Regeling communicatie en loodsaanvragen zeevaart

[Regeling vervallen per 19-05-2012.]
Geldend van 01-03-2012 t/m 18-05-2012

Regeling houdende nadere voorschriften voor de zeevaart aangaande melden, uitluisteren, communiceren en het aanvragen van loodsen

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op Richtlijn nr. 93/75/EEG van de Raad van de Europese Unie betreffende de minimumeisen voor schepen die gevaarlijke of verontreinigende goederen vervoeren en die naar of uit de zeehavens van de Gemeenschap varen (PbEG L 247), zoals gewijzigd bij richtlijn nr. 98/55/EG van de Raad van de Europese Unie van 17 juli 1998 (PbEG L 215), de artikelen 5, zevende lid, en 14, eerste lid, van het Scheepvaartregle-ment territoriale zee, 9.07 en 10.07 van het Binnenvaartpolitie-reglement, 43a, eerste lid, van het Scheepvaartregle-ment voor het Kanaal van Gent naar Terneuzen, 51, eerste en tweede lid, en 51a, eerste lid, van het Scheepvaart-reglement Westerschelde 1990, 21, vierde lid, 29 en 38 van het Scheep-vaartreglement Eemsmonding en 9 van het Loodsplichtbesluit 1995;

Besluit:

Paragraaf 1. Algemene bepalingen betreffende het melden

[Vervallen per 19-05-2012]

Artikel 2

[Vervallen per 19-05-2012]

De kapitein van een schip als bedoeld in artikel 1, die verplicht is gebruik te maken van de diensten van een loods, verstrekt door middel van de in artikel 1 bedoelde melding en als onderdeel daarvan, gegevens ten behoeve van de beloodsing aan het voor de desbetreffende scheepvaartweg, bedoeld in artikel 10, eerste lid, van de Scheepvaartverkeerswet, aangewezen samenwerkingsverband van registerloodsen, waarin krachtens artikel 15, eerste lid, onderdeel b, 2°, van de Loodsenwet, is voor-zien.

Artikel 3

[Vervallen per 19-05-2012]

 • 1 De in artikel 2 bedoelde gegevens die worden verstrekt ten behoeve van de beloodsing, worden gemeld bij de instanties aangegeven in de van deze regeling deel uitmakende bijlage 2.

 • 2 Voorzover een in het eerste lid bedoelde instantie een andere is dan het in artikel 2 bedoelde samenwerkingsverband van registerloodsen, worden de in het eerste lid bedoelde gegevens door die instantie onverwijld aan dat samenwerkingsverband doorgegeven.

Artikel 4

[Vervallen per 19-05-2012]

 • 1 Wijzigingen ten opzichte van de overeenkomstig de artikelen 1 en 2 medege-deelde gegevens, behoudens wijzigingen met betrekking tot de gemelde aankomsttijd, worden, tenzij in de van deze regeling deel uitmakende bijlagen 1 en 2 anderszins is aangegeven, onmiddellijk medegedeeld aan de geadresseerde van die gegevens.

 • 2 Een wijziging met betrekking tot de reeds gemelde aankomsttijd wordt, tenzij in de van deze regeling deel uitmakende bijlagen 1 en 2 anderszins is aangegeven, onmiddellijk aan de geadresseerde daarvan doorgegeven wanneer deze meer dan 30 minuten bedraagt.

Artikel 4a

[Vervallen per 19-05-2012]

 • 2

Het eerste lid is niet van toepassing op schepen, als bedoeld in artikel 12a, zevende lid, van de Wet voorkoming verontreiniging door schepen, alsmede op schepen die op grond van artikel 35a, van die wet zijn ontheven, van de verplichting, neergelegd in artikel 12a, eerste lid, van die wet.

Artikel 4b

[Vervallen per 19-05-2012]

 • 1 De kapitein, de exploitant of de agent van een schip dat op weg is naar een haven als bedoeld in artikel 1 van de Wet havenstaatcontrole en dat in aanmerking komt voor een uitgebreide inspectie als bedoeld in artikel 9 van de Regeling havenstaatcontrole 2011, meldt de aankomst daarvan door de in bijlage III bij richtlijn 2009/16/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 23 april 2009 betreffende havenstaatcontrole (PbEU L 131) opgenomen informatie mee te delen aan de Inspecteur-Generaal van de Inspectie Leefomgeving en Transport.

 • 2 De mededeling, bedoeld in het eerste lid, geschiedt ten minste drie dagen voor de verwachte tijd van aankomst in de haven, of voor het vertrek uit de vorige haven, als de reis naar verwachting minder dan drie dagen in beslag zal nemen.

Paragraaf 2. Algemene bepalingen betreffende de communicatie in het kader van verkeersdeelneming

[Vervallen per 19-05-2012]

Artikel 5

[Vervallen per 19-05-2012]

 • 1 Uitluisteren, communicatie door en met verkeersdeelnemers met betrekking tot nautisch- of veiligheidsverkeer en het maken van afspraken tussen verkeersdeel-nemers onderling, vindt uitsluitend plaats op de voorgeschreven marifoonkanalen .

