Vaststelling selectielijsten archiefbescheiden deelbeleidsterrein speciaal onderwijs

Geldend van 09-04-1999 t/m heden

Vaststelling selectielijsten archiefbescheiden deelbeleidsterrein speciaal onderwijs

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen

Gelet op artikel 5, tweede lid, onder b, van de Archiefwet 1995;

De Raad voor Cultuur gehoord (advies van de Raad voor Cultuur van 17 februari 1998, nr. arc-98.1648/2);

Besluit:

Artikel 1

Vast te stellen de selectielijst voor de neerslag van de handelingen van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen op het deelbeleidsterrein speciaal onderwijs over de periode 1950-1996, overeenkomstig de bij dit besluit gevoegde bijlage.

Artikel 2

In te trekken de ’Lijst van te vernietigen archiefbescheiden van het onder het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen ressorterende Directoraat-Generaal voor het Basis- en Speciaal Onderwijs’ (vastgesteld bij beschikking van de Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur en de Minister van Onderwijs en Wetenschappen d.d. 7 mei 1987, no. MMA/Ar U 2087 II), voor zover deze lijst betrekking heeft op het speciaal onderwijs.

Artikel 3

Dit Besluit wordt gepubliceerd in de Staatscourant en treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het is gepubliceerd.

, 9 maart 1999

De

Staatssecretaris

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,
namens deze,
De

Algemene Rijksarchivaris

,

M.W. van Boven

Terug naar begin van de pagina