Instelling Interdepartementale commissie voor constitutionele aangelegenheden wetgevingsbeleid (ICCW)

[Regeling vervallen per 28-02-2013.]
Geldend van 24-10-2009 t/m 27-02-2013

Instelling Interdepartementale commissie voor constitutionele aangelegenheden wetgevingsbeleid (ICCW)

De Ministers van Justitie en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

handelende in overeenstemming met het gevoelen van de ministerraad;

Besluiten:

Artikel 1

[Vervallen per 28-02-2013]

Er is een Interdepartementale commissie voor constitutionele aangelegenheden en wetgevingsbeleid (ICCW).

Artikel 2

[Vervallen per 28-02-2013]

 • 1 De commissie is ambtelijk voorportaal van de Raad voor Veiligheid en Rechtsorde en de Raad voor Bestuur voor zover het betreft de voorbereiding van de besluitvorming in die raden over algemene juridische aangelegenheden alsmede over belangrijke wetgeving en beleidsonderwerpen op het terrein van:

  • a. algemeen wetgevingsbeleid;

  • b. algemene constitutionele aangelegenheden.

 • 2 De commissie heeft overigens tot taak desgevraagd of uit eigen beweging te adviseren over algemene juridische aangelegenheden en onderwerpen van algemeen wetgevingsbeleid.

Artikel 3

[Vervallen per 28-02-2013]

Artikel 4

[Vervallen per 28-02-2013]

 • 1 Iedere minister wijst een lid en een plaatsvervangend lid aan op een adequaat ambtelijk niveau. Een minister zonder portefeuille kan een lid en een plaatsvervangend lid aanwijzen.

 • 2 De Minister van Justitie benoemt de voorzitter.

 • 3 De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties benoemt de plaatsvervangend voorzitter.

 • 4 Het secretariaat van de commissie berust bij het Ministerie van Justitie en bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties gezamenlijk.

 • 5 De commissie kan haar werkwijze en die van het secretariaat regelen.

Artikel 5

[Vervallen per 28-02-2013]

 • 1 De commissie heeft een vaste subcommissie, onder de naam Interdepartementaal wetgevingsberaad (IWB). Het beraad heeft tot taak:

  • a. het desgevraagd of uit eigen beweging behandelen van onderwerpen van algemeen wetgevingsbeleid als bedoeld in artikel 2, tweede lid;

  • b. het op verzoek van de commissie voorbereiden van de onderwerpen waarover de commissie advies uitbrengt.

 • 2 De leden van de commissie wijzen een lid en een plaatsvervangend lid aan op een adequaat niveau. Het lid van de commissie namens de Minister van Justitie is voorzitter van het beraad. Het secretariaat van het beraad berust bij het Ministerie van Justitie.

 • 3 De commissie besluit over de in het eerste lid, onderdeel a, bedoelde onderwerpen.

 • 4 Het beraad kan zijn werkwijze en die van het secretariaat regelen.

Artikel 7

[Vervallen per 28-02-2013]

De beschikking van de Minister van Justitie van 27 mei 1980, nr. 258/680, houdende instelling van de Inter-departementale Commissie voor de Harmonisatie van Wetgeving (Stcrt. 108) wordt ingetrokken.

Artikel 8

[Vervallen per 28-02-2013]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 5 maart 1999

De

Minister

van Justitie,

A.H. Korthals

De

Minister

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

A. Peper

Terug naar begin van de pagina