Arbeidsomstandighedenwet

Geldend van 01-04-2011 t/m 31-12-2011

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Afkortingen Arbo
Arbowet
Niet officiële titelGeen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Wet
IdentificatienummerBWBR0010346
RechtsgebiedArbeidsrecht en sociaal-zekerheidsrecht | Arbeidsrecht
OverheidsthemaWerk- en loopbaan

Opmerking

Door Stb.2006/673 is de citeertitel gewijzigd per 1 januari 2007 (Stb. 2006/675).

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Aanpassingsbesluit veiligheidsregio’s
 2. Aanpassingsbesluit vierde tranche Awb
 3. Aanwijzingsbeschikking Nederlands Centrum voor Beroepsziekten
 4. Aanwijzingsregeling boeteoplegger SZW-wetgeving 2004
 5. Aanwijzingsregeling toezichthoudende ambtenaren en ambtenaren met specifieke uitvoeringstaken op grond van SZW wetgeving
 6. Arbeidsomstandighedenbesluit
 7. Arbeidsomstandighedenregeling
 8. Asbestverwijderingsbesluit 2005
 9. Besluit gewasbeschermingsmiddelen en biociden
 10. Besluit risico’s zware ongevallen 1999
 11. Besluit stralingsbescherming
 12. Invoeringsbesluit Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
 13. Klachtenregeling ongewenste omgangvormen Financiën 2004
 14. Productenbesluit asbest
 15. Regeling opvang en klachtenprocedure ongewenste omgangsvormen SZW
 16. Regeling vergoeding beeldschermbril OCW 2006
 17. Regeling vrijstelling verplichtingen Arbeidsomstandighedenwet voor verrichten duikarbeid door brandweerlieden
 18. Reglement justitiële jeugdinrichtingen
 19. SZW-intrekkingsregeling 2008
 20. Vuurwerkbesluit
 21. Wijziging Arbeidsomstandighedenregeling
 22. Wijzigingsbesluit Besluit drukapparatuur houdende regels inzake de samenbouw van druksystemen en de ingebruikneming van drukapparatuur, samenstellen en druksystemen en enige andere besluiten

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

 1. Aanwijzing handhaving Arbeidsomstandighedenwet
 2. Aanwijzing handhaving vuurwerkregelgeving
 3. Aanwijzing rusttijden, vaartijden, bemanningssterkte en stilleggen van schepen
 4. Richtlijn strafvordering Arbeidsomstandighedenwet 1998