 • 2 Voor de in het eerste lid bedoelde communicatie en het maken van afspraken wordt bij voorkeur de Engelse taal gebruikt. Het gebruik van de Nederlandse of een andere taal is toegestaan als dat ter plaatse gebruikelijk is.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

T. Netelenbos

Bijlage 1. behorende bij de Regeling communicatie en loodsaanvragen zeevaart

[Vervallen per 19-05-2012]

Melding bepaalde gevaarlijke en schadelijke stoffen

De melding krachtens deze bijlage laat de melding krachtens bijlage 2 onverlet.

Wie

Wat

Bij wie

Hoe

Wanneer

Opmerkingen

vrachtschip, olie-, chemicaliën of gastanker of een passagiersschip, waarmee wordt vervoerd een gevaarlijke of schadelijke stof als bedoeld in artikel 3, onderdelen g en h, van richtlijn nr. 2002/59/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie betreffende de invoering van een communautair monitoring- en informatiesysteem voor de zeescheepvaart en tot intrekking van Richtlijn 93/75/EEG van de Raad (PbEG L 208) en

 

bij de instantie van de eerste haven, ankerplaats, laad/losinrichting of wachtplaats van bestemming

 

bij de afvaart uit de haven van bevrachting

is de bestemming bij de afvaart nog niet bekend of wordt deze tijdens de reis gewijzigd, dan dient aan de instantie van een haven, ankerplaats, laad/losinrichting of wachtplaats van bestemming in Nederland te worden gemeld zodra de bestemming bekend is

en

 

bij de bevoegde autoriteit van het aanloopgebied waarnaar het schip op weg is

uiterlijk bij het binnenvaren van de Nederlandse territoriale zee

of

 

bij de directeur Kustwacht indien de in de territoriale zee gelegen ankerplaats of laad/losinrichting niet in een aanloopgebied is gelegen

uiterlijk bij het binnenvaren van de Nederlandse territoriale zee

           

dat op weg is naar

 

en

     

– een haven of binnengaats gelegen ankerplaats, laad/losinrichting of wachtplaats, of

– bevrachting buiten EU:

A-G-H-I-I1-I2-L-O-P-T1-U-W

bij de Rijkshavenmeester Westerschelde indien het schip anders dan via een aanloopge-

 

voor vertrek van een plaats gelegen in de Nederlandse territoriale zee

 

– een in de territoriale zee gelegen ankerplaats of laad/losinrichting

– bevrachting binnen EU:

A-B2-G-H-I1-I2-L-O-P-T1-U-W

bied op weg is naar het gebied waarop het Scheepvaartreglement Westerschelde 1990 van toepassing is

     
           

of

         

dat vertrekt

         

– uit een haven of binnengaats gelegen ankerplaats, laad/losinrichting of wachtplaats, of

A-B1-G-H-I1-I2-L-O-P-T1-U-W

bij de instantie van de haven, ankerplaats, laad/losinrichting, of wachtplaats van vertrek

 

voor de afvaart

 

– van een in de territoriale zee gelegen ankerplaats of laad/losinrichting

 

bij de bevoegde autoriteit van het desbetreffende aanloopgebied

 

voor vertrek van een plaats gelegen in de Nederlandse territoriale zee

 
   

of

     
   

bij de directeur Kustwacht indien de in de territoriale zee gelegen ankerplaats of laad/losinrichting niet in een aanloopgebied is gelegen

     
           

A. te:

         

Delfzijl/Eemshaven

idem

Havenmeester ‘Groningen Seaports’

tel: (+31596) 640400

fax:(+31596) 630424

   

Harlingen

idem

Havenmeester Harlingen

tel: (+31517) 492300

fax:(+31517) 413423

   

Den Helder

idem

verkeerscentrale Den Helder

tel: (+31223) 657522

fax:(+31223) 757341

 

Het betreft hier formeel een melding aan de havenmeester van de gemeente Den Helder. De melding dient echter aan de Rijkshavenmeester te worden gericht

Velsen met inbegrip van de Noordzeesluizen en de rijksoverlaadplaats voor ontploffings-gevaarlijke stoffen te Buitenhuizen

idem

gemeentelijk haven bedrijf Amsterdam afdeling gevaarlijke stoffen en milieu

fax: (+3120) 6266215

telex: 15480

   

Amsterdam, Beverwijk en Zaanstad

idem

idem

idem

   

Scheveningen

idem

verkeerscentrale Scheveningen

fax: (+3170) 3584154

   

Rotterdam

idem

havenmeester Rotterdam

Electronic Data Interchange (EDI) op de door de havenmeester aan te geven wijze

   

Dordrecht

idem

havenmeester Dordrecht en tevens bij de havenmeester van Rotterdam

tel: (+3178) 6134211

fax: (+3178) 6213141

en voor Rotterdam: zie Rotterdam

   

