Instelling Adviescommissie Duaal Ontslagstelsel

[Regeling vervallen per 22-09-2004.]
Geldend van 03-03-1999 t/m 21-09-2004

Instelling Adviescommissie Duaal Ontslagstelsel

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de Minister van Justitie en de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Handelende in overeenstemming met het gevoelen van de Ministerraad;

Gelet op artikel 6 lid 1 Kaderwet Adviescolleges;

Overwegende, dat tijdens de behandeling van het wetsvoorstel Flexibiliteit en zekerheid in de Eerste Kamer door de toenmalige Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid bij brief van 12 mei 1998 (Kamerstukken I, 1997-1998, 25 263, nr. 132g) is toegezegd, dat een onafhankelijke commissie van deskundigen zal worden gevraagd een toekomstverkenning uit te voeren naar de inrichting van het duaal ontslagstelsel;

Besluiten:

Artikel 1

[Vervallen per 22-09-2004]

Er is een Adviescommissie Duaal Ontslagstelsel, verder te noemen de commissie.

Artikel 2

[Vervallen per 22-09-2004]

De commissie heeft tot taak een toekomstverkenning uit te voeren naar de inrichting van het duaal ontslagstelsel en hierover binnen uiterlijk 18 maanden advies uit te brengen aan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Minister van Justitie.

Artikel 3

[Vervallen per 22-09-2004]

De commissie is als volgt samengesteld:

 • -

  Prof. mr. M.G. Rood, voorzitter;

 • -

  Mevr. Prof. dr. H. Maassen van den Brink, lid;

 • -

  Prof. mr. G.J.J. Heerma van Voss, lid.

 • -

  Mr. J.J.M. de Laat, lid, voorgedragen door de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak; en

 • -

  mr. R.A.A. Duk, lid, voorgedragen door de Nederlandse Orde van Advocaten.

Artikel 4

[Vervallen per 22-09-2004]

De commissie wordt ten behoeve van haar werkzaamheden en alle daarmede samenhangende kosten een nader door de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Minister van Justitie vast te stellen budget toegekend, voor de duur van ten hoogste 18 maanden.

Artikel 5

[Vervallen per 22-09-2004]

In het secretariaat van de commissie wordt door de commissie voorzien ten laste van het haar toegekende budget.

Artikel 6

[Vervallen per 22-09-2004]

In afwijking van het bepaalde in artikel 4 komen de kosten voor huisvesting van het secretariaat, voor onderzoek in opdracht van de commissie en voor andere activiteiten die de commissie nodig acht voor de vervulling van haar taak, voor gezamenlijke rekening van de Ministers van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en van Justitie, voor zover deze uitgaven vooraf door genoemde Ministers zijn goedgekeurd.

Artikel 7

[Vervallen per 22-09-2004]

De commissie dient bij het einde van haar taakopdracht binnen 4 maanden over de gedane uitgaven schriftelijk verantwoording af te leggen aan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Minister van Justitie. Na goedkeuring van deze verantwoording zullen de leden van de commissie ieder afzonderlijk door genoemde bewindspersonen worden gedechargeerd. In geval van tussentijdse beëindiging van het lidmaatschap van de commissie wordt het betrokken lid, op voorstel van de commissie, gedechargeerd.

Artikel 8

[Vervallen per 22-09-2004]

Het beheer van de bescheiden betreffende de werkzaamheden van de commissie geschiedt met inachtneming van de bepalingen in de Archiefwet 1995. De bescheiden worden na beëindiging van de werkzaamheden van de commissie opgenomen in het archief van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Artikel 9

[Vervallen per 22-09-2004]

Dit besluit, dat in de Staatscourant zal worden geplaatst, treedt in werking met ingang van heden.

’s-Gravenhage, 25 februari 1999

De

Minister

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

K.G. de Vries

De

Minister

van Justitie,

A.H. Korthals

De

Minister

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

A. Peper

Terug naar begin van de pagina