Vaststelling selectielijsten archiefbescheiden Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen, Onderwijsraad (BVE)

Geldend van 09-04-1999 t/m heden

Vaststelling selectielijsten archiefbescheiden Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen, Onderwijsraad (BVE)

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en de Voorzitter van de Onderwijsraad,

Gelet op artikel 5, tweede lid, onder b, van de Archiefwet 1995;

De Raad voor Cultuur gehoord (advies van de Raad voor Cultuur van 26 februari 1998, nr. arc-98.1649/2);

Besluiten:

Artikel 1

Vast te stellen de selectielijst voor de neerslag van de handelingen van de Onderwijsraad op het beleidsterrein beroepsonderwijs en volwasseneneducatie over de periode vanaf 1945, overeenkomstig de bij dit besluit gevoegde bijlage.

Artikel 2

Dit Besluit wordt gepubliceerd in de Staatscourant en treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het is gepubliceerd.

, 9 maart 1999

De

Staatssecretaris

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,
namens deze,
De

Algemene Rijksarchivaris

,

M.W. van Boven

De

Voorzitter van de Onderwijsraad

,
namens deze,
De

wnd. algemeen secretaris

,

W.G.G.M. van Holsteijn

Terug naar begin van de pagina