Regeling overgang oud/nieuw 5 vwo

[Regeling vervallen per 31-12-2004.]
Geldend van 01-08-1999 t/m 30-12-2004

Regeling overgang oud/nieuw 5 vwo

De staatssecretaris van onderwijs, cultuur en wetenschappen,

Gelet op artikel VI, onderdeel F, tweede lid, van de Wet van 2 juli 1997, Stb. 322 (profielen voortgezet onderwijs);

Besluit:

Artikel 1. Vrijstelling onderwijs doublerende leerlingen vwo

[Vervallen per 31-12-2004]

De leerling die was geplaatst in het vijfde leerjaar van een school voor vwo, die niet werd bevorderd naar het zesde leerjaar en in het volgende schooljaar wederom wordt geplaatst in het vijfde leerjaar is, indien in laatstgenoemd schooljaar op dat vijfde leerjaar voor die school voor het eerst de door de Wet van 2 juli 1997, Stb. 322 (profielen voortgezet onderwijs) gewijzigde bepalingen van de Wet op het voortgezet onderwijs van toepassing zijn, vrijgesteld van het onderwijs in de volgende vakken van het gemeenschappelijk deel: algemene natuurwetenschappen, geschiedenis en maatschappijleer. Indien het betreft het atheneum is deze leerling tevens vrijgesteld van het volgen van onderwijs in het deelvak culturele en kunstzinnige vorming 1.

Artikel 2. Vrijstelling eindexamen

[Vervallen per 31-12-2004]

In afwijking van de artikelen 11, eerste lid, en 12, eerste lid, van het Eindexamenbesluit vwo-havo-mavo-vbo is de kandidaat die het eindexamen aflegt aan een school voor vwo bij het eindexamen vrijgesteld van de vakken en deelvakken van het gemeenschappelijk deel voor welke hij werd vrijgesteld van het volgen van onderwijs op grond van artikel 1.

Artikel 3. Aanvullende vrijstelling schoolexamen

[Vervallen per 31-12-2004]

Het bevoegd gezag kan de in artikel 1 genoemde leerling tevens vrijstellen van onderdelen van het schoolexamen (toetsen, praktische opdrachten en handelingsdelen) van een ander vak of deelvak uit het vierde leerjaar.

Artikel 4. Bekendmaking

[Vervallen per 31-12-2004]

Deze regeling zal met de toelichting in Uitleg OCenW-Regelingen worden geplaatst. Van deze plaatsing zal mededeling worden gedaan in de Staatscourant.

Artikel 5. Inwerkingtreding

[Vervallen per 31-12-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 augustus 1999.

Artikel 6. Citeertitel

[Vervallen per 31-12-2004]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling overgang oud/nieuw 5 vwo.

De

staatssecretaris

vanonderwijs, cultuur en wetenschappen,

drs. K.Y.I.J. Adelmund

Terug naar begin van de pagina