Moerdijk

idem

directie havenschap Moerdijk en tevens bij de havenmeester van Rotterdam

tel: (+31168) 412601

fax: (+31168) 412697

en voor Rotterdam: zie Rotterdam

   

Vlissingen, Terneuzen, DOW-en TOTAL steiger

idem

havenmeester ‘Zeeland Seaports’: Zeeuws Haven Informatie Systeem

Electronic Data Interchange (EDI) op de door de havenmeester aan te geven wijze

   

de Westerschelde of het Kanaal van Gent naar Terneuzen

idem

rijkshavenmeester Westerschelde: Zeeuws Haven Informatie Systeem

Electronic Data Interchange (EDI) op de door de havenmeester aan te geven wijze

   
           

B. in het aanloop-gebied:

         

IJmuiden

idem

Haven Amsterdam, Team Gevaarlijke Stoffen en Milieu

tel: +31(0)206239130 of +31(0)205234762 fax: +31(0)206266215 e-mail: gsm@portofamsterdam.nl

   

Scheveningen

idem

verkeerscentrale

fax: (+3170) 3584154

 

idem

Rotterdam

idem

havenmeester Rotterdam

Electronic Data Interchange (EDI) op de door de havenmeester aan te geven wijze

 

idem

Scheldemonden

idem

rijkshavenmeester Westerschelde: Zeeuws Haven Informatie Systeem

Electronic Data Interchange (EDI) op de door de havenmeester aan te geven wijze

 

idem

           

C. die niet in een aanloopgebied is gelegen

idem

directeur Kustwacht

tel: (+31223) 542300

fax:(+31223) 658358

telex: 71088 (Kustw-NL)

   
 

idem

de Rijkshaven-meester Westerschelde indien het schip anders dan via een aanloopgebied op weg is naar het gebied waarop het Scheepvaartreglement Westerschelde 1990 van toepassing is

Electronic Data Interchange (EDI) op de door de havenmeester aan te geven wijze

   

Bijlage 2. VTS-melding en ETA/ETD-melding ten behoeve van de beloodsing

[Vervallen per 19-05-2012]

wie

wat

bij wie

hoe

wanneer

opmerkingen

Aanloopgebied

Eemsmonding

     
           

Alle zeeschepen op weg naar of vertrekkend uit een aan de Eems gelegen Nederlandse haven, ankerplaats of laad/ losinrichting

melding overeenkomstig de bij of krachtens de artikelen 21, vierde lid, 29 en 38 van het Scheepvaartreglement Eems- monding vastgestelde voorschriften

melding overeenkomstig de bij of krachtens de artikelen 21, vierde lid, 29 en 38 van het Scheepvaartreglement Eems- monding vastgestelde voor- schriften

melding overeenkomstig de bij of krachtens de artikelen 21, vierde lid, 29 en 38 van het Scheepvaartreglement Eemsmonding vastgestelde voorschriften

melding overeenkomstig de bij of krachtens de artikelen 21, vierde lid, 29 en 38 van het Scheepvaartreglement Eemsmonding vastgestelde voorschriften

 
           

De kapitein die verplicht is gebruik te maken van de diensten van een loods en van zee komt

A-B-I1-I2- J-O-T1-T2-U-X1 t/m X5

loodsdienstcoördinatie Noord

tel: 0596-613672

fax: 0596-610306

telex: 53785

lodicon@loodswezen.n

ten minste ETA - 12 uur verkenningston Westereems

vertraging van 1/2 uur of meer wordt gemeld

           
     

tel: 0596-613672

fax: 0596-610306

telex: 53785

ten minste ETA - 6 uur verkenningston Westereems

 
           
     

VHF: 19

lodicon@loodswezen.nl

indien afwijking meer dan een uur bedraagt

 
           
     

VHF: 19

ETA - 4 uur contact opnemen met loodsdienstcorporatie

 
           

De kapitein die verplicht is gebruik te maken van de diensten van een loods en niet van zee komt

A-B-I1-I2-O-T1-T2-U- X1 t/m X5

loodsdienstcoördinatie Noord

tel: 0596-613672

fax: 0596-610306

telex: 53785

lodicon@loodswezen.nl

ten minste 4 uur voor vertrek uit Delfzijl of Eemshaven, dan wel voor het overschrijden van de binnenwaartse grens van de loodsplichtige scheepvaartwegen van Delfzijl

vertraging van meer dan een uur wordt gemeld

           

Aanloopgebied Brandaris

     
           

alle beroepsmatige vaart

A-B-B2-C-G-H-I1-12-O-P-Q-T1-T2-U-W-X1 t/m X5

havendienst Harlingen

tel: (+31517) 492300

fax: (+31517) 413423

(voorkeur voor fax)

bij vertrek uit laatst aangedane haven. Ten minste ETA

–24 uur

reeds krachtens bijlage 1 gemelde gegevens worden gemeld als daarom wordt verzocht

