Instellingsbeschikking stuurgroep ’Redesign Gratie’

Geldend van 01-06-1999 t/m heden

Instellingsbeschikking stuurgroep ’Redesign Gratie’

De Minister van Justitie,

Overwegende,

dat het aantal gratieverzoeken relatief groot is waardoor de druk op de kwaliteit van de afhandeling en de doorlooptijden toeneemt;

dat kan worden vastgesteld dat het logistieke traject niet optimaal functioneert;

dat het project ’Redesign Gratie’ tot doel heeft de geconstateerde knelpunten in de gratieprocedure op te lossen door het verkorten van de procedure, het verbeteren van de kwaliteit van de gevalsbehandeling en het tegengaan van oneigenlijk gebruik, waarbij het groten van de effectiviteit en efficiency van de gratieprocedure met behoud van de waaarborgen van rechtszekerheid, rechtsgelijkheid en de zorgvuldigheid bij de gevalsbehandeling;

dat het ministerie van Justitie dit doel probeert te bereiken in samenwerking met de partners in de gratieketen;

dat daarom op korte termijn overgegaan zal worden tot het instellen van een stuurgroep.

Besluit:

Artikel 2

De stuurgroep heeft tot taak:

 • a. het adviseren van de Minister van Justitie over het herinrichten van de gratieketen;

 • b. het geven van aansturing aan het project op hoofdlijnen op basis van voortgangrapportages;

 • c. het vaststellen van het Plan van Aanpak en de definitieve rapportages.

Artikel 3

De stuurgroep heeft voorts de opdracht om een implementatieplan voor te bereiden op basis waarvan de onder artikel 2 bedoelde voorstellen kunnen worden doorgevoerd.

Artikel 4

De stuurgroep is als volgt samengesteld:

 • als lid tevens voorzitter:

  • mevrouw drs. M.A.C. Galesloot MBA, directeur-generaal Preventie, Jeugd en Sancties, Ministerie van Justitie;

 • als lid tevens plaatsvervangend voorzitter:

  • de heer mr. G. Roes, plv. directeur-generaal Wetgeving Rechtspleging en Rechtsbijstand, Ministerie van Justitie;

 • als leden:

  • de heer mr. D.W. Steenhuis, procureur-generaal Arnhem;

  • de heer mr. G. Chr. Kok, president van het Gerechtshof ’s-Gravenhage;

  • de heer P.Y. Witteveen, korpschef van de politieregio Gooi en Vechtstreek;

  • de heer drs. F.E.R. Rhodius, directeur Kabinet der Koningin;

  • de heer mr. W.F.G. Meurs, directeur Preventie, Jeugd en Sanctiebeleid, Ministerie van Justitie;

  • de heer mr. G.B. Raaphorst , directeur Directie Bestuurszaken, Ministerie van Justitie;

 • als secretaris:

  • mevrouw mr. drs. I. Koomen, project-secretaris, Ministerie van Justitie.

Artikel 5

De stuurgroep zal voor 31 juli 1999 zijn voorstellen op hoofdlijnen voor Redesign Gratie doen.

Den Haag, 17 maart 1999

De

Minister

van Justitie,

A.H. Korthals

Terug naar begin van de pagina