Besluit toekenning bevoegdheden aan Minister van VWS om organisatie ZorgOnderzoek Nederland bepaalde werkzaamheden terzake op te dragen

Geldend van 19-03-1999 t/m heden

Besluit van 5 maart 1999, houdende toekenning van bevoegdheden aan de Minister van VWS om de organisatie ZorgOnderzoek Nederland bepaalde werkzaamheden terzake op te dragen

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 18 december 1998, GZB/VVD 985630.

Gelet op artikel 3, tweede lid van de Wet op de organisatie ZorgOnderzoek Nederland;

De Raad van State gehoord (advies van 28 januari 1999, no. W13.98.0609);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 1 maart 1999 met nummer GZB/VVB 99642;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport kan de organisatie ZorgOnderzoek Nederland opdragen de in artikel 3, eerste lid, van de Wet op de organisatie ZorgOnderzoek Nederland genoemde werkzaamheden te verrichten op het gebied van alternatieven voor dierproeven, waaronder mede wordt verstaan het minimaliseren van de aantasting van het welzijn van proefdieren.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarin behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 5 maart 1999

Beatrix

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E. Borst-Eilers

Uitgegeven de achttiende maart 1999

De Minister van Justitie,

A. H. Korthals

Terug naar begin van de pagina