Nieuwe Maas of van km 998 van de Oude Maas.

Artikel 6

De gegevens genoemd in artikel 2, tweede lid, onder a, b en c, worden door de schipper of de kapitein van een schip als bedoeld in artikel 2, eerste lid, onverminderd het in artikel 2 bepaalde, gemeld op het ter plaatse aangeduide marifoonkanaal bij het passeren van een sluis en bij een met teken B.11 uit bijlage 7 van het Binnenvaartpolitiereglement aangeduid meldpunt.

Artikel 6a

De bevoegde autoriteit kan een meldplicht vaststellen en wat deze inhoudt voor bunkerschepen en bilgeboten zoals gedefinieerd onder 1.2.1 van het reglement dat als bijlage bij het ADN is gevoegd, evenals schepen voor dagtochten.

Paragraaf 3. Meldingen met betrekking tot de in bijlage 2 genoemde vaarweggedeelten

Artikel 7

De schipper of de kapitein van een schip als bedoeld in bijlage 2, dat vaart op een vaarweggedeelte genoemd in die bijlage, meldt zich, onverminderd het in artikel 2 bepaalde, overeenkomstig hetgeen in die bijlage is aangegeven.

Artikel 8

Andere schepen dan bedoeld in artikel 2, eerste lid, luisteren tijdens de vaart op een vaarweggedeelte genoemd in bijlage 2, uit en communiceren op het in die bijlage aangegeven marifoonkanaal.

Paragraaf 4. Toegestane afmetingen en diepgang vaarweggedeelten

Artikel 8a

De vaarwegen, en de daarop toegestane grootste lengte, breedte en diepgang van een schip of samenstel, bedoeld in artikel 9.02, eerste lid van het Binnenvaartpolitiereglement, zijn opgenomen in bijlage 3 van deze regeling.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

T. Netelenbos

Bijlage 1

Bijlage 245972.png
Overzicht IVS90 Objecten

Objectnaam

VHF

WADDENGEBIED

 

Den Helder, Verkeerscentrale

62

Schiermonnikoog, Zeeverkeerspost

05

Terschelling, Verkeerscentrale Brandaris:

 

VTS-Terschelling

02

Sector Terschelling (buiten VTS-gebied)

05

Sector Texel

05

Sector Ameland

27

Centrale Meldpost Waddenzee

04

NOORD OOST

 

Aadorpsluis

22

Bedieningscentrum Holterbroek Zwolle

20

Beukersluis Wanneperveen

20

Blokzijlsluis

Centrale Meldpost IJsselmeergebied Lelystad

01

Delden sluis

18

Delfzijl Groningen Sea Ports

66

Doesburg sluis

20

Post Lauwersoog

85

Eefde sluis

22

Eilandbrug Kampen

84

Farmsum (zee)sluis

26

Gaarkeuken sluis

18

Hengelo sluis

22

Houtribsluizen Lelystad

20

Ketelbrug Swifterband

18

Post Hoogezand / Rengersbrug

22

Post Hoogkerk / Kinderverlatenbrug

22

Naviduct / Krabbersgatsluis Enkhuizen

22

Lorentzsluizen Kornwerderzand

18

Meppelerdiepbrug Zwartsluis

22

Centrale post Kaapbruggen Meppel

22

Havens Meppel

22

Nijkerkersluis

18

Noordersluis Lelystad

84

Oostersluis Groningen

20

Pr. Bernhardsluis Deventer

18

Pr. Margrietsluis Lemmer

20

Ramspolbrug Ens

20

Robbengatsluis Lauwersoog

84

Roggebotsluis Dronten

22

Spooldersluis Zwolle

22

Stevinsluis Den Oever

20

Tsjerk Hiddessluizen Harlingen

22

ROTTERDAM-DUITSLAND

 

Algerabrug Krimpen a d IJssel

22

CBS Lobith

19

Dordrecht Reg. Verkeers Centrale

71

Grote Merwedesluis Gorinchem

18

Verkeerspost Nijmegen

64

Pr. Bernhardsluis Tiel

18

Rotterdam: Centrale Meldkamer Havenmeester

14

Rotterdam: Erasmusbrug

14

Rotterdam: Meld- en Volgsysteem Botlek

14

Sint Andries sluis (vanuit Lith)

68

Verkeerspost Tiel

64

Weurt sluis

18

Wilhelminasluis Andel

22

MIDDEN NEDERLAND

 

’s Molenaarsbrug Alphen a d Rijn

18

Abtswoudsebrug

18

Amerongen sluis/stuw

20

Driel sluis/stuw

20

Hagestein sluis/stuw

18

Hefbrug Gouwsluis Alphen a d Rijn

18

Hooghkamerbrug Leiden

22

Hoornbrug Rijswijk

18

Julianasluis Gouda

18

Koninginnensluis Vreeswijk

84

Koopvaardersschutsluis Den Helder

22

Noordersluis Utrecht

84

Oranjesluizen Schellingwoude

18

Post De Waard/Spanjaardsbrug Leiden

22

Pr. Beatrixsluis Nieuwegein

20

Pr. Irenesluis Wijk bij Duurstede

22

Ravenswaaij/Marijkesluis

20

Rijnlandsluizen Spaarndam

18

Schellingwoude post

66

Vianen sluis

22

Waaiersluis Gouda

Wijk bij Duurstede, post

66

Willem 1 sluis Amsterdam

20

Zuidersluis Nieuwegein

84

ZUID OOST

 

