Ziektekostentegemoetkoming per 1 januari 1999

Geldend van 01-01-1999 t/m heden

Ziektekostentegemoetkoming per 1 januari 1999

Circulaire aan de ministers

I. Samenvatting

In deze circulaire worden de ziektekostentegemoetkomingen bekendgemaakt zoals deze per 1 januari 1999 voor betrokkene (en zijn medebetrokkenen) gaan gelden.

II. Inleiding

De tegemoetkoming die op basis van het Besluit tegemoetkoming ziektekosten rijkspersoneel (Btzr) aan de desbetreffende ambtenaar wordt toegekend, is per maand gelijk aan de som van een basisbedrag en de helft van de MOOZ-omslagbijdrage en van de WTZ-pooling. Jaarlijks wordt deze tegemoetkoming per 1 januari aangepast. Het basisbedrag wordt gewijzigd overeenkomstig het gewogen gemiddelde van de procentuele wijziging van de premies die door een aantal niet op winst-gerichte ziektekostenverzekeraars worden vastgesteld voor een verzekering tegen ziektekosten. Deze door Vektis BV berekende wijziging bestaat per 1 januari 1999 – ten opzichte van 31 december 1998 – uit een stijging van 11,4%.

De MOOZ-omslagbijdrage en de WTZ-pooling zijn eveneens verhoogd. Voor een volwassene bedraagt de MOOZ-omslagbijdrage thans f 19,80 (was f 13,90) per maand. Het bedrag van de WTZ-pooling bedraagt voor een volwassene f 34,00 (was f 30,00) per maand.

III. Ziektekostentegemoetkomingen per 1 januari 1999

De tegemoetkomingen per maand, zoals die gelden vanaf 1 januari 1999, worden als volgt vastgesteld:

 • a. Voor (mede-)betrokkenen (bedoeld in artikel 4, eerste lid, onder a, Btzr):

  • 1. met een WTZ-standaardpolis als bedoeld in genoemd lid:

   f 116,92 + f 9,90 (MOOZ) + f 17,00

   (WTZ-pooling) + f 5,00 (overgangsbepaling) = f 148,82 (was f 131,91);

  • 2. voor anderszins (mede-)betrokkenen:

   f 116,92 + f 9,90 (MOOZ) + f 17,00

   (WTZ-pooling) = f 143,82 (was f 126,91).

 • b. Voor één medebetrokken kind jonger dan 16 jaar (bedoeld in artikel 4, eerste lid, onder b, Btzr):

  • 1. verzekerd via een WTZ-standaardpolis als bedoeld in genoemd lid:

   f 58,46 + f 4,95 (MOOZ) + f 8,50

   (WTZ-pooling) + f 2,50 (over-gangsbepaling) = f 74,41 (was f 65,96);

  • 2. anders particulier verzekerd:

   f 58,46 + f 4,95 (MOOZ) + f 8,50 (WTZ-pooling) = f 71,91 (was f 63,46).

 • c. Voor medebetrokken kinderen tussen 16 respectievelijk 18 en 27 jaar (bedoeld in artikel 4, eerste lid, onder c, Btzr):

  • 1. verzekerd via een WTZ-standaardpolis als bedoeld in genoemd lid:

   f 58,46 + f 9,90 (MOOZ) + f 17,00

   (WTZ-pooling) + f 2,50 (overgangsbepaling) = f 87,86 (was f 76,93);

  • 2. anders particulier verzekerd:

   f 58,46 + f 9,90 (MOOZ) + f 17,00

   (WTZ-pooling) = f 85,36 (was f 74,43).

Ik verzoek u met het bovenstaande rekening te houden. Inlichtingen uitsluitend voor afdelingen Personeelszaken van geadresseerden bij de heer Martens respectievelijk het secretariaat van de afdeling Arbeidsvoorwaarden en Sociaal Beleid (telefoon (070) 302 69 04 respectievelijk 302 68 47).

De

Minister

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
voor deze,
de

directeur-generaal Management en Personeelsbeleid

,

A.H.C. Annink

Terug naar begin van de pagina