           

alle beroepsmatige vaart

A-B-D-O-Q-U

verkeerscentrale Brandaris

VHF ch. 2

fax: 562-442356

tel: 562-443100

ETA - 6 uur

idem

           

de kapitein die verplicht is gebruik te maken van de diensten van een loods en van zee komt

J

Loodsdienstcoördinatie Noord

tel: 0596-613672

ten minste ETA - 6 uur verkenningston VSM of Vlierede

vertraging van 1/2 uur of meer wordt gemeld

           

de kapitein die verplicht is gebruik te maken van de diensten van een loods en niet van zee komt

J

loodsdienstcoördinatie Noord

tel: 0596-613672

fax: 0596-610306

telex: 53785

lodicon@loodswezen.nl

ten minste 4 uur voor vertrek uit Harlingen en ten minste 6 uur voor vertrek uit Terschelling/ Kornwerderzand

vertraging van meer dan een uur wordt gemeld

           

Aanloopgebied Den Helder

     
           

alle schepen

A-B-B2-C-G-H-I1-I2-J-O-P-Q-T-U-W-

X1 t/m X5

verkeerscentrale Den Helder

tel: (+31223) 657147

fax: (+31223) 657341

(voorkeur voor fax)

bij vertrek uit laatst aangedane haven. Ten minste ETA

–24 uur

reeds krachtens bijlage 1 gemelde gegevens worden gemeld als daarom wordt verzocht

           

alle schepen

A-B-I-J-O-T1-T2- U- X1 t/m X5

verkeerscentrale Den Helder

VHF ch.12

bij vertrek of verhalen: ETD - 4 uur. Bevestiging ETD - 2 uur

 
           

de kapitein die verplicht is gebruik te maken van de diensten van een loods en van zee komt

J

PLVTS-IJmuiden

VHF ch. 12

tel: (0255) 564500

fax: (0255) 532535

telex: 71169 PLVTS NL

ETA - 6, - 3 en - 1 uur SG, MG of Rede Den Helder

 
           

de kapitein die verplicht is gebruik te maken van de diensten van een loods en niet van zee komt

J

PLVTS-IJmuiden

VHF ch. 12

tel: (0255) 564500

fax: (0255) 532535

telex: 71169 PLVTS NL

bij vertrek of verhalen: ETD - 4 uur. Bevestiging ETD - 2 uur

 
           

Aanloopgebied IJmond

     
           

alle zeeschepen

Formulier Voorbericht van Aankomst

VTS Haven Amsterdam

digitaal:

Portbase

tel: +31(0)20 5234778

fax: +31(0)20 5234800

email: pivts@portofamsterdam.nl

ETA-48 uur

Indien reis < 48 uur, bij vertrek uit de voorgaande haven, maar uiterlijk bij binnenvaren Nederlandse territoriale zee

 
 

Formulier Aangifte gevaarlijke stoffen

Haven Amsterdam Team Gevaarlijke stoffen & Milieu

tel: +31(0)20 6239130

of

+31(0)20 5234762

fax: +31(0)20 6266215

email: gsm@portofamsterdam.nl

   
           

alle zeeschepen bij passage sluiscomplex met een diepgang:

> 13,10 en ≤ 13,75m s.w.

>13,35 en ≤ 14,05m f.w.

breedte:1

> 42,0m en ≤ 45,0m

maximale lengte ≥ 325 m

A-B-B2-H-O-Q-T1-U-V-X1

VTS Haven Amsterdam

tel: +31(0)255 523934

fax: +31(0)20 5234800

email: pivts@portofamsterdam.nl

ETA-48 uur

voor verwacht tijdstip sluispassage

Schip is conform BPR ontheffingsplichtig. Aanvraag ontheffing passage N-sls

           

Alle zeeschepen met een diepgang ≤ 17.80 meter en > 14.10 meter

A-C-G-J-O-P-Q-T1

VTS Haven Amsterdam

tel: +31(0)255 523934

fax: +31(0)20 5234800

email: pivts@portofamsterdam.nl

ETA-24 uur

helikopter rendez-vous punt

(52°30.0’N 003°50.0’E)

Afwijkingen in ETA >30 minuten onmiddellijk melden

     

VHF:

Traffic Centre IJmuiden VHF-07

tel: +31(0)255 564500

fax: +31(0)255 532535

email: pilots.amsterdam@loodswezen.nl

ETA-8 uur

helikopter rendez-vous punt

(52°30.0’N 003°50.0’E)

Schip is IJ-geul gebonden

       

ETA-3 uur

helikopter rendez-vous punt

(52°30.0’N 003°50.0’E)

 
   

VTS Haven Amsterdam

idem ETA

VHF:

Traffic Centre VHF-61

Bij vertrek of verhalen:

ETD-24 uur ligplaats

Afwijkingen in ETD > 30 minuten onmiddellijk melden

   

Amsterdam Pilots

Idem ETA

ETD-8 uur ligplaats

Schip is IJ-geul gebonden

       

ETD-4 uur ligplaats

bij ETD ligplaats

Afwijking in ETD onmiddellijk melden

           