Borgharen Post + sluis Bosscherveld + St. Servaesbrug (vanuit Bediencentrale Maasbracht)

20

Born sluis (vanuit Bediencentrale Maasbracht)

22

Maasbracht sluis (vanuit Bediencentrale Maasbracht)

85

Heel sluis (vanuit Bediencentrale Maasbracht)

18

Linne sluis (vanuit Bediencentrale Maasbracht)

22

Roermond sluis (vanuit Bediencentrale Maasbracht)

22

Belfeld sluis (vanuit Bediencentrale Maasbracht)

18

Sambeek sluis (vanuit Bediencentrale Maasbracht)

22

Grave sluis (vanuit Bediencentrale Maasbracht)

20

Lith sluis (vanuit Bediencentrale Maasbracht)

22

Marksluis Oosterhout (vanuit CB Tilburg)

18

Sluis 1 Oosterhout (vanuit CB Tilburg)

18

Sluis Empel (vanuit CB Tilburg)

85

Sluis Hintham (vanuit CB Tilburg)

85

Sluis Schijndel (vanuit CB Tilburg)

18

Sluis 13 Someren (vanuit CB Tilburg)

18

Sluis 16 Weert (vanuit CB Tilburg)

18

Sluis 15 Nederweert (vanuit CB Tilburg)

20

Panheel sluis (vanuit CB Tilburg)

84

ZUID WEST

 

Bergse Diepsluis Tholen

18

Bruggen Kanaal door Walcheren

22

Grevelingensluis Bruinisse

20

Hansweert Sluizen

22

Krammersluizen Bruinisse

22

Kreekraksluizen Rilland

20

Roompotsluis Veere

18

Terneuzen sluizen + bruggen Sluiskil en Sas van Gent

69

Veere sluis

18

Vlissingen sluis

18

Volkeraksluizen Willemstad

64

Wemeldinge Centrale Meldpost

68

Zandkreeksluis Kats

18

Zeelandbrug

18

Bijlage 2

Regio Rotterdam

De vaarwegen benedenstrooms van km 991.7 van de Nieuwe Maas en van km 998 van de Oude Maas

Wie

Wat

Bij wie

Hoe

Wanneer

Opmerkingen

Ieder schip, met uitzondering van een klein schip dat geen stoffen vervoert, als bedoeld in artikel 9.07, derde lid, van het Binnenvaartpolitiereglement

 • *

  scheepsnaam

 • *

  positie

 • *

  vaarrichting

 • *

  elke bijzondere manoeuvre

De betreffende sector

Op het sectorkanaal

Zeevaart:

Bij het binnenvaren van een sector.

Binnenvaart:

Bij het voornemen tot het uitvoeren van een bijzondere manoeuvre, zoals het

 • -

  in- of uitvaren van een haven of nevenvaarwater

 • -

  keren en oversteken van de vaarweg

 • -

  ten anker komen of verlaten van de anker- of ligplaats

Alle schepen moeten gedurende de vaart in het blokgebied uitluisteren communiceren en oproepen beantwoorden

Regionale Verkeerscentrale Dordrecht

Sector Dordrecht: Oude Maas, km 979,075

- Beneden Merwede, km 972,0

 

- Noord, km 978

Wantij, van Prins Hendrikbrug tot de Beneden Merwede

Wie

Wat

Bij wie

Hoe

Wanneer

Opmerkingen

Ieder schip, met uitzondering van een klein schip dat geen stoffen vervoert, als bedoeld in artikel 9.07, derde lid, van het Binnenvaartpolitiereglement

 • *

  scheepsnaam

 • *

  positie

 • *

  vaarrichting

 • *

  elke bijzondere manoeuvre

sector Dordt

Marifoonkanaal 79

Bij het voornemen tot het uitvoeren van een bijzondere manoeuvre, zoals het

 • -

  in- of uitvaren van een haven of nevenvaarwater

 • -

  keren en oversteken van de vaarweg

 • -

  ten anker komen of verlaten van de anker- of ligplaats

Alle schepen moeten gedurende de vaart in het blokgebied uitluisteren communiceren en oproepen beantwoorden

Regionale Verkeerscentrale Dordrecht

Sector Heerjansdam:

Oude Maas, km 979,075- km 998,2

 

- Dordtsche Kil, km 982,6

 

Spui, van km 996,0-Oude Maas

Wie

Wat

Bij wie

Hoe

Wanneer

Opmerkingen

Ieder schip, met uitzondering van een klein schip dat geen stoffen vervoert, als bedoeld in artikel 9.07, derde lid, van het Binnenvaartpolitiereglement

 • *

  scheepsnaam

 • *

  positie

 • *

  vaarrichting

 • *

  elke bijzondere manoeuvre

sector Heerjansdam

Marifoonkanaal 4

Bij het voornemen tot het uitvoeren van een bijzondere manoeuvre, zoals het

 • -

  in- of uitvaren van een haven of nevenvaarwater

 • -

  keren en oversteken van de vaarweg

 • -

  ten anker komen of verlaten van de anker- of ligplaats

Alle schepen moeten gedurende de vaart in het blokgebied uitluisteren communiceren en oproepen beantwoorden

