Opheffingsbesluit ICONA

Geldend van 01-05-1999 t/m heden

Opheffingsbesluit ICONA

De Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op het besluit van de Ministerraad van 22 januari 1999 tot opheffing van de Interdepartementale Coördinatiecommissie voor Noordzee-aangelegenheden (ICONA) mede inhoudende machtiging aan de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat daartoe over te gaan;

Besluit:

Artikel 1

De Interdepartementale Coördinatie-commissie voor Noordzee-aangelegenheden (ICONA), ingesteld door de Minister van Verkeer en Waterstaat bij beschikking van 26 april 1977, nr. Z 30308, wordt opgeheven.

Artikel 2

De in het voorgaande artikel bedoelde instellingsbeschikking wordt geacht te zijn ingetrokken bij inwerkingtreding van dit besluit.

Artikel 3

De taken van de ICONA in het kader van de ’Overeenkomst voor de Kust-wacht 1995’ worden overgenomen door het door de Directeur-Generaal van de Rijkswaterstaat in te stellen interdepartementaal Directeurenoverleg Noordzee (IDON).

Artikel 4

Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag van de tweede maand na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Verkeer en Waterstaat,

J.M. de Vries

Terug naar begin van de pagina