Vaststellingsregeling selectielijst neerslag handelingen Onderwijsraad (deelbeleidsterrein speciaal onderwijs 1950-1996)

[Regeling vervallen per 01-11-2006.]
Geldend van 09-04-1999 t/m 31-10-2006

Vaststellingsregeling selectielijst neerslag handelingen Onderwijsraad (deelbeleidsterrein speciaal onderwijs 1950-1996)

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en de Voorzitter van de Onderwijsraad,

Gelet op artikel 5, tweede lid, onder b, van de Archiefwet 1995;

De Raad voor Cultuur gehoord (advies van de Raad voor Cultuur van 17 februari 1998, nr. arc-98.1648/2);

Besluiten:

Artikel 1

[Vervallen per 01-11-2006]

Vast te stellen de selectielijst voor de neerslag van de handelingen van de Onderwijsraad op het deelbeleidsterrein speciaal onderwijs over de periode 1950-1996, overeenkomstig de bij dit besluit gevoegde bijlage.

Artikel 2

[Vervallen per 01-11-2006]

Dit Besluit wordt gepubliceerd in de Staatscourant en treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het is gepubliceerd.

, 9 maart 1999.

De

Staatssecretaris

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,
namens deze,

De Algemene Rijksarchivaris,

M.W. van Boven.

De Voorzitter van de Onderwijsraad,

namens deze,

De wnd. algemeen secretaris,

W.G.G.M. van Holsteijn.

Terug naar begin van de pagina