Arbeidsomstandighedenwet

Geldend van 20-08-2013 t/m 31-05-2015

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Afkortingen Arbo
Arbowet
Niet officiële titelGeen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Wet
IdentificatienummerBWBR0010346
RechtsgebiedArbeidsrecht en sociaal-zekerheidsrecht | Arbeidsrecht
OverheidsthemaWerk- en loopbaan

Opmerking

Door Stb.2006/673 is de citeertitel gewijzigd per 1 januari 2007 (Stb. 2006/675).

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Aanpassingsbesluit Bouwbesluit 2012
 2. Aanpassingsbesluit Politiewet 2012
 3. Aanpassingsbesluit veiligheidsregio’s
 4. Aanpassingsbesluit vierde tranche Awb
 5. Aanwijzingsbeschikking Nederlands Centrum voor Beroepsziekten
 6. Aanwijzingsregeling boeteoplegger SZW-wetgeving 2012
 7. Aanwijzingsregeling toezichthoudende ambtenaren en ambtenaren met specifieke uitvoeringstaken op grond van SZW wetgeving
 8. Arbeidsomstandighedenbesluit
 9. Arbeidsomstandighedenregeling
 10. Asbestverwijderingsbesluit 2005
 11. Beschikking aanwijzing Nederlands Centrum voor Beroepsziekten
 12. Besluit aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving
 13. Besluit aanspraken zeevarenden, arbeidsbemiddeling en terbeschikkingstelling van arbeidskrachten in de zeevaart
 14. Besluit gewasbeschermingsmiddelen en biociden
 15. Besluit risico’s zware ongevallen 1999
 16. Besluit stralingsbescherming
 17. Drinkwaterbesluit
 18. Invoeringsbesluit Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
 19. Klachtenregeling ongewenste omgangsvormen EZ
 20. Klachtenregeling ongewenste omgangvormen Financiën 2004
 21. Productenbesluit asbest
 22. Regeling opvang en klachtenprocedure ongewenste omgangsvormen SZW
 23. Regeling vergoeding beeldschermbril OCW 2006
 24. Regeling vertrouwenspersonen integriteit en ongewenste omgangsvormen en Klachtencommissie ongewenste omgangsvormen BZK
 25. Reglement justitiële jeugdinrichtingen
 26. SZW-intrekkingsregeling 2008
 27. Vuurwerkbesluit
 28. Wijziging Arbeidsomstandighedenregeling
 29. Wijzigingsbesluit Besluit drukapparatuur houdende regels inzake de samenbouw van druksystemen en de ingebruikneming van drukapparatuur, samenstellen en druksystemen en enige andere besluiten
 30. Wijzigingsbesluit Besluit risico’s zware ongevallen 1999 (implementatie Richtlijn 96/82/EG (toepassing Besluit op ondergrondse opslag van gevaarlijke stoffen))
 31. Wijzigingsbesluit Vuurwerkbesluit, enz. (verbetering uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid)

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

 1. Aanwijzing handhaving Arbeidsomstandighedenwet
 2. Aanwijzing pre-opsporing, opsporing en vervolging van maritieme strafbare feiten
 3. Beleidsregel boeteoplegging Brzo 1999
 4. Beleidsregel boeteoplegging arbeidsomstandighedenwetgeving
 5. Beleidsregel maatregelenbeleid certificering Arbeidsomstandighedenwet en Warenwet
 6. Beleidsregel preventieve stillegging arbeidswetten
 7. Richtlijn voor strafvordering Arbeidsomstandighedenwet 1998

