Regeling controlelijst schepen met schadelijke of gevaarlijke lading

[Regeling vervallen per 01-12-2004.]
Geldend van 01-04-1999 t/m 30-11-2004

Regeling, houdende vaststelling van het model van de controlelijst ten behoeve van schepen met schadelijke of gevaarlijke lading

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op richtlijn nr. 98/55/EG van de Raad van de Europese Unie van 17 juli 1998 (PbEG L 215), houdende wijziging van richtlijn nr. 93/75/EEG betreffende de minimumeisen voor schepen die gevaarlijke of verontreinigende goederen vervoeren en die naar of uit de zeehavens van de Gemeenschap varen, artikel 18, eerste lid, van het Scheep-vaartreglement territoriale zee, artikel 4, zesde lid, van het Vaststellingsbesluit Binnenvaartpolitiereglement, artikel 10.07a, eerste lid, van het Binnenvaart-politiereglement, artikel 43b, eerste lid, van het Scheepvaartreglement voor het Kanaal van Gent naar Terneuzen, artikel 51b, eerste lid, van het Scheep-vaartreglement Westerschelde 1990, en artikel 16, eerste lid, van het Loodsplichtbesluit 1995;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-12-2004]

Als controlelijst, bedoeld in artikel 18, eerste lid, van het Scheepvaartregle-ment territoriale zee, artikel 10.07a, eerste lid, van het Binnenvaartpolitie-reglement, artikel 43b, eerste lid, van het Scheepvaartreglement voor het Kanaal van Gent naar Terneuzen, artikel 51b, eerste lid, van het Scheep-vaartreglement Westerschelde 1990 en artikel 16, eerste lid, van het Loods-plichtbesluit 1995, wordt het als bijlage bij deze regeling behorende model vastgesteld.

Artikel 2

[Vervallen per 01-12-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 april 1999.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

T. Netelenbos

Terug naar begin van de pagina