Arbeidsomstandighedenwet

Geldend van 01-01-2020 t/m 30-11-2020

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Afkortingen Arbo
Arbowet
Niet officiële titelGeen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Wet
IdentificatienummerBWBR0010346
RechtsgebiedArbeidsrecht en sociaal-zekerheidsrecht | Arbeidsrecht
OverheidsthemaWerk- en loopbaan

Opmerking

Door Stb.2006/673 is de citeertitel gewijzigd per 1 januari 2007 (Stb. 2006/675).

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Aanpassingsbesluit Bouwbesluit 2012
 2. Aanpassingsbesluit Politiewet 2012
 3. Aanpassingsbesluit veiligheidsregio’s
 4. Aanpassingsbesluit Wiv 2017
 5. Aanwijzingsregeling boeteoplegger SZW-wetgeving 2012
 6. Aanwijzingsregeling toezichthoudende ambtenaren en ambtenaren met specifieke uitvoeringstaken op grond van SZW wetgeving
 7. Algemeen besluit erkenning EU-beroepskwalificaties
 8. Arbeidsomstandighedenbesluit
 9. Arbeidsomstandighedenregeling
 10. Asbestverwijderingsbesluit 2005
 11. Beschikking aanwijzing Nederlands Centrum voor Beroepsziekten 2017
 12. Besluit aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving
 13. Besluit aanspraken zeevarenden, arbeidsbemiddeling en terbeschikkingstelling van arbeidskrachten in de zeevaart
 14. Besluit aanwijzing toezichthouders windenergie op zee
 15. Besluit allocatie arbeidskrachten door intermediairs
 16. Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming
 17. Besluit gewasbeschermingsmiddelen en biociden
 18. Besluit instelling Klachtencommissie ongewenste omgangsvormen Infrastructuur en Milieu
 19. Besluit risico's zware ongevallen 2015
 20. Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015
 21. Drinkwaterbesluit
 22. Invoeringsbesluit Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
 23. Klachtenregeling Defensie
 24. Klachtenregeling ongewenste omgangsvormen EZ
 25. Productenbesluit asbest
 26. Regeling Klachtencommissie ongewenste omgangsvormen OCW 2019
 27. Regeling Raadsman SZW 2017
 28. Regeling team criminele inlichtingen Nederlandse Arbeidsinspectie-DO
 29. Regeling vergoeding beeldschermbril OCW 2006
 30. Regeling vertrouwenspersonen integriteit en ongewenste omgangsvormen en Klachtencommissie ongewenste omgangsvormen AZ
 31. Regeling vertrouwenspersonen integriteit en ongewenste omgangsvormen en Klachtencommissie ongewenste omgangsvormen BZK
 32. Regeling vertrouwenspersonen integriteit en ongewenste omgangsvormen en Klachtencommissie ongewenste omgangsvormen Financiën exclusief Belastingdienst
 33. Regeling vertrouwenspersonen integriteit en ongewenste omgangsvormen en Klachtencommissie ongewenste omgangsvormen SZW
 34. Regeling vertrouwenspersonen integriteit en ongewenste omgangsvormen en Klachtencommissie ongewenste omgangsvormen VWS
 35. Regeling vertrouwenspersonen integriteit en ongewenste omgangsvormen OCW 2019
 36. Reglement justitiële jeugdinrichtingen
 37. SZW-intrekkingsregeling 2008
 38. Vuurwerkbesluit
 39. Warenwetbesluit drukapparatuur 2016
 40. Warenwetbesluit gastoestellen 2018
 41. Warenwetbesluit liften 2016
 42. Warenwetbesluit persoonlijke beschermingsmiddelen 2018
 43. Wijziging Arbeidsomstandighedenregeling
 44. Wijzigingsbesluit Arbeidsomstandighedenbesluit, enz. (inrichting registers en vaststellen van eisen aan de professionele uitoefening voor diverse beroepen)
 45. Wijzigingsbesluit Besluit drukapparatuur houdende regels inzake de samenbouw van druksystemen en de ingebruikneming van drukapparatuur, samenstellen en druksystemen en enige andere besluiten
 46. Wijzigingsbesluit Besluit minimumloon en minimumvakantiebijslag, enz. (openbaar maken inspectiegegevens)
 47. Wijzigingsbesluit Besluit risico’s zware ongevallen 1999 (implementatie Richtlijn 96/82/EG (toepassing Besluit op ondergrondse opslag van gevaarlijke stoffen))
 48. Wijzigingsbesluit Besluit stralingsbescherming enz. (vereenvoudiging wettelijke regels en vermindering administratieve lasten voor ondernemingen die met ioniserende straling werken en herstel van enkele wetstechnische gebreken en leemten)
 49. Wijzigingsbesluit Reglement rijbewijzen, enz. (invoering rijbewijsplicht bestuurders landbouw- en bosbouwtrekkers, enz.)
 50. Wijzigingsbesluit Vuurwerkbesluit, enz. (verbetering uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid)