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Aanpassings- en verzamelwet Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
  Artikel: IV
 2. Aanwijzing bemonstering en analyse milieudelicten
  Bijlage: 2
 3. Aanwijzing gebruik sepotgronden
  Tekst: tekst
 4. Aanwijzing handhaving Arbeidsomstandighedenwet
  Tekst: tekst
  Bijlagen: Procedurebeschrijving politie, 1, 2
 5. Aanwijzing strafrechtelijk onderzoek bij zware ongevallen met gevaarlijke stoffen
  Tekst: tekst
 6. Aanwijzingsregeling toezichthoudende ambtenaren en ambtenaren met specifieke uitvoeringstaken op grond van SZW wetgeving
  Artikelen: 1.1, 1.2, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 4.2, 7.1, 7.2, 8.1, 8.2
 7. Aanwijzingsregeling willekeurige afschrijving en investeringsaftrek milieu-investeringen 2009
  Bijlage: bij de artikelen 1 en 2
 8. Algemeen Rijksambtenarenreglement
  Artikelen: 35, 36
 9. Ambtenarenreglement Staten-Generaal
  Artikelen: 70, 71
 10. Arbeidsomstandighedenbesluit
  Artikelen: 1.1, 1.10, 1.31, 1.6, 1.7, 9.5, 9.5a
 11. Arbeidsomstandighedenregeling
  Bijlagen: IIa, IIb, IId, IIe, IIf, XII, XIIIa, XIIIb, XIIIg, XVII
  Artikel: 8.29c
 12. Arbeidstijdenwet
  Artikel: 4:1
 13. Beleidsregel arbocatalogi 2019
  Artikelen: 1, 2, 3
  Bijlage: als bedoeld in artikel 6 van de Beleidsregel arbocatalogi 2019
 14. Beleidsregel maatregelenbeleid certificering Arbeidsomstandighedenwet en Warenwet
  Artikel: 1
  Bijlage: C
 15. Beleidsregels arbeidsomstandighedenwetgeving
  Hoofdstuk: 1
 16. Beleidsregels beoordelingskader poortwachter
  Bijlage: bijlage
 17. Besluit SUWI
  Artikelen: 1.1, 5.4
 18. Besluit algemene rechtspositie politie
  Artikelen: 1, 49a
 19. Besluit bezoldiging politie
  Artikel: 1
 20. Besluit gegevensverwerving CBS
  Artikel: 11b
 21. Besluit overgangsrecht FLO-functies
  Artikel: 5
 22. Besluit personenvervoer 2000
  Artikel: 74
 23. Besluit rechtspositie rechterlijke ambtenaren
  Artikelen: 1, 11
 24. Besluit rechtspositie vrijwillige politie
  Artikel: 23
 25. Besluit risico’s zware ongevallen 1999
  Artikel: 22
 26. Besluit stralingsbescherming
  Artikel: 1
 27. Besluit uitvoering Wet arbeid vreemdelingen
  Artikel: 1k
 28. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Arbeidsomstandigheden bij de Overheid periode 1945– (Minister van Buitenlandse Zaken)
  Bijlage: Basisselectiedocument overheidspersoneel
 29. Besluit vaststelling selectielijst van de Raad van State deelbeleidsterrein bestuursrechtspraak en algemene taken en bedrijfsvoering
  Bijlage: Basisselectiedocument Raad van State inzake bestuursrechtspraak vanaf 1994 en algemene taken en bedrijfsvoering vanaf 1945
 30. Besluit ziekte en arbeidsongeschiktheid voor onderwijspersoneel primair onderwijs
  Artikel: 1
 31. Burgerlijk ambtenarenreglement defensie
  Artikelen: 54a, 55
 32. Erkenningsreglement Aequor
  Bijlage: 1
 33. Inkomstenbesluit militairen
  Artikel: 1
 34. Invoeringsbesluit Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
 35. Loonheffingen, loon, vrijgesteld loon en vergoedingen en verstrekkingen
  Tekst: tekst
 36. Mandaatbesluit Personele- en Financiële Aangelegenheden Directeuren 2008 van 26 juni 2008
  Artikel: 2
 37. Mandaatbesluit openbaar ministerie (arrondissementsparketten) 2009
  Artikel: 4
 38. Mandaatbesluit openbaar ministerie directeur bedrijfsvoering arrondissementsparket te Den Bosch 2009
  Artikel: 2
 39. Mandaatbesluit openbaar ministerie regionaal directeur bedrijfsvoering arrondissementsparketten te Alkmaar en Haarlem 2009
  Artikel: 2
 40. Mandaatbesluit openbaar ministerie regionaal directeur bedrijfsvoering arrondissementsparketten te Assen, Groningen en Leeuwarden 2009
  Artikel: 2
 41. Mandaatbesluit openbaar ministerie regionaal directeur bedrijfsvoering arrondissementsparketten te Breda en Middelburg 2009
