Vaststelling selectielijsten archiefbescheiden Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen (beroepsonderwijs en volwasseneneducatie)

Geldend van 09-04-1999 t/m heden

Vaststelling selectielijsten archiefbescheiden Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen (beroepsonderwijs en volwasseneneducatie)

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,

Gelet op artikel 5, tweede lid, onder b, van de Archiefwet 1995;

De Raad voor Cultuur gehoord (advies van de Raad voor Cultuur van 26 februari 1998, nr. arc-98.1649/2);

Besluit:

Artikel 1

Vast te stellen de selectielijst voor de neerslag van de handelingen van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen op het beleidsterrein beroepsonderwijs en volwasseneneducatie over de periode vanaf 1945, overeenkomstig de bij dit besluit gevoegde bijlage.

Artikel 2

In te trekken de navolgende hoofdstukken van de ’Lijst van voor vernietiging in aanmerking komende archiefbescheiden van het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen’ (vastgesteld bij beschikking van de Minister van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk en de Minister van Onderwijs en Wetenschappen d.d. 4 mei 1970, no. O/MA 152.259 en no. AIZ/RA 47.469 (gepubliceerd in de Staatscourant no. 120 d.d. 26 juni 1970)):

  • a. Hoofdstuk b.C. Directie Technisch Beroepsonderwijs, voor wat betreft het leerlingwezen voor jongens;

  • b. Hoofdstuk b.D. Directie Beroepsonderwijs en Vormingswerk, voor wat betreft het leerlingwezen voor meisjes en het vormingswerk voor jeugdigen en jong volwassenen;

  • c. Hoofdstuk b.E. Directie Onderwijs en Vorming Werkende Jongeren (toegevoegd bij beschikking van de Minister van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk en de Minister van Onderwijs en Wetenschappen d.d. 6 oktober 1997, no. MMA/Ar 188.097 en no. AZ/RA/CAB/51465 (gepubliceerd in de Staatscourant no. 236 d.d. 2 december 1977)), voor wat betreft het leerlingwezen voor jongens, het vormingswerk voor jeugdigen en jong volwassenen en volwasseneneducatie.

Voorts in te trekken: de ’Lijst van te vernietigen archiefbescheiden van de Directie Onderwijs voor Volwassenen van het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen’ (vastgesteld bij beschikking van de Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur en de Minister van Onderwijs en Wetenschappen d.d. 23 april 1987, no. MMA/Ar U 2086 II (gepubliceerd in de Staatscourant no. 105 d.d. 4 juni 1987)), voor wat betreft het leerlingwezen (algemeen), het vormingswerk voor jeugdigen en jong volwassenen en volwasseneneducatie.

Artikel 3

Dit besluit wordt gepubliceerd in de Staatscourant en treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het is gepubliceerd.

, 9 maart 1999

De

Staatssecretaris

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,
namens deze,
De

Algemene Rijksarchivaris

,

M.W. van Boven

Terug naar begin van de pagina