Regionale Verkeerscentrale Dordrecht

Operationele voormelding

Wie

Wat

Bij wie

Hoe

Wanneer

Opmerkingen

Schepen met een diepgang van 5,5 meter of meer bestemd voor de Dordtsche Kil en 7 meter of meer bestemd voor de Oude Maas

* naam

* lengte

* breedte

* diepgang

* lading

* IMO-klasse

* hoeveelheid

* ETD

* agent

Regionale Verkeerscentrale Dordrecht

Telefonisch

Fax

E-mail

HAMIS

VHF 71

– bij vertrek havengebied Moerdijk

– bij vertrek havengebied Dordrecht

– bij vertrek ATD

Tenminste 4 uur voor vertrek

Indien de te verstrekken gegevens reeds bekend zijn bij het HCC worden deze via IVS/VBS doorgegeven aan RVC Dordrecht

Regionale Verkeerscentrale Dordrecht

Vertrekkende en verhalende zeeschepen

Wie

Wat

Bij wie

Hoe

Wanneer

Opmerkingen

Zeeschepen met een lengte van 60 m of meer

* naam

* lengte

* breedte

* diepgang

* lading

* IMO-klasse

* hoeveelheid

* ETD

* agent

Regionale Verkeerscentrale Dordrecht

Telefonisch

Fax

E-mail

HAMIS

VHF 71

– bij vertrek havengebied Moerdijk

– bij vertrek havengebied Dordrecht

– bij vertrek ATD

Tenminste 4 uur voor vertrek/ of aanvang

Indien de te verstrekken gegevens reeds bekend zijn bij het HCC worden deze via IVS/VBS doorgegeven aan RVC Dordrecht

Regio Amsterdam

De vaarwegen ten westen van km 26.5 van het afgesloten IJ tot aan de kustlijn en behorende tot het beheersgebied van de Gemeenschappelijke Regeling Centraal Nautisch Beheer Noorzeekanaalgebied.

Wie

Wat

Bij wie

Hoe

Wanneer

Opmerkingen

Ieder schip, met uitzondering van een klein schip dat geen stoffen vervoert, als bedoeld in artikel 9.07, derde lid, van het Binnenvaartpolitiereglement

Zeevaart:

 • * scheepsnaam

 • * positie

 • * bestemming

 • * ETA

 • * elke bijzondere manoeuvre

 • * call sign

 • * lengte

 • * breedte

 • * diepgang

 • * IMO-nummer

Binnenvaart:

 • * scheepsnaam

 • * positie

 • * uniek europees scheepsidentificatienummer

 • * lengte

 • * breedte

 • * diepgang

 • * tijd aankomst bestemming

 • * lading en hoeveelheid

 • * elke bijzondere manoeuvre

De betreffende sector

op het sectorkanaal

Zeevaart:

 • Bij het binnenvaren van een sector

Binnenvaart

 • Bij het binnenvaren van een sector

 • bij het uitvoeren van een bijzondere manoeuvre, zoals het

 • in- of uitvaren van een haven of nevenvaarwater

 • keren en oversteken van de vaarweg

 • ten anker komen of verlaten van de anker- of ligplaats

Alle schepen moeten gedurende de vaart in het blokgebied uitluisteren, communiceren en oproepen beantwoorden

Verkeerscentrale Schellingwoude

Sector Schellingwoude:

Afgesloten IJ, km 26,5

- Buiten IJ, km 32,8

   

- Amsterdam-Rijnkanaal, km 2,6

Wie

Wat

Bij wie

Hoe

Wanneer

Opmerkingen

Ieder schip, met uitzondering van een klein schip dat geen stoffen vervoert, als bedoeld in artikel 9.07, derde lid, van het Binnenvaartpolitiereglement

 • *

  scheepsnaam

 • *

  positie

 • *

  vaarrichting

 • *

  elke bijzondere manoeuvre

Sector Schellingwoude

marifoonkanaal 60

Bij het voornemen tot het uitvoeren van een bijzondere manoeuvre, zoals het

 • -

  in- of uitvaren van een haven of nevenvaarwater

 • -

  keren en oversteken van de vaarweg

 • -

  ten anker komen of verlaten van de anker- of ligplaats

Alle schepen moeten gedurende de vaart in het blokgebied uitluisteren, communiceren en oproepen beantwoorden

Verkeerspost Wijk bij Duurstede

sector Maarssen: Amsterdam-Rijnkanaal km 28,6 tot km 36,5

Wie

Wat

Bij wie

Hoe

Wanneer

Opmerkingen

Ieder schip, met uitzondering van een klein schip dat geen stoffen vervoert, als bedoeld in artikel 9.07, derde lid, van het Binnenvaartpolitiereglement

 • *

  scheepsnaam

 • *

  positie

 • *

  vaarrichting

 • *

  elke bijzondere manoeuvre

sector Maarssen

marifoonkanaal 61

Bij het voornemen tot het uitvoeren van een bijzondere manoeuvre, zoals het

 • -

  in- of uitvaren van een haven of nevenvaarwater

 • -

  keren en oversteken van de vaarweg

 • -

  ten anker komen of verlaten van de anker- of ligplaats

Alle schepen moeten gedurende de vaart in het blokgebied uitluisteren, communiceren en oproepen beantwoorden

