Instelling Coördinatiecommissie Millennium OOV

[Regeling vervallen per 01-02-2005.]
Geldend van 10-03-1999 t/m 31-01-2005

Instelling Coördinatiecommissie Millennium OOV

De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-02-2005]

Er is een Coördinatiecommissie Millennium OOV, hierna te noemen: de Commissie.

Artikel 2

[Vervallen per 01-02-2005]

De Commissie heeft tot taak:

 • a. het coördineren en stimuleren van pro-actieve en preventieve maatregelen die genomen moeten worden met betrekking tot problemen die samenhangen met de eeuwwisseling en die gevolgen (kunnen) hebben voor de openbare orde en/of openbare veiligheid;

 • b. het adviseren aan ministers, commissarissen van de Koningin en burgemeesters over naar het oordeel van de Commissie door betrokkenen te treffen maatregelen dan wel op het landelijk niveau te treffen maatregelen;

 • c. het adviseren aan de minister(s) wie het aangaat over coördinatie van voorlichtingsactiviteiten die in relatie staan tot de politie, brandweer en geneeskundige sector;

 • d. het bevorderen van de informatie-uitwisseling tussen onder meer de Commissie, het Projectbureau Millennium Overheid, het Millenniumplatform, bestuurlijke autoriteiten en operationele diensten over elkaars werkzaamheden, bevindingen en voortgang.

Artikel 3

[Vervallen per 01-02-2005]

 • 1 In de Commissie hebben, bij inwerkingtreding van dit besluit, zitting:

  • a. als voorzitter: J.G.M. Alders, commissaris van de Koningin in de provincie Groningen;

  • b. als secretaris, respectievelijk adjunct-secretaris:

   J. Scholten, hoofd van het Nationaal Coördinatiecentrum van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Konink-rijksrelaties, respectievelijk

   ir. A. Clobus, coördinator Technische Beleidszaken bij het Nationaal Coördinatiecentrum van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Konink-rijksrelaties;

  • c. als overige leden:

   • -

    mw. T. Slagman, burgemeester van de gemeente Borger-Odoorn en

   • -

    mr. M.J.Chr. Worrell, burgemeester van de gemeente Woudrichem, beiden voorgedragen door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten;

   • -

    drs. W.E. Keizer, hoofd algemene en bestuurlijke aangelegenheden/kabinetschef provincie Flevoland, voorgedragen namens de commissarissen van de Koningin;

   • -

    ing. F. Th. M. Schumacher, hoofd regionaal bureau, tevens plv. commandant regionale brandweer Flevoland en

   • -

    mr. R.K. Brons, commandant regionale brandweer Haaglanden,

   • -

    beiden voorgedragen door het College van Commandanten van Regionale Brandweren;

   • -

    B.R. Visser, korpschef regionale politie Kennemerland en

   • -

    P.J. van Zunderd, korpschef regionale politie Midden- en West-Brabant,

   • -

    beiden voorgedragen door de Raad van Hoofdcommissarissen;

   • -

    drs. R.R. Brokerhof, directeur GGD Amstelland-De Meerlanden, voorgedragen door de Landelijke Vereniging van Gemeentelijke Gezondheidsdiensten;

   • -

    mr. E.S.A. van der Meer, directeur GGD Nieuwe Waterweg Noord, voorgedragen door de Landelijke Federatie voor Ambulancezorg;

   • -

    drs. J.H. Siepel, plv. directeur Communicatie, Documentatie en Bibliotheek van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijks-relaties en

   • -

    dr. J.C. Dona, directeur Projectbureau Millennium Overheid,

    beiden voorgedragen door de Minister voor Grote Steden- en Integratiebeleid, mr. R.H.L.M. van Boxtel.

 • 2 De directeur Brandweer en Rampen-bestrijding van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijks-relaties, mr. G. Herkemij, is adviserend lid van de Commissie.

 • 3 De directeur-generaal voor Openbare Orde en Veiligheid van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is opdrachtgever van de Commissie.

 • 4 De Commissie wordt in haar werkzaamheden ondersteund door een project-secretariaat dat ressorteert onder het Hoofd van het Nationaal Coördina-tiecentrum van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijks-relaties.

Artikel 4

[Vervallen per 01-02-2005]

 • 1 De leden van de Commissie hebben, met inachtneming van de bepalingen van het Reisbesluit Binnenland, recht op vergoeding van reis- en verblijfskosten.

 • 2 Aan de leden wordt, voorzover zij ingevolge artikel 2, eerste lid, onder a, van het Vacatiegeldenbesluit 1998 daarvan niet zijn uitgesloten, een vacatiegeld toegekend.

 • 3 Het vacatiegeld bedraagt per vergadering voor de voorzitter f 450,- en voor de leden f 225,-, waarbij twee of meer vergaderingen op dezelfde dag gelden als één vergadering.

Artikel 5

[Vervallen per 01-02-2005]

Een ieder die betrokken is bij de werkzaamheden van de Commissie en daarbij de beschikking krijgt over gegevens waarvan hij het vertrouwelijke karakter kent of redelijkerwijs moet vermoeden, en voor wie niet reeds uit hoofde van ambt, beroep of wettelijk voorschrift ter zake van die gegevens een geheimhoudingsplicht geldt, is verplicht tot geheimhouding daarvan, behoudens voor zover enig wettelijk voorschrift hem tot bekendmaking verplicht of uit zijn taak bij de werkzaamheden van de Commissie de noodzaak van bekendmaking voortvloeit.

Artikel 6

[Vervallen per 01-02-2005]

De bescheiden betreffende de werkzaamheden van de Commissie worden na beëindiging van de werkzaamheden opgeborgen in het archief van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Artikel 7

[Vervallen per 01-02-2005]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

G.M. de Vries

Terug naar begin van de pagina