Alle zeeschepen met een diepgang ≤ 14.10 meter en > 8.00 meter

A-C-G-J-O-P-Q-T1

VTS Haven Amsterdam

tel: +31(0)255 523934

fax: +31(0)20 5234800

email: pivts@portofamsterdam.nl

VHF: Traffic Centre IJmuiden VHF-07

ETA-12 uur

IJmuiden Racon boei

(52°28.5’N 004°23.7’E)

ETA-6 uur

IJmuiden Racon boei

(52°28.5’N 004°23.7’E)

ETA-3 uur

IJmuiden Racon boei

(52°28.5’N 004°23.7’E)

Afwijkingen in ETA > 30 minuten onmiddellijk melden

       

ETA-1 uur

IJmuiden Racon boei (52°28.5’N 004°23.7’E)

 
   

Amsterdam Pilots

tel: +31(0)255 564500

fax: +31(0)255 532535

email: pilots.amsterdam@loodswezen.nl

Bij vertrek of verhalen:

ETD-8 uur ligplaats

Afwijkingen in ETD > 30 minuten onmiddellijk melden

       

ETD-4 uur ligplaats

Afwijking in ETD onmiddellijk melden

   

VTS Haven Amsterdam

idem ETA

VHF:

betreffend Traffic Centre

   
   

Amsterdam Pilots

Idem ETA

bij ETD ligplaats

 
           

Alle zeeschepen met een diepgang < 8 meter

A-C-G-J-O-P-Q-T1

VTS Haven Amsterdam

tel:

+31(0)255 523934

fax:

+31(0)20 5234800

email: pivts@portofamsterdam.nl

VHF: Traffic Centre IJmuiden VHF-07

ETA-6 uur

IJmuiden Racon boei

(52°28.5’N 004°23.7’E)

ETA-3 uur

IJmuiden Racon boei

(52°28.5’N 004°23.7’E)

ETA-1 uur

IJmuiden Racon boei

(52°28.5’N 004°23.7’E

Afwijkingen in ETA> 30 minuten onmiddellijk melden

   

Amsterdam Pilots

tel: +31(0)255 564500

fax: +31(0)255 532535

email: pilots.amsterdam@loodswezen.nl

   
   

VTS Haven Amsterdam

idem ETA

Bij vertrek of verhalen:

ETD- 4 uur ligplaats

Afwijkingen in ETD > 30 minuten onmiddellijk melden

     

VHF:

betreffend Traffic Centre

 

Afwijking in ETD onmiddellijk melden

   

Amsterdam Pilots

idem ETA

Bij ETD ligplaats

 
           

Aanloopgebied Scheveningen

     
           

alle schepen met uitzondering van vissersschepen kleiner dan 50 meter en recreatievaart

A-B2-D-G-I1-I2-O-Q-W-X1 t/m X5

verkeerscentrale Scheveningen

fax: (+3170) 3584154

VHF ch. 21

ETA - 48 uur

ETA - 1 uur

 • 1. 1. reeds krachtens bijlage 1 gemelde gegevens worden gemeld als daarom wordt verzocht

 • 2. alle schepen luisteren in het aanloopgebied uit op VHF ch. 21

 • 3. 3. alle schepen melden zich bij het verlaten van het aanloopgebied bij de verkeerscentrale Scheveningen op VHF ch. 21

           

vissersschepen kleiner dan 50 meter en recreatievaart

A-D-G-O

verkeerscentrale Scheveningen

VHF ch. 21

bij binnenvaren aanloopgebied

idem (2 en 3)

           

de reder of agent van alle schepen, behalve schepen kleiner dan 50 meter

A-G-O

verkeerscentrale Scheveningen

VHF ch. 21

ETD - 1 uur

idem (2 en 3)

(deze melding is conform de havenverordening)

           

de kapitein van alle schepen

A-O

verkeerscentrale Scheveningen

VHF ch. 21

bij vertrek

idem (2 en 3)

(deze melding is conform de havenverordening)

           

alle schepen die een loods nemen

A-C-G-J-O-Q-T- U-X1 t/m X5

PLVTS-Dirkzwager

zie aanloopgebied Rotterdam

zie aanloopgebied Rotterdam

idem (1,2 en 3)

           

Aanloopgebied Rotterdam

     
           

alle schepen, behalve schepen met een bruto-tonnage van minder dan 300

A-B-B2-C-H-I1-I2-J-O-P-Q-T1-T2-U-W-X1 t/m X5

havenmeester van Rotterdam

Electronic Data Interchange(EDI) op de door de haven- meester aan te geven wijze

ETA - 24 uur Maas Centre

reeds krachtens bijlage 1 gemelde gegevens worden gemeld als daarom wordt verzocht

           

idem

idem

idem

idem

bij vertrek of verhalen: ETD - 3 uur

idem

           

schepen met een diepgang 174 decimeter of meer

idem

idem

idem

ETA - 48 uur Eurogeul Approach

idem

           

zeeschepen die zich reeds krachtens bijlage 1 of de onderhavige bijlage hebben gemeld