Verkeerspost Wijk bij Duurstede

sector Wijk bij Duurstede:

Amsterdam-Rijnkanaal km 59,5 tot km 63,5 en

 

NederRijn/Lek km 924,3 tot km 930

Wie

Wat

Bij wie

Hoe

Wanneer

Opmerkingen

Ieder schip, met uitzondering van een klein schip dat geen stoffen vervoert, als bedoeld in artikel 9.07, derde lid, van het Binnenvaartpolitiereglement

 • *

  scheepsnaam

 • *

  positie

 • *

  vaarrichting

 • *

  elke bijzondere manoeuvre

sector Wijk bij Duurstede

marifoonkanaal 60

Bij het voornemen tot het uitvoeren van een bijzondere manoeuvre, zoals het

 • -

  in- of uitvaren van een haven of nevenvaarwater

 • -

  keren en oversteken van de vaarweg

 • -

  ten anker komen of verlaten van de anker- of ligplaats

Alle schepen moeten gedurende de vaart in het blokgebied uitluisteren, communiceren en oproepen beantwoorden

Verkeerspost Wemeldinge

Operationele melding Oosterschelde-stroomgebied

Wie

Wat

Bij wie

Hoe

Wanneer

Opmerkingen

Ieder schip, met uitzondering van een klein schip dat geen stoffen vervoert als bedoeld in artikel 9.07, derde lid, van het Binnenvaartpolitiereglement.

* scheepsnaam

* positie

* vaarrichting

* elke bijzondere manoeuvre

verkeerspost Wemeldinge

marifoonkanaal 68

– bij het in noordgaande richting uitvaren van het sluizencomplex Hansweert

– bij het uitvaren van de westelijke voorhaven van het Krammersluizencomplex

– bij het uitvaren van een andere voorhaven van een sluizencomplex

– bij het uitvaren van een haven

Alle schepen moeten gedurende de vaart in het blokgebied uitluisteren, communiceren en oproepen beantwoorden.

Waddenzee

Administratieve voormelding Waddenzee buiten de VTS-gebieden

Wie

Wat

Bij wie

Hoe

Wanneer

Opmerkingen

– schepen met gevaarlijke ladingen

– bijzondere transporten

– bovenmaatse schepen

* scheepsnaam en call-sign

* nationaliteit

* scheepstype en tonnage

* lengte, breedte en diepgang

* Lloydsnummer

* haven van bestemming

* ETA

* geplande vaarroute

* soort lading

(naam en hoeveelheid van stoffen; klasse, cijfers en voorzover bekend stofnummer en VN-nummer

* bevestiging dat ladingplan aan boord is

* aantal personen aan boord

Centrale Meldpost Waddenzee

Telefonisch

Fax

• 24 uur voor het binnenvaren van de Waddenzee.

• Bij onvoorziene omstandigheden binnen VHF-bereik kanaal 4.

 

Operationele melding Waddenzee buiten:

 • de VTS-gebieden

 • verkeerspost Schiermonnikoog

Wie

Wat

Bij wie

Hoe

Wanneer

Opmerkingen

– schepen met gevaarlijke ladingen

– bijzondere transporten

* scheepsnaam en call-sign

* positie

* bijzonderheden

* VN-nummer/IMO klasse

* aantal personen aan boord

Centrale Meldpost Waddenzee

Marifoonkanaal 4

Tijdig voor het binnenvaren van de Waddenzee via:

– de VTS-gebieden van Den Helder, Terschelling en Eems;

– de zeegaten tussen de Waddeneilanden

– de havens van de Waddeneilanden;

– de sluizen en havens aan het IJsselmeer en landzijde

 

Verkeerspost Schiermonnikoog

 • Vaarweg Lauwersoog-Noordzee v.v.

 • Vaarwegen naar Schiermonnikoog

Wie

Wat

Bij wie

Hoe

Wanneer

Opmerkingen

Ieder schip, met uitzondering van een klein schip dat geen stoffen vervoert als bedoeld in artikel 9.07, derde lid Binnenvaartpolitiereglement

* scheepsnaam en call-sign

* positie

* bestemming

* elke bijzondere manoeuvre

* diepgang

* lading

* aantal personen aan boord

Verkeerspost Schiermonnikoog

Marifoonkanaal 5

Tijdig voor het binnenvaren van de Waddenzee en bij het voornemen tot het uitvoeren van een bijzondere manoeuvre, zoals het:

– in- of uitvaren van een haven of nevenvaarwater

– keren en oversteken van de vaarweg

– ten anker komen of verlaten van de anker- of ligplaats

 

Verkeerspost Tiel

Sector St. Andries:

Waal km 931,0 tot km 921,0

Wie

Wat

Bij wie

Hoe

Wanneer

Opmerkingen

Ieder schip, met uitzondering van:

– een klein schip dat geen stoffen vervoert, bedoeld in artikel 9.07, lid 3, Binnenvaartpolitiereglement

– een veerpont die is voorzien van een goedwerkend en in bedrijf zijnd AIS-apparaat

