Mandaatbesluit NOVEM Regeling milieugerichte technologie

[Regeling vervallen per 20-05-2005.]
Geldend van 23-06-1999 t/m 19-05-2005

Mandaatbesluit NOVEM Regeling milieugerichte technologie

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

Gezien de schriftelijke instemming van de directeur van de Nederlandse Onderneming voor Energie en Milieu B.V., d.d. 16 februari 1999, met kenmerk 99/J0033/00300,

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 20-05-2005]

In dit besluit wordt verstaan onder:

NOVEM:

de Nederlandse Onderneming voor Energie en Milieu B.V..

Artikel 2

[Vervallen per 20-05-2005]

 • 1 Aan de directeur van de NOVEM, de manager Duurzaam Produceren en de sectormanager Milieu wordt mandaat verleend tot het nemen van besluiten, krachtens het Besluit milieusubsidies, voor zover deze verband houden met de uitvoering van de programma’s als bedoeld in de artikelen 6, 15 en 19 van de Regeling milieugerichte technologie 1999.

 • 2 Aan de directeur van de NOVEM, de manager Duurzame Mobiliteit en de sectormanager Verkeer en Vervoer wordt mandaat verleend tot het nemen van besluiten, krachtens het Besluit milieusubsidies, voor zover deze verband houden met de uitvoering van het programma als bedoeld in artikel 9 van de Regeling milieugerichte technologie 1999.

 • 3 De functionarissen als bedoeld in het eerste en tweede lid, worden tevens gemachtigd tot het afdoen van alle op de daarin bedoelde besluiten betrekking hebbende stukken.

Artikel 3

[Vervallen per 20-05-2005]

De directeur van de NOVEM kan onder nader door hem te bepalen voorwaarden onderdelen van de aan hem verleende bevoegdheden, mandateren aan personen die onder zijn verantwoordelijkheid werkzaam zijn.

Artikel 4

[Vervallen per 20-05-2005]

Aan het hoofd van de afdeling Juridische Zaken van de NOVEM wordt mandaat verleend tot het beslissen op bezwaarschriften tegen besluiten als bedoeld in artikel 2, eerste en tweede lid, alsmede machtiging tot het afdoen van alle daarop betrekking hebbende stukken.

Artikel 5

[Vervallen per 20-05-2005]

De directeur van de NOVEM wordt gemachtigd, met het recht van substitutie, namens de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer verweer te voeren bij de behandeling door de bestuursrechter van beroepschriften of verzoeken tot het treffen van een voorlopige voorziening terzake van besluiten als bedoeld in artikel 2, eerste en tweede lid.

Artikel 6

[Vervallen per 20-05-2005]

 • 1 Indien uitvoering wordt gegeven aan artikel 2 of 4 van deze regeling, luidt de ondertekening:

  ’de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

  voor deze:’

  gevolgd door de functieaanduiding, de handtekening en de naam van de betrokken functionaris.

 • 2 Indien toepassing wordt gegeven aan artikel 3 van deze regeling, luidt de ondertekening:

  ’de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

  voor deze:

  de directeur van de NOVEM B.V., o.l.’

  gevolgd door de functieaanduiding, de handtekening en de naam van de betrokken functionaris.

Artikel 7

[Vervallen per 20-05-2005]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 8

[Vervallen per 20-05-2005]

Deze regeling wordt aangehaald als: Mandaatbesluit NOVEM Regeling milieugerichte technologie.

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 5 maart 1999

De

Minister

van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

J.P. Pronk

Terug naar begin van de pagina