Besluit voorkoming verbossing rietlanden

[Regeling vervallen per 01-04-2007.]
Geldend van 01-01-2005 t/m 31-03-2007

Besluit voorkoming verbossing rietlanden

De Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Gelet op artikel 3 van de Kaderregeling subsidiëring natuurprojecten;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-04-2007]

Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder:

 • a. terreinbeherende organisatie: organisatie als genoemd in artikel 3, eerste lid, van de Regeling subsidies particuliere terreinbeherende natuurbeschermingsorganisaties, alsmede Staatsbosbeheer;

 • b. Dienst Regelingen: Dienst Regelingen van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Artikel 2

[Vervallen per 01-04-2007]

Aanvragen tot subsidieverlening voor projecten, bedoeld in artikel 2 van de Kaderregeling subsidiëring natuurprojecten, kunnen ingediend worden voor het thema ’Voorkoming verbossing rietlanden’.

Artikel 2a

[Vervallen per 01-04-2007]

Een aanvraag tot subsidieverlening wordt slechts in behandeling genomen, indien deze betrekking heeft op een seizoen, dat eindigt in een begrotingsjaar waarin artikel 3 van deze regeling voorziet in een subsidieplafond.

Artikel 3

[Vervallen per 01-04-2007]

Voor het in artikel 2 genoemde thema is voor het jaar 2001 een bedrag van f 400.000,- beschikbaar voor aanvragen, die betrekking hebben op het seizoen 2000-2001.

Artikel 4

[Vervallen per 01-04-2007]

Subsidie kan worden verstrekt voor projecten die een bijdrage leveren aan het voorkomen van verbossing van rietlanden.

Artikel 6

[Vervallen per 01-04-2007]

 • 1 Voor subsidieverlening komen uitsluitend in aanmerking projecten:

  • a. die bestaan uit het maaien en afvoeren van riet;

  • b. die worden uitgevoerd op gronden die in eigendom zijn van terreinbeherende organisaties;

  • c. waarbij het maaien van het riet uiterlijk op 15 april is beëindigd en waarbij het afvoeren van het riet op 30 april gereed is, en

  • d. waarbij geen chemische bestrijdingsmiddelen worden gebruikt.

 • 2 Voor rietland dat is afgebrand, wordt geen subsidie verleend.

Artikel 7

[Vervallen per 01-04-2007]

In afwijking van artikel 4 van de Kaderregeling subsidiëring natuurprojecten wordt voor het seizoen 2000-2001 wel subsidie verstrekt voor projecten waarmee reeds een aanvang is gemaakt alvorens de aanvraag tot subsidieverlening schriftelijk is bevestigd.

Artikel 8

[Vervallen per 01-04-2007]

 • 1 Voor subsidie komen in aanmerking de natuurlijke personen, die meer dan 5 hectare grond hebben gepacht of gehuurd van een terreinbeherende organisatie met het oog op het maaien van riet en aan wie met betrekking tot de desbetreffende percelen geen subsidie is verleend op grond van de Subsidieregeling natuurbeheer 2000.

 • 2 Indien aan een terreinbeherende organisatie ten behoeve van een perceel subsidie is verleend op grond van de Subsidieregeling natuurbeheer 2000, wordt op grond van de onderhavige regeling geen subsidie verleend aan de natuurlijke persoon, die het desbetreffende perceel heeft gepacht of gehuurd.

Artikel 9

[Vervallen per 01-04-2007]

De subsidie bedraagt € 113,45 per hectare gemaaid en afgevoerd riet per jaar.

Artikel 10

[Vervallen per 01-04-2007]

 • 1 Aanvragen tot subsidieverlening worden ingediend tot 1 november voorafgaande aan het seizoen waarin met de uitvoering van het project een aanvang wordt gemaakt.

 • 2 In afwijking van het eerste lid worden aanvragen voor het seizoen 2000-2001 ingediend voor 15 juni 2001.

Artikel 11

[Vervallen per 01-04-2007]

 • 1 Een aanvraag tot subsidieverlening wordt gericht aan de minister en ingediend bij Dienst Regelingen.

 • 2 Bij de aanvraag wordt gebruik gemaakt van het daarvoor beschikbare aanvraagformulier.

Artikel 12

[Vervallen per 01-04-2007]

In afwijking van artikel 6 van de Kaderregeling subsidiëring natuurprojecten gaat de aanvraag vergezeld van:

 • a. een kopie van een geldig pacht- of huurcontract;

 • b. een topografische kaart met schaal 1:10.000 waarop het gehuurde of gepachte is aangegeven alsmede het gebied dat gemaaid wordt;

 • c. een verklaring van de betreffende terreinbeherende organisatie dat het riet met behoud van de natuurwaarden van het betreffende gebied is gemaaid in het seizoen 2000-2001.

Artikel 13

[Vervallen per 01-04-2007]

Met het toezicht op de naleving van het in dit besluit bepaalde zijn belast de ambtenaren van de Algemene Inspectiedienst van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij.

Artikel 15

[Vervallen per 01-04-2007]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Artikel 16

[Vervallen per 01-04-2007]

Dit besluit kan worden aangehaald als: Besluit voorkoming verbossing rietlanden.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 23 februari 1999

De

Staatssecretaris

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

G.H. Faber

Terug naar begin van de pagina