* scheepsnaam

* positie

* vaarrichting

* elke bijzondere manoeuvre

sector St. Andries

marifoonkanaal 68

Bij het voornemen tot het uitvoeren van een bijzondere manoeuvre, zoals het

– in- of uitvaren van een haven of nevenvaarwater

– keren en oversteken van de vaarweg

– ten anker komen of verlaten van de anker- of ligplaats

Alle schepen moeten gedurende de vaart in het blokgebied uitluisteren, communiceren en oproepen beantwoorden

Sector Tiel:

Waal km 917,0 tot km 905,0

Wie

Wat

Bij wie

Hoe

Wanneer

Opmerkingen

Ieder schip, met uitzondering van:

– een klein schip dat geen stoffen vervoert, bedoeld in artikel 9.07, lid 3, Binnenvaartpolitiereglement

– een veerpont die is voorzien van een goedwerkend en in bedrijf zijnd AIS-apparaat

* scheepsnaam

* positie

* vaarrichting

* elke bijzondere manoeuvre

sector Tiel

marifoonkanaal 69

Bij het voornemen tot het uitvoeren van een bijzondere manoeuvre, zoals het

– in- of uitvaren van een haven of nevenvaarwater

– keren en oversteken van de vaarweg

– ten anker komen of verlaten van de anker- of ligplaats

Alle schepen moeten gedurende de vaart in het blokgebied uitluisteren, communiceren en oproepen beantwoorden

Verkeerspost Nijmegen

Sector Nijmegen:

Waal km 890,5 tot km 881,5

Wie

Wat

Bij wie

Hoe

Wanneer

Opmerkingen

Ieder schip, met uitzondering van:

– een klein schip dat geen stoffen vervoert, bedoeld in artikel 9.07, lid 3, Binnenvaartpolitiereglement

– een veerpont die is voorzien van een goedwerkend en in bedrijf zijnd AIS-apparaat

* scheepsnaam

* positie

* vaarrichting

* elke bijzondere manoeuvre

sector Nijmegen

marifoonkanaal 4

Bij het voornemen tot het uitvoeren van een bijzondere manoeuvre, zoals het

– in- of uitvaren van een haven of nevenvaarwater

– keren en oversteken van de vaarweg

– ten anker komen of verlaten van de anker- of ligplaats

Alle schepen moeten gedurende de vaart in het blokgebied uitluisteren, communiceren en oproepen beantwoorden

Sector Millingen:

Waal km 881,5 tot km 864,2

Wie

Wat

Bij wie

Hoe

Wanneer

Opmerkingen

Ieder schip, met uitzondering van:

– een klein schip dat geen stoffen vervoert, bedoeld in artikel 9.07, lid 3, Binnenvaartpolitiereglement

– een veerpont die is voorzien van een goedwerkend en in bedrijf zijnd AIS-apparaat

* scheepsnaam

* positie

* vaarrichting

* elke bijzondere manoeuvre

sector Millingen

marifoonkanaal 5

Bij het voornemen tot het uitvoeren van een bijzondere manoeuvre, zoals het

– in- of uitvaren van een haven of nevenvaarwater

– keren en oversteken van de vaarweg

– ten anker komen of verlaten van de anker- of ligplaats

Alle schepen moeten gedurende de vaart in het blokgebied uitluisteren, communiceren en oproepen beantwoorden

Bijlage 3. Toegestane afmetingen van een schip of een samenstel op de vaarwegen, als bedoeld in artikel 9.02, eerste lid, Binnenvaartpolitiereglement

Vaarweg

Lengte in m

Breedte in m

Diepgang in m

Fryslân

     

Haven Terschelling

85

12,00

3,40

Haven Vlieland

60

10,00

3,40

Vaarweg tussen zee en Harlingen, via het Stortemelk, de Vliestroom, de Blauwe Slenk en het vaarwater langs de Pollendam

140

 

6,50

Prinses Margrietkanaal

111

11,50

3,50

Vaarweg tussen Lorentzsluis en Harlingen, inclusief het vaarweggedeelte dat aansluit vanaf de Doove Balg (de Boontjes)

135

11,50

3,5027

       

Groningen

     

Van Starkenborghkanaal

111

11,50

3,50

Eemskanaal van km 0,00 t/m km 4,00

143,50

13

5

Eemskanaal vanaf km 4,00

111

11,50

3,50

Overijssel

     

Kanaal Zutphen-Enschede van de Twenthekanalen

     

– Geldersche IJssel- Delden (beneden de sluis)

– Delden – Enschede

110

11,50

2,801

 

110

9,75

2,60 of

 

110

11,50

2,20

Zijkanaal naar Almelo van de Twenthekanalen

110

9,75

2,50

       

Overijssel/Gelderland

     

Geldersche IJssel

     

– IJsselkop2 – Stadsbrug Kampen

110

12,00

 

– Stadsbrug Kampen – Ketelmeer

200

17,50

 

Zwolle-IJsselkanaal

110

12,00

3,253

Meppelerdiep

     

– van Zwarte Water via Meppelerdiepkeersluis – Kaapbrug

110

12,00

3,254

– via Grote Kolksluis

55

8,20

2,804

Zwarte Water

110

12,00

3,253

Zwolsche Diep

110

12,00

3,003

Ramsdiep

110

11,50

3,003

Zwanendiep

85

9,50

2,703

       

Noord-Holland

     

De betonde vaarwateren tussen zee en Den Helder

   

9.00

Marinehaven Willemsoord

200

 

