Wijziging Uitvoeringsregeling varkensheffing

[Regeling vervallen per 01-08-2004.]
Geldend van 17-03-1999 t/m 31-07-2004

Wijziging Uitvoeringsregeling varkensheffing

De Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Gelet op artikel 91g van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren;

Besluit:

Artikel II

[Vervallen per 01-08-2004]

Als formulier, bedoeld in artikel 9, derde lid, van de Uitvoeringsregeling varkensheffing wordt voor het kalenderjaar 1999 vastgesteld het formulier dat in overeenstemming is met het model opgenomen in bijlage 1 bij deze regeling.

Artikel III

[Vervallen per 01-08-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst met uitzondering van de bijlage, die ter inzage wordt gelegd bij Bureau Heffingen van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, de bibliotheek van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij alsmede bij de Dienst Landelijke service bij regelingen (LASER) van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij.

’s-Gravenhage, 15 maart 1999

De

Staatssecretaris

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

G.H. Faber

Terug naar begin van de pagina