  Artikel: 2
 42. Mandaatbesluit openbaar ministerie regionaal directeur bedrijfsvoering arrondissementsparketten te Dordrecht en Rotterdam 2009
  Artikel: 2
 43. Mijnbouwbesluit
  Artikel: 1
 44. Nadere regels verpakking en aanduiding milieugevaarlijke stoffen en preparaten
  Artikel: 15d
 45. Omzetbelasting, vrijstelling; artikel 11, eerste lid, onderdeel g, onder 1°, van de Wet op de omzetbelasting 1968
  Tekst: tekst
 46. Opiumwetbesluit
  Artikel: 16
 47. Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit directie Gezond en Veilig Werken 2009
  Artikel: 5
 48. Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit directie Informatiehuishouding en Inspectieondersteuning 2012
  Artikel: 4
 49. Productenbesluit asbest
  Paragraaf: 4
 50. Regeling SUWI
  Artikel: 1.1
 51. Regeling aanwijzing en toelage bedrijfshulpverlening Verkeer en Waterstaat 2007
  Artikel: 3
 52. Regeling aanwijzing wetgeving ex art. 4:2, tweede lid, Besluit politiegegevens
  Artikel: 1
 53. Regeling procesgang eerste en tweede ziektejaar
  Artikel: 1
 54. Regeling rijkssubsidiëring instandhouding monumenten 2011
  Bijlage: als bedoeld in artikel 2 van de regeling rijkssubsidiëring instandhouding monumenten 2011
 55. Regeling taxibestuurders 2005
  Bijlage: 1
 56. Regeling uitvoering sociale werkvoorziening en begeleid werken 2015
  Artikel: 3
 57. Regeling vakbekwaamheid bestuurders 2012
  Bijlagen: 2, 3
 58. Regeling vaststelling toetstermen examens financiële dienstverlening Wft
  Bijlagen: 4, 6
 59. Regeling verslaggeving WTZi
  Bijlage: bij artikel 8, eerste lid
 60. Regeling vervanging archiefbescheiden toezicht op de Arbeidsomstandighedenwet 1998 en de Arbeidstijdenwet
  Artikel: 1
 61. Regeling vrijwillig telewerken ambtenaren EZ 2008
  Artikelen: 3, 6, 7
 62. Regeling ziek- en hersteldmelding defensiepersoneel
  Artikel: 1
 63. Reglement Dienst Buitenlandse Zaken
  Artikelen: 1, 50
 64. Reglement erkenning Leerbedrijven 2010
  Artikel: 5
 65. Reglement erkenning Mobiliteitsbranche (2011)
  Artikel: 5
 66. Reglement erkenning Mobiliteitsbranche (2013)
  Artikel: 5
 67. Reglement erkenning onderwijsleerbedrijf (OLB) Mobiliteitsbranche
  Artikel: 5
 68. Reglement erkenning projecten van reguliere onderwijsinstellingen
  Artikel: 5
 69. Richtlijn voor strafvordering Arbeidsomstandighedenwet 1998
  Tekst: tekst
 70. SZW-intrekkingsregeling 2008
  Artikel: I
 71. Subsidieregeling instandhouding monumenten
  Bijlage: als bedoeld in artikel 4 van de Subsidieregeling instandhouding monumenten
 72. Toetsingskader algemeenverbindendverklaring cao-bepalingen (AVV)
  Tekst: tekst
 73. Uitvoeringsregeling loonbelasting 2011
  Artikelen: 1.2, 3.7
 74. Verzamelwet SZW 2012
  Artikel: V
 75. Verzamelwet SZW-wetgeving 2009
  Artikel: V
 76. Wet Invoering en financiering Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
  Artikel: 1.8
 77. Wet implementatie Maritiem Arbeidsverdrag
  Artikel: XV
 78. Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering
  Artikel: 71a
 79. Wet op de economische delicten
  Artikel: 1
 80. Wet op de ondernemingsraden
  Artikel: 36
 81. Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek
  Artikelen: 9.34, 10.22
 82. Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen
  Artikelen: 54, 73
 83. Wet verbetering poortwachter
  Artikel: VII
 84. Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
  Artikel: 1
 85. Wijziging financiële arbeidsvoorwaarden sector Rijk per 1 januari 2000
  Tekst: tekst
 86. Wijzigingswet Arbeidsomstandighedenwet 1998, enz. (vergroten verantwoordelijkheid werkgevers en werknemers voor het arbeidsomstandighedenbeleid)
  Artikel: II
 87. Ziektewet
  Artikel: 63c
Terug naar begin van de pagina