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

 1. Aanwijzing handhaving Arbeidsomstandighedenwet en Arbeidstijdenwet
 2. Aanwijzing pre-opsporing, opsporing en vervolging van maritieme strafbare feiten
 3. Beleidsregel boeteoplegging arbeidsomstandighedenwetgeving
 4. Beleidsregel handhaving- en sanctioneringkader Besluit risico’s zware ongevallen 2015 arbeidsomstandighedenwetgeving
 5. Beleidsregel maatregelenbeleid certificering Arbeidsomstandighedenwet en Warenwet
 6. Beleidsregel preventieve stillegging arbeidswetten

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Aanpassings- en verzamelwet Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
  Artikel: IV
 2. Aanwijzing bemonstering en analyse milieudelicten
  Bijlage: 2
 3. Aanwijzing handhaving Arbeidsomstandighedenwet en Arbeidstijdenwet
  Tekst: tekst
 4. Aanwijzingen voor de regelgeving
  Artikel: 2.34
 5. Aanwijzingsregeling toezichthoudende ambtenaren en ambtenaren met specifieke uitvoeringstaken op grond van SZW wetgeving
  Artikelen: 1.1, 1.2, 3.1, 3.2, 3.3, 3.3a, 3.4, 3.5, 3.6, 3.6a, 4.2, 7.1, 7.2, 8.1, 8.2
 6. Arbeidsomstandighedenbesluit
  Artikelen: 1.1, 1.10, 1.31, 1.5eb, 1.5j, 1.6, 1.7, 9.5, 9.5a
 7. Arbeidsomstandighedenregeling
  Bijlagen: IId, IIe, IIf, XII, XIIIg
  Artikel: 8.29c
 8. Arbeidstijdenwet
  Artikel: 4:1
 9. Asbestverwijderingsbesluit 2005
  Artikel: 13
 10. Beleidsregel arbocatalogi 2019
  Artikelen: 1, 2, 3
  Bijlage: als bedoeld in artikel 6 van de Beleidsregel arbocatalogi 2019
 11. Beleidsregel boeteoplegging arbeidsomstandighedenwetgeving
  Bijlage: behorend bij de Beleidsregel boeteoplegging Arbeidsomstandighedenwetgeving
  Artikel: 1
 12. Beleidsregel maatregelenbeleid certificering Arbeidsomstandighedenwet en Warenwet
  Artikel: 1
  Bijlage: C
 13. Beleidsregel toetsingskader verzoeken artikel 10 Wet Avv
  Bijlage: bedoeld in artikel 1 van de Beleidsregel toetsingskader verzoeken artikel 10 Wet Avv
 14. Beleidsregels arbeidsomstandighedenwetgeving
  Hoofdstuk: 1
 15. Beleidsregels beoordelingskader poortwachter
  Bijlage: bijlage
 16. Beleidsregels verwerking persoonsgegevens gezondheid zieke werknemers
  Tekst: tekst
 17. Besluit SUWI
  Artikelen: 1.1, 5.4
 18. Besluit algemene rechtspositie politie
  Artikelen: 1, 49a
 19. Besluit bezoldiging politie
  Artikel: 1
 20. Besluit gegevensverwerving CBS
  Artikel: 11b
 21. Besluit personenvervoer 2000
  Artikel: 74
 22. Besluit rechtspositie rechterlijke ambtenaren
  Artikelen: 1, 11
 23. Besluit rechtspositie vrijwillige politie
  Artikel: 23
 24. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Arbeidsomstandigheden bij de Overheid periode 1945– (Minister van Buitenlandse Zaken)
  Bijlage: Basisselectiedocument overheidspersoneel
 25. Besluit vaststelling selectielijst van de Raad van State deelbeleidsterrein bestuursrechtspraak en algemene taken en bedrijfsvoering
  Bijlage: Basisselectiedocument Raad van State inzake bestuursrechtspraak vanaf 1994 en algemene taken en bedrijfsvoering vanaf 1945
 26. Burgerlijk ambtenarenreglement defensie
  Artikelen: 54a, 55
 27. Inkomstenbesluit militairen
  Artikel: 1
 28. Invoeringsbesluit Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
 29. Loonheffingen, loon, vrijgesteld loon en vergoedingen en verstrekkingen
  Tekst: tekst
 30. Mandaatbesluit openbaar ministerie (arrondissementsparketten) 2009
  Artikel: 4
 31. Mandaatbesluit openbaar ministerie directeur bedrijfsvoering arrondissementsparket te Den Bosch 2009
  Artikel: 2
 32. Mandaatbesluit openbaar ministerie regionaal directeur bedrijfsvoering arrondissementsparketten te Alkmaar en Haarlem 2009
  Artikel: 2
