Vaststellingsregeling selectielijst neerslag handelingen Minister van Onderwijs, [...] (deelbeleidsterrein speciaal onderwijs 1950-1996)

Geldend van 09-04-1999 t/m heden

Vaststellingsregeling selectielijst neerslag handelingen Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (deelbeleidsterrein speciaal onderwijs 1950-1996)

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen

Gelet op artikel 5, tweede lid, onder b, van de Archiefwet 1995;

De Raad voor Cultuur gehoord (advies van de Raad voor Cultuur van 17 februari 1998, nr. arc-98.1648/2);

Besluit:

Artikel 1

Vast te stellen de selectielijst voor de neerslag van de handelingen van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen op het deelbeleidsterrein speciaal onderwijs over de periode 1950-1996, overeenkomstig de bij dit besluit gevoegde bijlage.

Artikel 2

In te trekken de ‘Lijst van te vernietigen archiefbescheiden van het onder het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen ressorterende Directoraat-Generaal voor het Basis- en Speciaal Onderwijs’ (vastgesteld bij beschikking van de Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur en de Minister van Onderwijs en Wetenschappen d.d. 7 mei 1987, no. MMA/Ar U 2087 II), voor zover deze lijst betrekking heeft op het speciaal onderwijs.

Artikel 3

Dit Besluit wordt gepubliceerd in de Staatscourant en treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het is gepubliceerd.

De

Staatssecretaris

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,
namens deze,

De Algemene Rijksarchivaris,

M.W. van Boven.

Terug naar begin van de pagina