Regeling vrijstelling overdrachtsbelasting hervestiging glastuinbouwbedrijven

[Regeling vervallen per 01-01-2007.]
Geldend van 27-03-1999 t/m 31-12-2006

Regeling vrijstelling overdrachtsbelasting hervestiging glastuinbouwbedrijven

De Staatssecretaris van Financiën,

Handelende in overeenstemming met de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij;

Gelet op artikel 15, eerste lid, onderdeel w, van de Wet op belastingen van rechtsverkeer;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2007]

 • 2 Deze regeling verstaat onder:

  a. wet:

  Wet op belastingen van rechtsverkeer;

  b. hervestiging:

  het geheel of gedeeltelijk verplaatsen van een glastuinbouwbedrijf, waarbij een verkrijging van landerijen en van ondergrond van glasopstanden plaatsheeft in samenhang met het afstaan door de verkrijger van landerijen en van ondergrond van glasopstanden.

 • 3 Waar in deze regeling sprake is van landerijen, wordt daaronder mede begrepen de ondergrond van glasopstanden.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2007]

De vrijstelling is van toepassing indien:

 • a. de landerijen die worden afgestaan worden verkregen door een glastuinbouwer en

 • b. de verkrijging van de afgestane landerijen voldoet aan de voorwaarden voor naburigheid en verbetering van de landbouwstructuur als bedoeld in artikel 15, eerste lid, onderdeel q, van de wet ongeacht of het glastuinbouwbedrijf wordt uitgeoefend in de ondergrond van de glasopstanden of op kweektabletten.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2007]

 • 1 De vrijstelling is voorts uitsluitend van toepassing indien de hervestiging plaats heeft binnen een periode van 13 maanden voor of na het afstaan van landerijen.

 • 2 Indien het afstaan van landerijen plaatsheeft na de verkrijging, wordt de belasting op verzoek teruggegeven.

 • 3 Het verzoek wordt ingediend binnen drie maanden nadat het recht op teruggaaf is ontstaan.

 • 4 De inspecteur beslist op het verzoek bij voor bezwaar vatbare beschikking.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2007]

De waarde van de in het kader van een hervestiging afgestane landerijen wordt gesteld op nihil indien deze landerijen bij een eerdere hervestiging als afgestane landerijen in aanmerking zijn genomen.

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2007]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 1998.

Artikel 6

[Vervallen per 01-01-2007]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling vrijstelling overdrachtsbelasting hervestiging glastuinbouwbedrijven.

De

Staatssecretaris

van Financiën,

W. Vermeend

Terug naar begin van de pagina