Instelling evaluatiecommissie Stichting WeTeN

[Regeling vervallen per 31-12-2004.]
Geldend van 01-05-1999 t/m 30-12-2004

Instelling evaluatiecommissie Stichting WeTeN

De Minister van Onderwijs, Wetenschappen en Cultuur, in overeenstemming met de minister van Economische Zaken;

Overwegende:

dat sedert 1 januari 1997 Stichting WeTeN bestaat, ontstaan uit de fusie van de Stichting Publiek, Wetenschap en Techniek en de Stichting Wetenschap en TechniekWeek;

dat deze stichting ten doel heeft het bij een breed publiek belangstelling kweken voor wetenschap en techniek, alsmede het verduidelijken van implicaties van wetenschappelijke en technologische ontwikkelingen voor het sociale, culturele en economische leven;

dat bij de oprichting van Stichting WeTeN het voornemen is bekend gemaakt dat na twee jaren een evaluatie zou plaatsvinden;

dat doel van de evaluatie is om voor de komende jaren een heldere koers uit te zetten inzake het beleid voor publiekscommunicatie over wetenschap en techniek, zoals uitgevoerd door Stichting WeTeN;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 31-12-2004]

Er is een evaluatiecommissie Stichting WeTeN, hierna te noemen: de commissie.

Artikel 2

[Vervallen per 31-12-2004]

De commissie heeft tot taak:

  • het toetsen van Stichting WeTeN op organisatie, uitvoering en effect van haar gesubsidieerde activiteiten;

  • het doen van aanbevelingen aan de ministers van OCenW en van EZ gezamenlijk met het oog op de besluitvorming over een volgend subsidie aan Stichting WeTeN;

  • een en ander binnen het kader van het gestelde in de bijlagen bij de brief van 26 januari 1999 (OWB/AI/99/1416) in artikel 3 van dit besluit genoemde personen.

Artikel 3

[Vervallen per 31-12-2004]

In de commissie hebben zitting:

  • de heer prof. dr. H. Galjaard, als voorzitter;

  • mevrouw drs. J.van der Bandt-Stel en de heer dr. G.W. Noomen als leden.

Artikel 4

[Vervallen per 31-12-2004]

De commissie richt haar werkwijze naar eigen inzicht in en bepaalt daarbij zelf de wijze van besluitvorming.

De commissie zal worden ondersteund door een onafhankelijk secretariaat en kan zich laten bijstaan door externe deskundigen.

Artikel 5

[Vervallen per 31-12-2004]

De voorzitter en de leden van de commissie genieten voor het bijwonen van vergaderingen vacatiegelden overeenkomstig het Vacatiegeldenbesluit 1988. Voorts ontvangen zij vergoeding van reis- en verblijfkosten, gemaakt in het kader van hun werkzaamheden, overeenkomstig de bepalingen die hiervoor gelden voor burgerlijke rijksambtenaren.

Artikel 6

[Vervallen per 31-12-2004]

Dit besluit vervalt met ingang van de dag volgend op de datum waarop het advies is uitgebracht.

Dit besluit zal worden gepubliceerd in de Staatscourant.

De

Minister

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,

L.M.L.H.A. Hermans

Terug naar begin van de pagina