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Aanpassings- en verzamelwet Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
  Artikel: IV
 2. Aanwijzing bemonstering en analyse milieudelicten
  Bijlage: 2
 3. Aanwijzing gebruik sepotgronden
  Tekst: tekst
 4. Aanwijzing handhaving Arbeidsomstandighedenwet
  Tekst: tekst
  Bijlagen: Procedurebeschrijving politie, 1, 2
 5. Aanwijzing mensenhandel
  Tekst: tekst
 6. Aanwijzing mensenhandel
  Tekst: tekst
 7. Aanwijzing strafrechtelijk onderzoek bij zware ongevallen met gevaarlijke stoffen
  Tekst: tekst
 8. Aanwijzingsregeling toezichthoudende ambtenaren en ambtenaren met specifieke uitvoeringstaken op grond van SZW wetgeving
  Artikelen: 1.1, 1.2, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 4.2, 7.1, 7.2, 8.1, 8.2
 9. Aanwijzingsregeling willekeurige afschrijving en investeringsaftrek milieu-investeringen 2009
  Bijlage: bijlage
 10. Algemeen Rijksambtenarenreglement
  Artikelen: 35, 36
 11. Ambtenarenreglement Staten-Generaal
  Artikelen: 70, 71
 12. Arbeidsomstandighedenbesluit
  Artikelen: 1.1, 1.10, 1.31, 1.6, 1.7, 9.5, 9.5a, 9.9a, 9.9b, 9.9c
 13. Arbeidsomstandighedenregeling
  Bijlage: XIIIa
 14. Arbeidstijdenwet
  Artikel: 4:1
 15. Beleidsregel arbocatalogi 2010
  Artikelen: 1, 2, 3
 16. Beleidsregels arbeidsomstandighedenwetgeving
  Bijlagen: bijlage, 1, 3
  Hoofdstuk: 1
 17. Beleidsregels beoordelingskader poortwachter
  Bijlage: bijlage
 18. Besluit SUWI
  Artikelen: 1.1, 5.4
 19. Besluit aanstellingskeuringen
  Artikel: 1
 20. Besluit algemene rechtspositie politie
  Artikelen: 1, 49a
 21. Besluit bezoldiging politie
  Artikel: 1
 22. Besluit gegevensverwerving CBS
  Artikel: 11b
 23. Besluit overgangsrecht FLO-functies
  Artikel: 5
 24. Besluit personenvervoer 2000
  Artikel: 74
 25. Besluit rechtspositie rechterlijke ambtenaren
  Artikelen: 1, 11
 26. Besluit rechtspositie vrijwillige politie
  Artikel: 23
 27. Besluit risico’s zware ongevallen 1999
  Artikel: 22
 28. Besluit stralingsbescherming
  Artikel: 1
 29. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Arbeidsomstandigheden bij de Overheid periode 1945– (Minister van Buitenlandse Zaken)
  Bijlage: Basisselectiedocument overheidspersoneel
 30. Besluit ziekte en arbeidsongeschiktheid voor onderwijspersoneel primair onderwijs
  Artikel: 1
 31. Burgerlijk ambtenarenreglement defensie
  Artikelen: 54a, 55
 32. Inkomstenbesluit militairen
  Artikel: 1
 33. Invoeringsbesluit Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
 34. Loonheffingen, loon, vrijgesteld loon en vergoedingen en verstrekkingen
  Tekst: tekst
 35. Mandaatbesluit Personele- en Financiële Aangelegenheden Directeuren 2008 van 26 juni 2008
  Artikel: 2
 36. Mandaatbesluit openbaar ministerie (arrondissementsparketten) 2009
  Artikel: 4
 37. Mandaatbesluit openbaar ministerie directeur bedrijfsvoering arrondissementsparket te Den Bosch 2009
  Artikel: 2
 38. Mandaatbesluit openbaar ministerie regionaal directeur bedrijfsvoering arrondissementsparketten te Alkmaar en Haarlem 2009
  Artikel: 2
 39. Mandaatbesluit openbaar ministerie regionaal directeur bedrijfsvoering arrondissementsparketten te Assen, Groningen en Leeuwarden 2009
  Artikel: 2
 40. Mandaatbesluit openbaar ministerie regionaal directeur bedrijfsvoering arrondissementsparketten te Breda en Middelburg 2009
  Artikel: 2
 41. Mandaatbesluit openbaar ministerie regionaal directeur bedrijfsvoering arrondissementsparketten te Dordrecht en Rotterdam 2009
  Artikel: 2
 42. Mandaatbesluit personele aangelegenheden LNV
  Bijlagen: 2a, 2b
 43. Mijnbouwbesluit
  Artikel: 1
 44. Nadere regels verpakking en aanduiding milieugevaarlijke stoffen en preparaten
  Artikel: 15d
 45. Opiumwetbesluit
  Artikel: 16
 46. Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit directie AI Major Hazard Control 2009
  Artikel: 6
 47. Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit directie Gezond en Veilig Werken 2009
  Artikel: 5
 48. Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit inspecteur-generaal SZW 2010
  Artikel: 7
 49. Productenbesluit asbest
  Paragraaf: 4
 50. Regeling SUWI
  Artikel: 1.1
 51. Regeling aanwijzing en toelage bedrijfshulpverlening Verkeer en Waterstaat 2007
  Artikel: 3
 52. Regeling aanwijzing wetgeving ex art. 4:2, tweede lid, Besluit politiegegevens
  Artikel: 1
 53. Regeling gewasbeschermingsmiddelen en biociden
  Artikel: 2.16
 54. Regeling procesgang eerste en tweede ziektejaar
  Artikel: 1
 55. Regeling rijkssubsidiëring instandhouding monumenten 2011
  Bijlage: als bedoeld in artikel 2 van de regeling rijkssubsidiëring instandhouding monumenten 2011
 56. Regeling taxibestuurders 2005
  Bijlage: 1
 57. Regeling uitvoering sociale werkvoorziening en begeleid werken 2015
  Artikel: 3
 58. Regeling vakbekwaamheid bestuurders
  Bijlagen: 2, 3
 59. Regeling vaststelling toetstermen examens financiële dienstverlening Wft
  Bijlagen: 4, 6
 60. Regeling verslaggeving WTZi
  Bijlage: bij artikel 8, eerste lid
 61. Regeling vervanging archiefbescheiden toezicht op de Arbeidsomstandighedenwet 1998 en de Arbeidstijdenwet
  Artikel: 1
 62. Regeling vrijstelling verplichtingen Arbeidsomstandighedenwet voor verrichten duikarbeid door brandweerlieden
 63. Regeling vrijwillig telewerken ambtenaren EZ 2008
  Artikelen: 3, 6, 7
 64. Regeling ziek- en hersteldmelding defensiepersoneel
  Artikel: 1
 65. Reglement Dienst Buitenlandse Zaken
  Artikelen: 1, 50
 66. Reglement erkenning Leerbedrijven 2010
  Artikel: 5
 67. Reglement erkenning Mobiliteitsbranche (2011)
  Artikel: 5
 68. Richtlijn strafvordering Arbeidsomstandighedenwet 1998
  Tekst: tekst
 69. SZW-intrekkingsregeling 2008
  Artikel: I
 70. Toetsingskader Algemeen Verbindend Verklaring CAO-bepalingen (AVV)
  Tekst: tekst
 71. Uitvoeringsregeling loonbelasting 2011
  Artikelen: 1.2, 3.7
 72. Verzamelwet SZW-wetgeving 2009
  Artikel: V
 73. Wet Invoering en financiering Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
  Artikel: 1.8
 74. Wet financiering sociale verzekeringen
  Artikel: 43
 75. Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering
  Artikel: 71a
 76. Wet op de economische delicten
  Artikel: 1
 77. Wet op de ondernemingsraden
  Artikel: 36
 78. Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek
  Artikelen: 9.34, 10.22
 79. Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen
  Artikelen: 54, 73
 80. Wet verbetering poortwachter
  Artikel: VII
 81. Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
  Artikel: 1
 82. Wijziging financiële arbeidsvoorwaarden sector Rijk per 1 januari 2000
  Tekst: tekst
 83. Wijzigingswet Arbeidsomstandighedenwet 1998, enz. (vergroten verantwoordelijkheid werkgevers en werknemers voor het arbeidsomstandighedenbeleid)
  Artikel: II
Terug naar begin van de pagina