 33. Mandaatbesluit openbaar ministerie regionaal directeur bedrijfsvoering arrondissementsparketten te Assen, Groningen en Leeuwarden 2009
  Artikel: 2
 34. Mandaatbesluit openbaar ministerie regionaal directeur bedrijfsvoering arrondissementsparketten te Breda en Middelburg 2009
  Artikel: 2
 35. Mandaatbesluit openbaar ministerie regionaal directeur bedrijfsvoering arrondissementsparketten te Dordrecht en Rotterdam 2009
  Artikel: 2
 36. Mijnbouwbesluit
  Artikel: 1
 37. Nadere regels verpakking en aanduiding milieugevaarlijke stoffen en preparaten
  Artikel: 15d
 38. Netcode elektriciteit
  Artikel: 2.39
 39. Omzetbelasting, vrijstelling; artikel 11, eerste lid, aanhef en onderdeel g, onder 1°, Wet op de omzetbelasting 1968
  Tekst: tekst
 40. Opiumwetbesluit
  Artikel: 16
 41. Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit G&VW 2019
  Artikel: 4
 42. Productenbesluit asbest
  Paragraaf: 4
 43. Regeling Europese EZK- en LNV-subsidies
  Bijlage: 2
 44. Regeling SUWI
  Artikel: 1.1
 45. Regeling aanwijzing wetgeving ex art. 4:2, tweede lid, Besluit politiegegevens
  Artikel: 1
 46. Regeling dienstkleding Dienst Justitiële Inrichtingen
  Artikelen: 3, 5
 47. Regeling procesgang eerste en tweede ziektejaar
  Artikel: 1
 48. Regeling rijkssubsidiëring instandhouding monumenten 2011
  Bijlage: als bedoeld in artikel 2 van de regeling rijkssubsidiëring instandhouding monumenten 2011
 49. Regeling risico’s zware ongevallen
  Artikel: 2
 50. Regeling taxibestuurders 2005
  Bijlage: 1
 51. Regeling uitvoering sociale werkvoorziening en begeleid werken 2015
  Artikel: 3
 52. Regeling vakbekwaamheid bestuurders 2012
  Bijlagen: 2, 3
 53. Regeling verslaggeving WTZi
  Bijlage: bij artikel 8, eerste lid
 54. Regeling vervanging archiefbescheiden toezicht op de Arbeidsomstandighedenwet 1998 en de Arbeidstijdenwet
  Artikel: 1
 55. Regeling zeevarenden
  Bijlage: F
 56. Regeling ziek- en hersteldmelding defensiepersoneel
  Artikel: 1
 57. SZW-intrekkingsregeling 2008
  Artikel: I
 58. Subsidieregeling instandhouding monumenten
  Bijlage: als bedoeld in artikel 4 van de Subsidieregeling instandhouding monumenten
 59. Toetsingskader algemeenverbindendverklaring cao-bepalingen (AVV)
  Tekst: tekst
 60. Uitvoeringsregeling loonbelasting 2011
  Artikelen: 1.2, 8.4a
 61. Verzamelwet SZW 2012
  Artikel: V
 62. Verzamelwet SZW 2015
  Artikel: V
 63. Verzamelwet SZW 2016
  Artikel: IV
 64. Verzamelwet SZW 2018
  Artikel: III
 65. Verzamelwet SZW 2019
  Artikel: IV
 66. Verzamelwet SZW 2020
  Artikel: IV
 67. Verzamelwet SZW-wetgeving 2009
  Artikel: V
 68. Wet Invoering en financiering Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
  Artikel: 1.8
 69. Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie
  Artikel: 4
 70. Wet implementatie Maritiem Arbeidsverdrag
  Artikel: XV
 71. Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering
  Artikel: 71a
 72. Wet op de economische delicten
  Artikel: 1
 73. Wet op de ondernemingsraden
  Artikel: 36
 74. Wet op het algemeen verbindend en het onverbindend verklaren van bepalingen van collectieve arbeidsovereenkomsten
  Artikel: 10
 75. Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek
  Artikelen: 9.34, 10.22
 76. Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen
  Artikel: 54
 77. Wet verbetering poortwachter
  Artikel: VII
 78. Wijziging financiële arbeidsvoorwaarden sector Rijk per 1 januari 2000
  Tekst: tekst
 79. Wijzigingswet Arbeidsomstandighedenwet 1998, enz. (vergroten verantwoordelijkheid werkgevers en werknemers voor het arbeidsomstandighedenbeleid)
  Artikel: II
 80. Ziektewet
  Artikel: 63c
Terug naar begin van de pagina