A-D-I1-I2-J-O-Q

PLVTS (Dirkzwager)

e-mail; Rotterdam@dirkzwager.com

tel:010-5931600

fax: 010-5925767

telex: 21058 Dirk NL

ETA - 6 uur Maas Centre

het betreft alleen zeeschepen die reeds overeenkomstig bijlage 1 of de onderhavige bijlage zijn gemeld

           

idem

A-D-I1-Q

verkeerscentrale Hoek van Holland

VHF ch. 13

ETA - 3 uur Maas Centre

idem

           

idem

A-C-I1-I2-Q

regio van vertrek of verhalen

idem

bij vertrek of verhalen

idem

           

schepen met een diepgang van 174 decimeter of meer

A-B-H-I1-O-Q

verkeerscentrale Hoek van Holland

idem

ETA - 8 uur Eurogeul Approach

idem

           

alle schepen met uitzondering van kleine schepen, die zich buitengaats in een marifoonblokgebied bevinden

A-D

verkeerscentrale Hoek van Holland

VHF ch. 1, 2 of 3

bij het wisselen van marifoon- blokgebied

de havenmeester wijst de marifoonblok gebieden en de bijbehorende marifoonkanalen aan

           

Aanloopgebied Scheldemonden

     
           

alle schepen

A-B-B2-C-G-H-I1-I2-J-L-O-P-Q-T1-T2-U-W-X1 t/m X5

Zeeuwse Haven Informatiesysteem

Electronic Data Interchange (EDI) op de door de haven meester aan te geven wijze

bij vertrek uit laatst aangedane haven. Ten minste ETA

–24 uur

reeds krachtens bijlage 1 gemelde gegeven worden gemeld als daarom wordt verzocht

           

alle schepen als bedoeld in de bekendmaking aan de scheepvaart VTS-SM, Bass 134/94, Stcrt. 1994, 218

zie bekendmaking aan de scheepvaart

zie bekendmaking aan de scheepvaart

zie bekendmaking aan de scheepvaart

zie bekendmaking aan de scheepvaart

 
           

de kapitein die verplicht is gebruik te maken van de diensten van een loods en van zee komt

A, B1, G, J,O, U

pilotage Flushing

tel: 31118-489502

fax: 31118-412321

telex: 37811 LWVL

ETA - 6 uur Wandelaar of Schouwenbank

reeds krachtens bijlage 1 gemelde gegevens worden gemeld als daarom wordt verzocht. Vertraging van 1 1/2 uur of meer wordt gemeld

           

de kapitein die verplicht is gebruik te maken van de diensten van een loods en niet van zee komt

A, B1, G, J,O, U

pilotage Flushing

fax: 31118-412321

telex: 37811 LWVL

tel: 31118-489502

ten minste ETD - 3 uur Vlissingen

vertraging van 1 1/2 uur of meer wordt gemeld

1meetbrief breedte.

Bijlage 3

[Vervallen per 19-05-2012]

(A) de scheepsnaam, de roepletters of het identiteitssein (MMSI-nr.) (eventueel IMO-identificatienummer) en de nationaliteit van het schip;

(B) datum en tijd van de verzending van het bericht in UTC (6-cijfercode, waarvan de eerste twee cijfers de dag van de maand aangeven en de laatste vier cijfers het uur en de minuten);

(B1) de vermoedelijke tijd van afvaart uit de haven van vertrek of uit het loodsstation en de vermoedelijke tijd van aankomst in de haven van bestemming (6-cijfercode als in B);

(B2) de vermoedelijke tijd van aankomst in de haven van bestemming en de vermoedelijke tijd van afvaart uit die haven (6-cijfercode als in B);

(C) ligplaats of plaats van binnenkomst in het betreffende gebied;

(D) positie met peiling en afstand ten opzichte van een nader aangegeven vast punt;

(G) de naam van de haven van herkomst en de bestemmingshaven;

(H) geplande vaarroute, datum en tijdgroep van binnenkomst van het aanloopgebied, de positie bij het binnenvaren van het VTS-gebied en de vermoedelijke tijd van aankomst in de haven van bestemming of het loodsstation;

(I) de vermoedelijke tijd van aankomst in de haven van bestemming of bij het loodsstation (6-cijfercode als in B);

(I1) datum, tijd en positie;

(I2) bestemming bij binnenkomst aanloopgebied;

(J) loods (aan boord of gewenst); vermelding of helikopterbeloodsing daadwerkelijk mogelijk is, met de toevoeging hoisten/landen;

(L) het vaarplan (indien van toepassing) en afwijkingen daarvan;

(M) welke radiocommunicatieapparatuur aanwezig is;

(O) diepgang en de grootste diepgang tijdens het af te leggen traject in meters en centimeters;

(P)

