Regeling Kennisoverdracht Milieubeheer 1999

[Regeling vervallen per 23-12-2004.]
Geldend van 21-07-1999 t/m 22-12-2004

Regeling Kennisoverdracht Milieubeheer 1999

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

Gelet op artikel 15.13, eerste tot en met derde lid, van de Wet milieubeheer en artikel 5 van het Besluit milieusubsidies;

Besluit:

Paragraaf 1. Algemene bepalingen

[Vervallen per 23-12-2004]

Artikel 1

[Vervallen per 23-12-2004]

In deze regeling wordt verstaan onder ‘kennisoverdracht’: verwerving of vergroting van de kennis op het gebied van het milieu en vergroting van het bewustzijn op dit gebied en niet liggend op het gebied van milieutechnologie.

Artikel 2

[Vervallen per 23-12-2004]

 • 1 De minister kan aan een aanvrager subsidie verstrekken voor activiteiten met als doel kennisoverdracht.

 • 2 Voor subsidie als bedoeld in het eerste lid kan in aanmerking komen een activiteit waarvoor een aanvraag voor subsidie in het kader van een subsidieprogramma als bedoeld in deze regeling is ingediend en die betrekking heeft op:

  • a. congressen, symposia en workshops;

  • b. cursussen;

  • c. kennisoverdracht als onderdeel van interactieve beleidsprocessen;

  • d. publicaties, of

  • e. uitwisselingsprojecten.

 • 3 Voor subsidie komen kosten in aanmerking welke gemoeid zijn met de uitvoering van de te subsidiëren activiteit.

Artikel 3

[Vervallen per 23-12-2004]

Een aanvraag voor subsidie kan worden ingediend door een natuurlijk persoon of rechtspersoon.

Artikel 4

[Vervallen per 23-12-2004]

Bij de subsidieverlening wordt beslist in de volgorde van de ontvangst van de aanvragen, met dien verstande dat wanneer de aanvrager krachtens artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, de dag waarop de aanvraag is aangevuld voor die beslissing als datum van ontvangst van de aanvraag geldt.

Paragraaf 2. Subsidieprogramma kennisoverdracht Lucht en Energie 1999

[Vervallen per 23-12-2004]

Artikel 5

[Vervallen per 23-12-2004]

 • 1 Het Subsidieprogramma kennisoverdracht Lucht en Energie 1999 heeft als doel het ondersteunen van activiteiten als bedoeld in artikel 2, tweede lid, welke betrekking hebben op:

  • a. de totstandkoming en uitwerking van (inter)nationale klimaatafspraken;

  • b. de vergroting van het nationale draagvlak voor verdergaande (inter)nationale reductieafspraken ten aanzien van broeikasgassen in het kader van het Protocol Klimaatverandering (Kyoto 1997);

  • c. wetenschappelijk internationaal aanvaarde luchtkwaliteitswaarden ter bescherming van mens en milieu, met name gericht op Nederland, al dan niet in de context van Europa;

  • d. de toepassing van bestaande gegevens en instrumenten op het gebied van luchtkwaliteit en de mogelijkheden om daar effectiever en efficiënter mee om te gaan.

 • 2 Het subsidieplafond voor 1999 voor het verlenen van subsidies in het kader van het in het eerste lid bedoelde subsidieprogramma bedraagt f 200.000,-.

 • 3 Subsidie-aanvragen in het kader van het in het eerste lid bedoelde subsidieprogramma kunnen tot 1 november 1999 worden ingediend bij:

  Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

  Directoraat-Generaal Milieubeheer

  Directie Lucht en Energie (ipc 640)

  Postbus 30945

  2500 GX Den Haag.

 • 4 Voor het indienen van een subsidie-aanvraag wordt gebruik gemaakt van een aanvraagformulier dat verkrijgbaar is bij de in het derde lid genoemde directie.

Paragraaf 3. Subsidieprogramma kennisoverdracht Strategie en Planvorming 1999

[Vervallen per 23-12-2004]

Artikel 6

[Vervallen per 23-12-2004]

 • 1 Het Subsidieprogramma kennisoverdracht Strategie en Planvorming 1999 heeft als doel het ondersteunen van activiteiten als bedoeld in artikel 2, tweede lid, welke betrekking hebben op kennisoverdracht met betrekking tot de thema’s Gedrag, Verspilling, Sturing en Economie, voorzover die activiteiten een bijdrage leveren aan het verkennen en ontwikkelen van nieuwe kennis voor deze thema’s.

 • 2 Het subsidieplafond voor 1999 voor het verlenen van subsidies in het kader van het in het eerste lid bedoelde sub-sidieprogramma bedraagt f 78.500,-.

 • 3 Subsidie-aanvragen in het kader van het in het eerste lid bedoelde subsidieprogramma kunnen tot 1 november 1999 worden ingediend bij:

  Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

  Directoraat-Generaal Milieubeheer

  Directie Strategie en Planvorming (ipc 675)

  Postbus 30945

  2500 GX Den Haag.

 • 4 Voor het indienen van een subsidie-aanvraag wordt gebruik gemaakt van een aanvraagformulier dat verkrijgbaar is bij de in het derde lid genoemde directie.

Paragraaf 4. Slotbepalingen

[Vervallen per 23-12-2004]

Artikel 7

[Vervallen per 23-12-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 8

[Vervallen per 23-12-2004]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling Kennisoverdracht Milieubeheer 1999.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 2 maart 1999

De

Minister

van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

J.P. Pronk

Terug naar begin van de pagina