8.00

Oranjesluizencomplex

     

– Noordersluis

70

13,50

3,505

– Middensluis

90

17,50

3,505

– Zuidersluis

70

13,50

3,505

– Prins Willem Alexandersluis

200

23,00

3,505

Noordzeekanaal en Noordzeesluizen te IJmuiden

325

42,00

13,10

– 1e Rijksbinnenhaven

   

3,50

– 2e Rijksbinnenhaven

   

5,70

– 3e Rijksbinnenhaven

   

5,70

– Kruithaven, buitenzijde (meerstoelen)

   

9,10

– Zijkanaal B (zuidelijk deel)

   

1,80

– Zijkanaal C

 

11,40

3,00

– Zijkanaal D

   

3,00

– Zijkanaal E

   

2,20

– Zijkanaal G over een lengte van 1000 m gemeten uit de as van het Noordzeekanaal

   

8,00

– Zijkanaal H

   

1,30

Haven Marken

55

6,60

1,905

Vaarweg tussen Stevinsluis en Den Helder, via het Vissersgaatje en het Malzwin

120

11,50

3,2028

       

Flevoland

     

IJsselmeer

     

– Houtribsluis

190

17,50

3,50

– Krabbersgatsluis

110

11,60

3,203

– Naviduct

110

11,45

3,203

– Lorentzsluizen:

     

grote sluis

120

13,00

3,506

kleine sluis

67

8,20

3,507

– Stevinsluis

120

13,00

3,507

– Noorderhaven Breezanddijk

50

11,50

2,807

– Zuiderhaven Breezanddijk

95

11,50

2,507

– Buiten- en voorhavens Den Oever en Kornwerderzand

120

13,00

3,507

Randmeren Flevoland

     

– Nijkerkersluis

90

9,50

3,003

– Roggebotsluis

90

9,50

3,003

       

Noord-Holland/Utrecht

     

Buitenhaven van Muiden en toegangsgeul

     

– Grote Zeesluis – IJmeer

45

7,50

1,80

Amsterdam-Rijnkanaal

200

23,50

4,00

Lekkanaal

     

≤ 116,50 m

116,50

22,90

4,07

> 116,50 m en ≤ 135 m

135

22,80

4,07

> 135 m

193

11,45

4,07

Merwedekanaal

     

– tussen Spinozabug- Amsterdam Rijnkanaal

110

11,50

2,808

– tussen Spinozabrug en Liesboschbrug

38

11,50

2,408

– tussen Liesboschbrug en Amsterdam Rijnkanaal

110

11,50

2,408

– tussen de Koninginnesluis en de Zuidersluis

110

11,50

2,808a

       

Zuid-Holland

     

Hollandsche IJssel

     

– van km 0.0 tot km 1.1

39

5,45

2,5010

– van km 1.1 tot km 3.4

110

11,50

3,1511

– van km 3.4 tot km 4.5

110

11,50

3,6011

– van km 4.5 tot km 7.0

110

11,50

4,0511

– van km 7.0 tot km 16.9

110

11,50

1,5011

– van km 13.2 tot km 16.9

135

11,50

1,5011a

– van km 16,9 tot km 19,7

180

11,50

4,7011

Oude Maas (zeevaart)

175

25

8,80

Dordtsche Kil en de daarop aansluitende vaarweg naar de havens van het Industrie- en Havenschap Moerdijk (zeevaart)

175

25,00

8,00

Volkeraksluizen

225

23,50

4,75

Boven-Merwede/Beneden-Merwede/ Nieuwe Merwede/Noord/Oude Maas/Dordtsche Kil/ Hollandsch Diep/Amer/Haringvliet

     

– algemeen

225

23,50

 

– duwstellen in afvaart brede formatie (gedeelte vóór de duwboot (maximum lengte 40m))

153

34,35

 

– duwstellen in opvaart lange formatie (gedeelte vóór de duwboot (maximum lengte 40m))

229,50

22,90

 

Beneden Merwede

   

4,5010

Bergsche Maas

193

17,50

4,0011

Nieuwe Merwede (Biesboschsluis)

55

6,60

3,20

Het Spui

110

11,50

2,80

Noord

   

4,5010

Rietbaan

     

– van km 977,3 tot km 978,965

85

8,2

2,8

– van km 978,965 tot km 979,8

135

17

4

Nieuwe Maas (beheersgebied Rijkswaterstaat, West-Nederland Zuid)

225

23,50

 

– duwstellen in afvaart brede formatie (gedeelte voor de duwboot (maximum lengte 40m))

153

34,35

4,50

– duwstellen in opvaart lange formatie (gedeelte voor de duwboot (maximum lengte 40m))

229,50

22,90

4,50

       

Noord-Brabant

     

Zuid-Willemsvaart

     

– sluis 13 t/m sluis 4

     

<= 68

6812

7,25

1,90

>68

8012

5,20

1,90

– sluis4 – Maximakanaal

     

<= 105

10512

9,60

3,00

>105

11012

7,25

3,00

       

Máximakanaal

     

≤105m

105

9,50

3,00

>105

110

6,70

3,00

       

Wilhelminakanaal, met inbegrip van de Amertak

     