 • -

  waaruit de lading bestaat en bij lading die bestaat uit schadelijke of gevaarlijke stoffen de correcte technische benamingen van de gevaarlijke of schadelijke stoffen, de identificatienummers van de Verenigde Naties (UN) waar deze bestaan, de IMO-risicoklassen overeenkomstig de IMDG-, IBC- en IGC-codes, en, in voorkomend geval, de klasse van het schip als omschreven in de INF-code, de hoeveelheden van dergelijke stoffen en de plaats waar zij zich aan boord bevinden, alsmede, indien zij worden vervoerd in voor vrachtvervoer bestemde transporteenheden, behalve tanks, de identificatienummers daarvan;

 • -

  bevestiging dat zich aan boord een lijst of een manifest of een passend ladingsplan bevindt dat gedetailleerde gegevens bevat over de vervoerde gevaarlijke of schadelijke stoffen en over de plaats waar deze zich aan boord bevinden;

 • -

  Van een schip, waarvan een ruimte of de lading is ontsmet met een gas of met een stof die gas afstaat, wordt tevens gemeld:

  • de aard van de ontsmette lading;

  • de chemische of technische benaming van het gebruikte ontsmettingsmiddel;

  • de ontsmette ruimte of de plaats van stuwage van de ontsmette lading;

  • de datum en de plaats of de haven van behandeling met een ontsmettingsmiddel;

  • de ruimten die zijn geventileerd na behandeling met een ontsmettingsmiddel;

  • of geschikte gasmeetapparatuur aan boord is voor het meten van concentraties van ontsmettingsgas;

  • of ruimten voor aankomst zijn gecontroleerd op de aanwezigheid van een ontsmettingsgas onder vermelding van de ruimte en de gemeten waarde in deeltjesvolume per miljoen.

(Q) defecten, ook aan radar, gyrokompas of marifoon, die de nautische of lokale veiligheid kunnen schaden;

schade of andere bijzonderheden, zoals broei, brand of een vermoeden daarvan;

(T1) de naam, het adres en het telefoonnummer van de agent, kapitein of exploitant van het schip;

(T2) naam besteller;

(U) de afmetingen van het schip: lengte (volgens meetbrief) breedte, lengte over alles, tonnage in GT;

(V) type van het schip;

(W) aantal bemanningsleden en tevens het totaal aantal personen aan boord;

(X) diversen, te weten:

(X1) opgave aanwezigheid boegschroef, radar, gyrokompas en marifoon met tenminste de marifoonblokkanalen van het te bevaren gebied;

(X2) vermelding ’wijziging vorige melding’;

(X3) sleepboten, bootslieden;

(X4) wat het doel is van het bezoek (laden, lossen, repareren);

(X5) overige door de desbetreffende haven gevraagde gegevens.

In deze bijlage wordt verstaan onder:

 • a. IMDG-code: International Maritime Dangerous Goods Code; de internationale IMO-code voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over zee;

 • b. IBC-code: International Code for the Construction and Equipment of Ships Carrying Dangerous Chemicals in Bulk; de internationale IMO-code voor de bouw en de uitrusting van schepen die gevaarlijke chemicaliën in bulk vervoeren;

 • c. IGC-code: International Code for the Construction and Equipment of Ships Carrying Liquefied Gases in Bulk; de internationale IMO-code voor de bouw en de uitrusting van schepen die vloeibaar gas in bulk vervoeren;

 • d. INF-code: International Code for the safe carriage of irradiated nuclear fuel, plutonium and high-level radioactive wastes in flasks on board ships; de internationale IMO-code van veiligheidsvoorschriften voor het vervoer van bestraalde splijtstoffen, plutonium en hoogradioactieve afvalstoffen in vaten aan boord van een schip;

 • e. ETA: estimated time of arrival;

 • f. ETD: estimated time of departure.

Bijlage 4. behorende bij artikel 4a van de Regeling communicatie en loodsaanvragen zeevaart

[Vervallen per 19-05-2012]

Wie

Wat

Bij wie

Hoe

Wanneer

Opmerkingen

Schip dat op weg is naar:

         

Amsterdam

Formulier of format ¹

Centraal Nautisch Beheer

Plaatselijk aangegeven wijze

ETA –24 uur, of, indien de reis van de haven van vertrek tot de haven van bestemming minder dan 24 uur bedraagt , zo spoedig mogelijk ²

 

Beverwijk

Centraal Nautisch Beheer

Plaatselijk aangegeven wijze

 

Breskens

Havenmeester

Plaatselijk aangegeven wijze

 

Bruinisse

Havenmeester

Plaatselijk aangewezen wijze

 

Colijnsplaat

Havenmeester

Plaatselijk aangewezen wijze

 

Delfzijl

Havenmeester

Elektronisch op de door de havenmeester aangewezen wijze

 

Den Helder

Verkeerscentrale Den Helder

Plaatselijk aangegeven wijze

 

Den Oever

Havenmeester

Plaatselijk aangewezen wijze

 

Dordrecht

 

Havenmeester Rotterdam

Electronic Data Interchange (EDI) op de door de havenmeester aangewezen wijze

 

Eemshaven

 

