Aanwijzing representatieve organisatie ambulancevervoerders

[Regeling vervallen per 01-10-2006.]
Geldend van 01-01-2006 t/m 30-09-2006

Aanwijzing representatieve organisatie ambulancevervoerders

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

Gelezen het verzoek van de Landelijke Federatie voor Ambulancezorg van 20 april 1998, kenmerk LFAZ 98.086 en 13 mei 1998, kenmerk LFAZ 98.108;

Gelet op artikel 46, eerste lid, van de Ziekenfondswet, en de artikelen 3, eerste lid, en 23, derde lid, van de Wet tarieven gezondheidszorg;

Gezien het rapport van de Ziekenfondsraad van 28 januari 1999, kenmerk JA/99003484, en het rapport van het Centraal orgaan tarieven gezondheidszorg van 19 november 1998, kenmerk WV/mt/A/98/147;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-10-2006]

Als representatieve organisatie van organen voor gezondheidszorg voor de categorie ambulancevervoerders wordt aangewezen de Landelijke Federatie voor Ambulancezorg te Zwolle.

Artikel 3

[Vervallen per 01-10-2006]

In artikel 2 , onder D, van de Regeling Kamers COTG wordt ’Ambulancehulpverlening Nederland’ vervangen door: Landelijke Federatie voor Ambulancezorg.

Artikel 4

[Vervallen per 01-10-2006]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
namens deze,
De

Directeur Zorgverzekeringen

,

J.L.M. van Wesemael

Terug naar begin van de pagina