– Amer – sluis I

135

11,50

3,3013

– sluis I – sluis II

90

9,60

2,70

– sluis II – industriehaven Loven

63

7,25

2,10

– industriehaven Loven – Beatrixkanaal

63

7,25

1,90

– Beatrixkanaal – Zuid-Willemsvaart

110

6,70

1,90

<= 68

6812

7,25

1,90

> 68

8012

5,20

1,90

Markkanaal

90

9,60

2,60

Donge

110

11,50

3,3013

Oude Maasje

     

– Bergsche Maas – haven Waspik

95

11,50

2,50

– haven Waspik – haven Sprang Capelle

60

6,60

2,50

       

Zeeland

     

Zuid-Vlije/Krammer/ Zijpe/Mastgat/Keeten/ Oosterschelde

200

23,50

 

Schelde-Rijnverbinding

225

23,50

4,30

Volkerak

225

23,50

4,75

Krammersluizen

200

23,50

4,7514

Kanaal door Zuid-Beveland

     

– gehele kanaal

200

23,50

4,7514

– vanaf de parallel 51º 27'.9 N

200

23,50

5,2515

Veerse Meer

130

18,00

 

Roompotsluis

95

14,50

5,0016

Bergsediepsluis

34

6,00

2,0017

Handelshaven Breskens18

95

   

Veerhaven Terneuzen

80

9,50

 
       

Limburg

     

Maas

     

– van km 8,650 -Julianakanaal

137,50

14,00

3,00

– van km 64,5 -Julianakanaal

110

12,00

2,80

– sluis Linne

193

13,50

3,0019

– sluis Roermond

193

13,50

3,0020

Sluis Belfeld

     

– oostsluis

     

<= 137,50 m:

> 137,50 m

137,50

193

15,50

13,50

3,00

3,00

– west- en middensluis:

137,50

15,50

3,00

Sluis Sambeek

     

– oostsluis> 137,50m

137,50

193

15,50

13,50

3,50

3,50

– west- en middensluis:

137,50

15,50

3,20

– sluis Grave

137,50

15,50

3,2021

– Prinses Maxima sluizen te Lith

     

Zuidkolk

113,50

13,50

3,5022

Noordkolk

193

17,50

4,0023

– Maasbracht monding Julianakanaal – km 110,500

     

≤ 137,50 m

137,50

15,50

3,00

> 137,50 m

193

13,50

3,00

km 110,500 – Grave boven

     

≤ 137,50 m

137,50

15,50

3,50

> 137,50 m

193

13,50

3,50

– Traject Grave boven- km 182 (brug A50)

137,50

15,50

3,2020

– Traject km 182 (brug A50)- km 226

     

≤ 137,50

137,50

15,50

4,0024

>137,50

193

13,50

4,0023

Julianakanaal

     

– Traject Gekanaliseerde Maas – Beatrixhaven

137,50

14,00

3,00

– Traject Beatrixhaven – haven Stein

     

<= 110

110

12,00

3,00

> 110 m

137,50

11,50

3,00

– Traject Haven Stein – sluis Born

137,50

14,00

3,00

– Sluis Born westsluis

132,50

13,50

2,80

– Sluis Born midden- en oostsluis

137,50

15,50

3,00

– Traject Born – km 36,6

     

≤ 137,50

137,50

15,50

3,00

> 137,50

193

13,50

3,00

– Sluis Maasbracht oostsluis

193

13,50

3,00

– Sluis Maasbracht midden -en westsluis

137,50

15,50

3,00

Lateraalkanaal Linne-Buggenum

     

– Sluis Heel oostsluis

193

13,50

3,00

– Sluis Heel westsluis

137,50

15,50

3,00

Maas-Waalkanaal

     

km 0,0 (Maas)- km 10,7

     

≤137,50 m

137,50

15,50

3,50

> 137,5 m

193

13,50

3,50

km 10,7 – km 12,9

225

15,50

3,7025

km 12,9 – km 13,4 (Waal)

     

≤ 193 m

193

22,90

3,7025

> 193 m

225

17,50

3,7025

Kanaal van Sint Andries

110

13,50

3,5026

Verbindingskanaal in het Bossche Veld en Zuid-Willemsvaart tot grens Smeermaas

86

8,30

2,50

Belgische grens nabij Loozen tot en met sluis 15

68

7,25

2,10

Sluis 15 – Randwegbrug

95

9,60

2,10

Randwegbrug – sluis 13

     

<= 68

>68

68

80

7,25

5,20

1,90

1,90

Kanaal Wessem – Nederweert

     

– km 0,00 – km 0,85

137,50

15,50

3,00

– km 0,85 – km 2,20

95

9,60

2,50

– km 2,20 – km 16,30

95

9,60

2,10

oude sluis Panheel

95

7,25

2,10

1Op het pand Geldersche IJssel – Eefde (voorpand) evenveel minder dan 2,80 m als de buitenwaterstand sluis Eefde lager is dan NAP + 3,20 m.

2Schepen die gebruik maken van de hefopening in de spoor- en verkeersbrug Zutphen (km 928,150) moeten rekening houden met de volgende beperkingen: a. de bodem ligt op ca. NAP + 0,50 m, d.w.z. ongeveer 0,50 m hoger dan overigens in dat riviervak; b. de bodembreedte op NAP + 0,50 m is slechts 8,00 m; c. eerst op ca NAP + 2,50 m is een breedte van 12 m aanwezig; d. bij doorvaart hiervan is een sterke waterspiegeldaling mogelijk.