Havenmeester

Elektronisch op de door de havenmeester aangewezen wijze

 

Harlingen

 

Havenmeester

Plaatselijk aangewezen wijze

   

Lauwersoog

 

Havenmeester

Plaatselijk aangewezen wijze

   

Maassluis

 

Havenmeester Rotterdam

Electronic Data Interchange (EDI) op de door de havenmeester aangewezen wijze

   

Moerdijk

 

Havenmeester Rotterdam

Electronic Data Interchange (EDI) op de door de havenmeester aangewezen wijze

   

Oudeschild

 

Havenmeester

Plaatselijk aangewezen wijze

   

Rotterdam

 

Havenmeester Rotterdam

Electronic Data Interchange (EDI) op de door de havenmeester aangewezen wijze

   

Scheveningen

 

Havenmeester

Plaatselijk aangewezen wijze

   

Schiedam

 

Havenmeester Rotterdam

Electronic Data Interchange (EDI) op de door de havenmeester aangewezen wijze

   

Stellendam

 

Havenmeester

Plaatselijk aangewezen wijze

   

Terneuzen

 

Havenmeester

Plaatselijk aangewezen wijze

   

Urk

 

Havenmeester

Plaatselijk aangewezen wijze

   

Vlaardingen

 

Havenmeester Rotterdam

Electronic Data Interchange (EDI) op de door de havenmeester aangewezen wijze

   

Vlissingen

 

Havenmeester

Plaatselijk aangewezen wijze

   

Velsen/IJmuiden

 

Centraal Nautisch Beheer

Plaatselijk aangegeven wijze

   

Yerseke

 

Havenmeester

Plaatselijk aangegeven wijze

   

Zaanstad

 

Centraal Nautisch Beheer

Plaatselijk aangegeven wijze

   

Zierikzee

 

Havenmeester

Plaatselijk aangewezen wijze

   

¹ Het onder de tabel gevoegde formulier dient overeenkomstig de daarin gegeven instructies te worden ingevuld en gemeld aan alle in de tabel genoemde havens. De havenbeheerder stelt een elektronisch format beschikbaar.

² Deze termijn geldt voor alle in de tabel genoemde havens.

Formulier

AAN TE MELDEN INFORMATIE VOOR HET AANDOEN VAN DE HAVEN VAN…..

(Haven van bestemming als bedoeld in artikel 6 van richtlijn 2000/59/EG)

1. Naam, roepnaam en, indien van toepassing, IMO identificatienummer van het schip:

2. Vlaggenstaat:

3. Vermoedelijke aankomsttijd (ETA):

4. Vermoedelijke vertrektijd (ETD):

5. Vorige aanloophaven:

6. Volgende aanloophaven:

7. Vorige haven van afgifte van scheepsafval en afgiftedatum:

8. Geeft u1

al het O

enig O

geen O

afval van uw schip af bij havenontvangstvoorzieningen?

9. Soort en hoeveelheid af te leveren en/of aan boord te houden scheepsafval en ladingresiduen, en percentage van de maximale opslagcapaciteit:

Indien al het afval afgegeven wordt, de tweede kolom invullen, voor zover van toepassing

Indien enig of geen afval afgegeven wordt, alle kolommen invullen

Soort

Af te geven afval (m3)

Maximale aparte opslagcapaciteit (m3)

Hoeveelheid aan boord gehouden afval (m3)

Haven waarin het resterende afval zal worden afgegeven

Geschatte hoeveelheid afval die tussen aanmelding en volgende aanloophaven ontstaat (m3)

1. Olieafval

         

Sludge

         

Lenswater

         

Overige

(specificeren)

         

2. Vuilnis

         

Voedselrestanten

         

Plastic

         

Overige

         

3. Sanitair afval ¹

         

4. Ladinggebonden afval (specificeren)²

         

5. Ladingresiduen (specificeren)²

         

¹ Afvalwater kan overeenkomstig voorschrift 11 van bijlage IV van Marpol 73/78 in zee worden geloosd. De desbetreffende vakken behoeven niet te worden ingevuld als het de bedoeling is een toegestane lozing in zee te verrichten.

² Mogen schattingen zijn.

Noten:

 • 1. Deze informatie kan worden gebruikt voor de havenstaatcontrole en andere inpectiedoeleinden.

 • 2. De lidstaten bepalen welke instanties afschriften van deze melding ontvangen.

 • 3. Dit formulier moet worden ingevuld, tenzij het schip onder een vrijstelling overeenkomstig artikel 9 van Richtlijn 2000/59/EG valt.

Hierbij verklaar ik dat:

 • de bovenstaande gegevens juist en volledig zijn, en

 • er voldoende aparte opslagcapaciteit aan boord is voor al het afval dat ontstaat tussen deze aanmelding en de volgende haven waarin afval wordt afgegeven.

Datum……………………………….

Tijd………………………………….

Handtekening……………………….

 1. Aankruisen wat van toepassing is.

  ^ [1]
Terug naar begin van de pagina