3Bij waterstand = NAP of zoveel minder dan de waterstand lager is dan NAP.

4Bij waterstand = NAP of zoveel minder dan de waterstand lager is dan NAP. De drempeldiepte van de Meppelerdiep-brug ligt op NAP – 3,50 m. De keersluis in Zwartsluis wordt gesloten bij een waterstand hoger dan NAP + 0,50 m en bij een waterstand lager dan NAP – 0,50 m.

5Bij een waterstand van NAP – 0,50 m of hoger of zoveel minder dan de waterstand lager is dan NAP – 0,50 m.

6Bij een waterstand op de Waddenzee gelijk aan of boven NAP of op het IJsselmeer gelijk aan of boven NAP – 0,50 m dan wel evenveel minder dan de waterstand lager is dan NAP respectievelijk NAP – 0,50 m.

7Bij een waterstand van NAP – 0,60 m of zoveel minder dan de waterstand lager is dan NAP – 0,60 m.

8Bij een waterstand van NAP – 0,60 m op het Amsterdam-Rijnkanaal of zoveel minder dan de waterstand lager is dan NAP – 0,60m.

8aBij een waterstand van NAP + 1,35 m of hoger of zoveel minder als de waterstand op de Lek bij de Koninginnesluis is.

9Bij een waterstand van NAP + 0,50 m of hoger of zoveel minder dan de waterstand is bij de Doorslagsluis te Nieuwegein.

10Bij een waterstand t.o.v. NAP, of zoveel hoger of zoveel minder dan de waterstand t.o.v. NAP.

11Bij een waterstand = NAP of zoveel minder dan de waterstand lager is dan NAP.

11aUitsluitend ledige schepen.

12Schepen langer dan 65 m moeten zijn uitgerust met een actieve kopbesturing.

13Bij een waterstand van NAP + 0,70 m of zoveel minder als de waterstand minder is dan NAP + 0,70 m.

14Bij een waterstand hoger dan of gelijk aan NAP – 0,75 m of zoveel minder dan de waterstand lager is dan NAP – 0,75 m.

15Bij een waterstand hoger dan of gelijk aan NAP – 0,55 m of zoveel minder dan de waterstand lager is dan NAP – 0,55 m met dien verstande dat deze diepgang slechts is toegestaan voor schepen die vanaf de Westerschelde komen met als directe bestemming loswal “Kaai 85” te Schore, alsmede voor schepen die vertrekken vanaf deze loswal met als directe bestemming Westerschelde.

16Bij een waterstand = NAP of zoveel minder dan de waterstand lager is dan NAP.

17Bij waterstand Oosterschelde-zijde NAP – 1,50 m of hoger.

18Kielspeling 10% van de waterdiepte.

19Of zoveel minder dan de waterstand in het benedentoeleidingskanaal lager is dan NAP + 16,95 m.

20Of zoveel minder dan de waterstand in het benedentoeleidingskanaal lager is dan NAP + 14,20 m.

21Maas tussen Grave (boven de sluis) en kmr 182 (brug A50) een maximale toegelaten diepgang van 3,20 m of zoveel meer dan de waterstand bij Grave-Beneden hoger is dan NAP + 5,20 m.

22Bij een waterstand NAP + 1 m of zoveel minder dan de buitenwaterstand in het benedentoeleidingskanaal lager is dan NAP + 1 m.

23Bij een waterstand van NAP of zoveel minder dan de buitenwaterstand in het benedentoeleidingskanaal lager is dan NAP of zoveel minder dan de waterstand in het boventoeleidingskanaal lager is dan NAP + 4,50 m

24Bij een waterstand van NAP of zoveel minder dan de buitenwaterstand in het benedentoeleidingskanaal lager is dan NAP of zoveel minder dan de waterstand in het boventoeleidingskanaal lager is dan NAP + 4,50 m

25Of zoveel minder dan de buiten- of de binnenwaterstand lager is dan NAP + 7,20 m.

26Bij een waterstand NAP + 1 m of zoveel minder dan de waterstand bij sluis St. Andries v.w.b. de Maaszijde lager is dan NAP + 1 m dan wel v.w.b. de Waalzijde lager is dan NAP + 2 m.

27Bij een waterstand te Harlingen van NAP + 0,75 m of zoveel minder dan de verwachte waterstand te Harlingen tijdens de passage lager is.

28Bij een waterstand te Harlingen van NAP + 0,66 m of zoveel minder dan de verwachte waterstand te Harlingen tijdens de passage lager is.

Bijlage 4. Lijst van de soorten vaartuigen en samenstellen

Naam:

 • Motortankschip

 • Motorvrachtschip

 • Kanaalspits

 • Sleepboot

 • Duwboot

 • Sleeptankschip

 • Sleepvrachtschip

 • Tankduwbak

 • Vrachtduwbak

 • Zeeschipbak

 • Schip voor dagtochten

 • Hotelschip

 • Snel schip

 • Drijvend werktuig

 • Schip bestemd voor bouwwerkzaamheden

 • Bijboot

 • Duwstel

 • Gekoppeld samenstel

 • Sleep

 • Vaartuig, type onbekend.

Naar boven